Aktuálně nabízené kurzy CŽV ZS 2023/24

Vyberte si ze široké nabídky našich semestrálních jazykových kurzů:

Členové klubu Alumni UK – cena kurzů je stejná jako pro zaměstnance UK.

 

INTENZIVNÍ OPAKOVACÍ KURZY KE ZKOUŠCE B2

Kurzy budou vypsány pro ZS 2023/24.

SPECIALIZOVANÉ KURZY

Němčina – kurz pro studenty a pracovníky vyjíždějící do německy mluvících zemí

Rozsah: 1×2 hodiny týdně, 13 týdnů – od 18. 10. 2023 – online přihláška
Forma výuky: středa 14:10-15:40 (C455)
Vyučující: PhDr. Karel Mika
Anotace:  Kurz je určen pro studenty všech fakult UK i širší veřejnost. Je zaměřen na jazykové dovednosti a (nejen regionálně) typická konverzační témata, která pomohou účastníkům úspěšně zvládnout první týdny pobytu v cizině v rámci studijních a pracovních pobytů. Účastníci se zaměří především se na praktickou slovní zásobu potřebnou ke každodennímu životu. Součástí kurzu je také seznámení se s aktuálními společenskými otázkami v německy mluvících zemích.
Cena: 2.500 Kč

Němčina – překladatelský seminář

Rozsah: 1×2 hodiny týdně, 13 týdnů – od 18. 10. 2023 – online přihláška
Forma výuky: online, středa 14:10-15:40
Vyučující: PhDr. Eva Podhajská, Ph.D.
Anotace: Kurz je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost. Předpokládá znalost německého jazyka na úrovni B2/C1. Cílem je seznámit účastníky kurzu stručně s překladatelskou teorií a osvojit si fundamentální překladatelské dovednosti na základě překladu německých krátkých textů z různých funkčních stylů, zejména stylu administrativního a odborného, do češtiny. V druhé polovině kurzu je možné se vzhledem k aktuálním okolnostem zaměřit na překlady textů dle zájmu účastníků kurzu. Pozornost bude věnována též vývoji a funkcím překladačů.
Cena: 2.730 Kč

Latina. Četba a srovnávání různých latinských překladů Nového zákona

Rozsah: 1×2 hodiny týdně, 10 týdnů – od 19. 10. 2023 – online přihláška
Forma výuky: prezenční, čtvrtek 15:50-17:20 (C506)
Vyučující: Mgr. Šimon Dittrich
Anotace:Náplní kurzu bude četba vybraných míst Nového zákona v různých latinských překladech (kromě Vulgaty různá vydání Theodora Bezy a Erasma Rotterdamského a příležitostně i další). Cílem bude srovnat, jakou překladatelskou strategií která verze volí, a zamyslet se nad rozdíly jak jazykovými, tak obsahovými. Materiály (vždy jeden vybraný krátký úsek v několika latinských verzích spolu s řeckým originálem) studentům poskytne vyučující.
Vstupní úroveň: Kurz není vhodný pro úplné začátečníky – ba spíše je vhodný pro pokročilé latináře, kteří znají jevy jako je (namátkou) ablativ absolutní, participium futura aktiva, gerundium a gerundivum, konjunktivy vedlejších vět apod. (Samozřejmě není nezbytné vyznat se ve vší použité gramatice dokonale, ale zároveň cílem kurzu není především gramatické mezery doplňovat, nýbrž se těšit z četby a srovnání různých verzí).
Cena: 2.000 Kč 

KURZY PRO ZAČÁTEČNÍKY 

Němčina A1 

Rozsah: 2×2 hodiny týdně, 13 týdnů – od 17. 10. 2023 – online přihláška
Forma výuky: prezenční, úterý 17:30-19:00 (C151), středa 15:50-17:20 (C455)
Vyučující: PhDr. Karel Mika  
Anotace: Kurz je určen pro začátečníky v němčině (i věčné začátečníky) zejména z řad studentů UK, ale i širší univerzitní veřejnosti. Účastníci kurzu se naučí slovní zásobu a gramatiku nutnou ke zvládnutí úrovně A1. Součástí kurzu je také nácvik mluveného a písemného projevu. Náplň kurzu je shodná s kreditovým kurzem Němčina A1. Absolvování kurzu účastníkům zajistí upevnění základů jazyka a umožní jim vstup do navazujícího kurzu A2, pro studenty FF může být splněnou prerekvizitou pro vstup do kreditového kurzu Němčina A2Kurz vyžaduje aktivní spolupráci a intenzivní domácí přípravu. 
Cena: 5.460 Kč; pro studenty UK 3.900 Kč; pro zaměstnance UK a Alumni 4.900 Kč

Francouzština A1.1

Rozsah: 1x2 hodiny týdně, 13 týdnů – od 18. 10. 2023 – online přihláška
Forma výuky: online, středa 17:30-19:00
Vyučující: Mgr. Adéla Stříbrná
Anotace: Kurz je vhodný pro úplné začátečníky bez předchozí znalosti francouzštiny. Je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost, zejména pak pro  studenty, kteří si potřebují doplnit své znalosti před vstupem do kurzů v JC. Kurz rozvíjí všechny jazykové kompetence (mluvený i psaný projev, porozumění) a zároveň umožňuje seznámení se životem ve Francii. V kurzu se pracuje s lekcemi 1–5 učebnice Vite et bien 1 (Miquel, CLE International). 
Cena: 2.730 Kč; pro studenty UK 1.950 Kč; pro zaměstnance UK a Alumni 2.500 Kč

Španělština A1

Rozsah: 2×2 hodiny týdně, 13 týdnů – od 16. 10. 2023 – online přihláška
Forma výuky: online, pondělí 17:00-18:30, prezenčně, středa 15:50-17:20 (C503)
Vyučující: Mgr. Jana Králová 
Anotace: Semestrální kurz s výstupní úrovní A1 je vhodný pro úplné začátečníky. Kurz je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost, zejména pro studenty, kteří se nedostali do běžných kurzů JC, a přesto se chtějí španělštinu naučit. Studenti si osvojí všechny jazykové kompetence (psaní, čtení, mluvení a poslech) v rozsahu lekcí 1-7 učebnice Vente 1, Libro del alumno (Edelsa) a zajímavosti z hispánského prostředí. Náplň kurzu je shodná s kreditovým kurzem Španělština A1Absolvování kurzu účastníkům zajistí upevnění základů jazyka a umožní jim vstup do navazujícího kurzu A2, pro studenty FF může být splněnou prerekvizitou pro vstup do kreditového kurzu Španělština A2. 
Gramatika: přítomný čas, členy, rod a číslo, sloveso gustar, zvratná slovesa, zájmena.  
Témata: pozdravy a představování, studia a profese, popis osob, záliby, rodina, popis obydlí, každodenní aktivity. 
Cena: 5.460 Kč; pro studenty UK 3.900 Kč; pro zaměstnance UK a Alumni 4.900 Kč 

Španělština A1.1

Rozsah: 1×2 hodiny týdně, 13 týdnů – od 18. 10. 2023 – online přihláška
Forma výuky: prezenční, středa 17:30-19:00 (C503)
Vyučující: Mgr. Jana Králová 
Anotace: Kurz je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost a je vhodný pro začátečníky i falešné začátečníky. Kurz je určen zejména pro zájemce, kteří nejsou nuceni osvojit si jazyk v krátké době nebo upřednostňují pomalejší (poklidnější) tempo studia. V rámci kurzu si osvojí všechny jazykové kompetence (psaní, čtení, mluvení a poslech) v rozsahu lekcí 1-3 učebnice Vente 1, Libro del alumno (Edelsa). Na kurz navazuje kurz A1.2, který bude probíhat v letním semestru. 
Gramatikapřítomný čas pravidelná i nepravidelná slovesa, členy, rod a číslo číslovky 
Témata: pozdravy a představování, osobní údaje, studia a profese 
Cena: 2.730 Kč; pro studenty UK 1.950 Kč, pro zaměstnance UK a Alumni 2.500 Kč

Ruština A1.1

Rozsah: 1×2 hodiny týdně, 13 týdnů – od 16. 10. 2023 – online přihláška
Forma výuky: online, pondělí 17:00-18:30 hod.
Vyučující: Mgr. Kateryna Zubkovska
Anotace: “Pomalejší” kurz pro úplné začátečníky je určen především zaměstnancům UK, zájemcům z řad veřejnosti a studentům, kteří nejsou nuceni si osvojit jazyk za  krátkou dobu a vyhovuje jim pomalejší tempo výuky. Kurz bude probíhat 1x týdně a v LS na něj naváže kurz A1.2. Student se tak dostane na úroveň A1 za dva semestry,  což je běžné tempo pro výuku jazyka v jazykových školách. Náplní tohoto kurzu je prvních 15 lekcí učebnice S. Černyšova: Poechali 1.1 (materiály poskytne lektorka). Studenti se v tomto kurzu seznámí s ruštinou, naučí se číst, psát, osvojí si základní komunikační dovednosti a dozví se řadu zajímavostí ze života v Rusku. 
Sylabus kurzu zde.
Cena: 2.730 Kč; pro studenty UK 1.950 Kč; pro zaměstnance UK a Alumni 2.500 Kč 

Latina. Kurz pro začátečníky

Rozsah1×2 hodiny týdně, 10 týdnů – od 19. 10. 2023 – kapacita kurzu je naplněna
Forma výuky: prezenční, čtvrtek 17:30-19:00 (C506)
Vyučující: Mgr. Šimon Dittrich
Anotace: Kurz je určen pro zájemce o latinu z řad široké veřejnosti, kteří se tento jazyk dosud neučili. Kurz vede od naprostých začátků až k ovládnutí základů latinské substantivní a slovesné flexe. Výuka bude doplněna o zajímavosti z antické mytologie, historie či reálií. Absolvent nabude schopnosti překládat jednoduché umělé či upravené texty, okřídlená slova nebo jednoduché nápisy. 
Cena: 2.000 Kč

KURZY PRO FALEŠNÉ ZAČÁTEČNÍKY, MÍRNĚ A STŘEDNĚ POKROČILÉ

Němčina B1.1

Rozsah: 1×2 hodiny týdně, 13 týdnů – od 17. 10. 2023 – online přihláška
Forma výuky: online, úterý 14:10-15:40
Vyučující: PhDr. Eva Podhajská, Ph.D.
Anotace: Kurz na úrovni B1 je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost. Vyžaduje aktivní spolupráci a intenzivní domácí přípravu. Podmínkou vstupu je zvládnutí úrovně A2 – absolvování vstupního testu či absolvování kurzu A2.
Cena: 2.730 Kč, pro studenty UK 1.950 Kč; pro zaměstnance UK, Alumni a pokračující z předchozího kurzu 2.500 Kč

Němčina B1.2

Rozsah: 2×2 hodiny týdně, 13 týdnů – od 16. 10. 2023 – online přihláška
Forma výuky: prezenční, pondělí 17:30-19:00 (C151), středa 17:30-19:00 (C455)
Vyučující: PhDr. Karel Mika
Anotace: Kurz na úrovni B1 je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost. Vyžaduje aktivní spolupráci a intenzivní domácí přípravu. Podmínkou vstupu je zvládnutí úrovně A2 – absolvování vstupního testu či absolvování kurzu A2.
Cena: 5.460 Kč, pro studenty UK 3.900 Kč; pro zaměstnance UK, Alumni a pokračující z předchozího kurzu 4.900 Kč

Němčina – procvičování gramatiky (A2/B1)

Rozsah: 1×2 hodiny týdně, 13 týdnů – od 17. 10. 2023 – online přihláška
Forma výuky: online, úterý 15:50-17:20
Vyučující: PhDr. Eva Podhajská, Ph.D. 
Anotace: Kurz na úrovni A2/B1 je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost. Kurz se zaměřuje na opakování a upevnění gramatických jevů na úrovních A2-B1. Kurz obsahuje krátké teoretické výklady, důraz je však kladen na praktické procvičování pomocí různých typů cvičení.
Cena: 2.730 Kč, pro studenty UK 1.950 Kč; pro zaměstnance UK a Alumni 2.500 Kč

Němčina – procvičování gramatiky (B2/C1)

Rozsah: 1×2 hodiny týdně, 13 týdnů – od 18. 10. 2023 – online přihláška
Forma výuky: online, středa 15:50-17:20
Vyučující:PhDr. Eva Podhajská, Ph.D.
Anotace: Kurz na úrovni B2-C1 procvičování gramatiky je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost. Kurz vyžaduje velmi aktivní spolupráci, a hlavně ochotu a možnost intenzivní domácí přípravy v rozsahu minimálně dalších 6 hodin týdně. Kurz se zaměřuje na opakování, upevnění a dovysvětlení gramatických jevů na úrovních B2 a C1. Kurz obsahuje krátké teoretické výklady pro pochopení gramatiky na daných úrovních, důraz je však kladen na praktické procvičování pomocí různých typů cvičení.
Cena: 2.730 Kč, pro studenty UK 1.950 Kč; pro zaměstnance UK a Alumni 2.500 Kč

Španělština B1.1

Rozsah: 1×2 hodiny týdně, 13 týdnů – od 17. 10. 2023 – online přihláška
Forma výuky: online, úterý 14:30-16:00
Vyučující:  Mgr. Jana Králová
Anotace: Kurz s výstupní úrovní B1 je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost, zejména je vhodný pro studenty, kteří se nedostali do běžných kurzů JC, a přesto se chtějí španělštinu naučit. Studenti si osvojí všechny jazykové kompetence (psaní, čtení, mluvení a poslech) v rozsahu rozsahu lekcí 2-6 (včetně) učebnice Aventura 2, Libro del alumno (Klett) a dozví se zajímavosti z hispánského světa. Kurz vyžaduje velmi aktivní spolupráci a intenzivní domácí přípravu. Podmínkou vstupu je absolvování kurzu A2 nebo vstupního testu.
Cena: 2.730 Kč; pro studenty UK 1.950 Kč, pro zaměstnance UK, Alumni a pokračující z předchozího kurzu 2.500 Kč

Ruština B1.2

Rozsah: 1×2 hodiny týdně, 13 týdnů – od 17. 10. 2023 – online přihláška
Forma výuky:
online, úterý 18:00-19:30
Vyučující: 
Mgr. Ladislava Dolanová, Ph.D.
Anotace: Kurz navazuje na kurz B1.1. (sylabus tohoto kurzu najdete zde) a je určen pro mírně/středně pokročilé, kteří již jsou schopni domluvit se v základních komunikačních situacích, a chtěli by tyto dovednosti dále rozvíjet. Podrobný popis, co by měl  student se znalostí jazyka na úrovni B1 umět, najdete zde. Náplní kurzu je 2. díl učebnice S. Černyševa: Poechali 2 (Černyšev, S.: Poechali 2.2. Petrohrad 2021) – materiály poskytne lektorka.  Kurz je vhodný jak pro studenty či zaměstnance Uk, tak i pro širší veřejnost. .
Sylabus kurzu zde.
Cena: 2.730 Kč; pro studenty UK 1.950 Kč; pro zaměstnance UK, Alumni a pokračující z předchozího kurzu 2.500 Kč 

Latina. Kurz pro mírně pokročilé

Rozsah: 1×2 hodiny týdně, 10 týdnů – od 16. 10. 2023 – online přihláška
Forma výuky: prezenční, pondělí 15:50-17:20 (C455)
Vyučující: Mgr. Šimon Dittrich
Anotace:Kurz je určen pro zájemce o latinu z řad široké veřejnosti, kteří se tento jazyk již učili a znají jeho základy – zvláště časování pravidelných sloves v prézentu, imperfektu a futuru a skloňování substantiv 1.–3. deklinace. Kurz vede k upevnění základů a k jejich doplnění (např. o skloňování 4.–5. deklinace, zájmena a indikativ perfekta). Výuka bude doplněna o zajímavosti z antické mytologie, historie či reálií. Absolvent nabude schopnosti překládat jednouché umělé či upravené texty, okřídlená slova nebo jednoduché nápisy.
Cena: 2.000 Kč

KONVERZAČNÍ KURZY

Angličtina. Kurz anglické konverzace pro humanitní obory online (B2-C1)

Rozsah: 1×2 hodiny týdně, 10 týdnů, od 16. 10. 2023 – online přihláška
Forma výuky: online, pondělí 17:30-19:00
Vyučující: Mgr. Michaela Ritter Konárková
Anotace: Cílem online kurzu je rozvíjet zejména řečové dovednosti studentů v oblasti humanitních věd – psychologie, demografie, sociologie, etika, andragogika, filologie aj. Studenti si rozšiřují slovní zásobu na základě četby, lexikálních cvičení, audio a video zdrojů. Akcentují se pak dovednosti prezentační, schopnost vést diskusi a argumentovat.
Cena: 2.700 Kč; pro studenty UK 2.200 Kč, pro zaměstnance UK a Alumni 2.500 Kč

Mluvíme německy bez zábran

Rozsah: 1×60 min. týdně, 15 týdnů, od 16. 10. 2023 – online přihláška
Forma výuky: prezenční, pondělí 19:10-20:10 (C151)
Vyučující: PhDr. Karel Mika
Pro koho je určen: Kurz je určen pro všechny zájemce, kteří chtějí komunikovat v němčině a zbavit se strachu a obav z mluvení. 
Požadovaná vstupní úroveň jazyka: A2 
Anotace: Kurz je určen pro zájemce z široké veřejnosti, kteří chtějí odbourat případný strach z mluvení německy či hledají možnost si  mluvenou němčinu procvičit. Kurz je určen pro zájemce všech věkových kategorií se znalostí němčiny minimálně na úrovni A2. Každé setkání bude věnováno určenému tématu, převážně z každodenního života. Účastníci kurzu mohou také sami témata navrhovat, v případě zájmu bude pozornost věnována také tématům specifickým. V popředí celého kurz bude nácvik komunikativních dovedností a odbourání strachu z mluvení před lidmi. 
Cena: 2.700 Kč; pro studenty UK 2.200 Kč, pro zaměstnance UK a Alumni 2.500 Kč  

Španělština. Konverzace

Rozsah: 1×2 hodiny týdně, 10 týdnů, od 19. 10. 2023 – online přihláška
Forma výuky: prezenční, čtvrtek 17:30-19:00 (C151)
Vyučující: Víctor Candía Múňoz
Anotace: Konverzační kurz s rodilým mluvčím pro studenty a další zájemce, kteří mají znalosti španělského jazyka na úrovni B1-B2 a chtěli by se rozmluvit, obohatit si slovní zásobu a dozvědět se zajímavosti z Latinské Ameriky.
Cena: 2.700 Kč, pro studenty UK 2.200 Kč, pro zaměstnance UK a Alumni 2.500 Kč

 

 

Zpět nahoru

Úvod > Kurzy > Kurzy pro veřejnost/kurzy CŽV > Aktuálně nabízené kurzy CŽV ZS 2023/24