Aktuálně nabízené kurzy CŽV LS 2023/24

Vyberte si ze široké nabídky našich semestrálních jazykových kurzů:

Členové klubu Alumni UK – cena kurzů je stejná jako pro zaměstnance UK.

Kurzy pro úplné začátečníky vypisujeme většinou v zimním semestru, v letním pak kurzy pokračující. 

INTENZIVNÍ OPAKOVACÍ KURZY KE ZKOUŠCE B2

Kurzy budou vypsány.

SPECIALIZOVANÉ KURZY

Němčina – překladatelský seminář

Rozsah: 1×2 hodiny týdně, 13 týdnů, od  6. 3. 2024 – online přihláška
Forma výuky: online, středa 15:50-17:20
Vyučující: PhDr. Eva Podhajská, Ph.D.
Anotace: Kurz je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost. Předpokládá znalost německého jazyka na úrovni B2/C1. Cílem je seznámit účastníky kurzu stručně s překladatelskou teorií a osvojit si fundamentální překladatelské dovednosti na základě překladu německých krátkých textů z různých funkčních stylů, zejména stylu administrativního a odborného, do češtiny. V druhé polovině kurzu je možné se vzhledem k aktuálním okolnostem zaměřit na překlady textů dle zájmu účastníků kurzu. Pozornost bude věnována též vývoji a funkcím překladačů.
Cena: 2.730 Kč

Němčina – kurz pro studenty a pracovníky vyjíždějící do německy mluvících zemí

Rozsah: 1×60 minut týdně, 13 týdnů, od  6. 3. 2024 – online přihláška
Forma výuky: prezenční, středa 19:10-20:10 (C455)
Vyučující: PhDr. Karel Mika
Anotace:  Kurz je určen pro studenty všech fakult UK i širší veřejnost. Je zaměřen na jazykové dovednosti a (nejen regionálně) typická konverzační témata, která pomohou účastníkům úspěšně zvládnout první týdny pobytu v cizině v rámci studijních a pracovních pobytů. Účastníci se zaměří především se na praktickou slovní zásobu potřebnou ke každodennímu životu. Součástí kurzu je také seznámení se s aktuálními společenskými otázkami v německy mluvících zemích.
Cena: 2.500 Kč

Latina. Četba a srovnávání různých latinských překladů Nového zákona

Rozsah: 1×2 hodiny týdně, 10 týdnů, od  7. 3. 2024 – online přihláška
Forma výuky: prezenční, čtvrtek 15:50-17:20 (C506)
Vyučující: Mgr. Šimon Dittrich
Anotace:Náplní kurzu bude četba vybraných míst Nového zákona v různých latinských překladech (kromě Vulgaty různá vydání Theodora Bezy a Erasma Rotterdamského a příležitostně i další). Cílem bude srovnat, jakou překladatelskou strategií která verze volí, a zamyslet se nad rozdíly jak jazykovými, tak obsahovými. Materiály (vždy jeden vybraný krátký úsek v několika latinských verzích spolu s řeckým originálem) studentům poskytne vyučující.
Vstupní úroveň: Kurz není vhodný pro úplné začátečníky – ba spíše je vhodný pro pokročilé latináře, kteří znají jevy jako je (namátkou) ablativ absolutní, participium futura aktiva, gerundium a gerundivum, konjunktivy vedlejších vět apod. (Samozřejmě není nezbytné vyznat se ve vší použité gramatice dokonale, ale zároveň cílem kurzu není především gramatické mezery doplňovat, nýbrž se těšit z četby a srovnání různých verzí).
Cena: 2.000 Kč 

KURZY PRO ZAČÁTEČNÍKY 

Španělština A1.1

Rozsah: 1×2 hodiny týdně, 13 týdnů, od  5. 3. 2024 – online přihláška 
Forma výuky: prezenční, úterý 14:00-15:30 (CM203)
Vyučující: Candía Muňoz Víctor, Lic.
Anotace: Kurz je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost a je vhodný pro začátečníky i falešné začátečníky. Kurz je určen zejména pro zájemce, kteří nejsou nuceni osvojit si jazyk v krátké době nebo upřednostňují pomalejší (poklidnější) tempo studia. V rámci kurzu si osvojí všechny jazykové kompetence (psaní, čtení, mluvení a poslech) v rozsahu lekcí 1-3 učebnice Vente 1, Libro del alumno (Edelsa). Kurz je vyučován rodilým mluvčím, který hovoří plynně česky.
Gramatikapřítomný čas pravidelná i nepravidelná slovesa, členy, rod a číslo číslovky 
Témata: pozdravy a představování, osobní údaje, studia a profese 
Cena: 2.730 Kč; pro studenty UK 1.950 Kč, pro zaměstnance UK a Alumni 2.500 Kč 

Latina. Kurz pro začátečníky

Rozsah1×2 hodiny týdně, 10 týdnů, od  4. 3. 2024 – online přihláška
Forma výuky: prezenční, pondělí 15:50-17:20 (C455) – po domluvě s využujícím je možmé kurz absolvovat i online
Vyučující: Mgr. Šimon Dittrich
Anotace: Kurz je určen pro zájemce o latinu z řad široké veřejnosti, kteří se tento jazyk dosud neučili. Kurz vede od naprostých začátků až k ovládnutí základů latinské substantivní a slovesné flexe. Výuka bude doplněna o zajímavosti z antické mytologie, historie či reálií. Absolvent nabude schopnosti překládat jednoduché umělé či upravené texty, okřídlená slova nebo jednoduché nápisy. 
Cena: 2.000 Kč 

Další kurzy pro začátečníky budou vypsány na začátku zimního semestru 2024-25

KURZY PRO FALEŠNÉ ZAČÁTEČNÍKY, MÍRNĚ A STŘEDNĚ POKROČILÉ

Němčina A2

Rozsah: 2×2 hodiny týdně, 13 týdnů, od  5. 3. 2024 – online přihláška 
Forma výuky: prezenční, úterý 17:30-19:00 (C149), středa 15:50-17:20 (C455)
Vyučující: PhDr. Karel Mika  
Anotace: Kurz je určen pro začátečníky v němčině (i věčné začátečníky) zejména z řad studentů UK, ale i širší univerzitní veřejnost. Účastníci kurzu se naučí slovní zásobu a gramatiku nutnou ke zvládnutí úrovně A2. Součástí kurzu je také nácvik mluveného a písemného projevu. Náplň kurzu je shodná s kreditovým kurzem  Němčina A2. Absolvování kurzu účastníkům zajistí upevnění základů jazyka a umožní jim vstup do navazujícího kurzu B1, pro studenty FF může být splněnou prerekvizitou pro vstup do kreditového kurzu Němčina B1Kurz vyžaduje aktivní spolupráci a intenzivní domácí přípravu. Podmínkou vstupu je absolvování kurzu Němčina A1 nebo vstupního testu.
Cena: 5.460 Kč; pro studenty UK 3.900 Kč; pro zaměstnance UK, Alumni a pokračující z předchozího kurzu 4.900 Kč 

Němčina B1.2 (2×2 hodiny týdně)

Rozsah: 2×2 hodiny týdně, 13 týdnů, od 4. 3. 2024 – online přihláška
Forma výuky: prezenční, pondělí 17:30-19:00 (C151), středa 17:30-19:00 (C455)
Vyučující: PhDr. Karel Mika
Anotace: Kurz na úrovni B1 je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost. Vyžaduje aktivní spolupráci a intenzivní domácí přípravu. Podmínkou vstupu je zvládnutí úrovně B1.1 – absolvování vstupního testu či absolvování kurzu B1.1.
Cena: 5.460 Kč, pro studenty UK 3.900 Kč; pro zaměstnance UK, Alumni a pokračující z předchozího kurzu 4.900 Kč

Němčina B1.2 (1×2 hodiny týdně)

Rozsah: 1×2 hodiny týdně, 13 týdnů, od  5. 3. 2024 – online přihláška
Forma výuky: online, úterý 14:10-15:40
Vyučující: PhDr. Eva Podhajská, Ph.D. 
Anotace: Kurz na úrovni B1 je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost. Podmínkou vstupu je zvládnutí úrovně B1.1 – absolvování vstupního testu či absolvování kurzu B1.1.
Cena: 2.730 Kč, pro studenty UK 1.950 Kč; pro zaměstnance UK a Alumni 2.500 Kč

Němčina – procvičování gramatiky (A2/B1)

Rozsah: 1×2 hodiny týdně, 13 týdnů, od  5. 3. 2024 – online přihláška
Forma výuky: online, úterý 15:50-17:20
Vyučující: PhDr. Eva Podhajská, Ph.D. 
Anotace: Kurz na úrovni A2/B1 je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost. Kurz se zaměřuje na opakování a upevnění gramatických jevů na úrovních A2-B1. Kurz obsahuje krátké teoretické výklady, důraz je však kladen na praktické procvičování pomocí různých typů cvičení.
Cena: 2.730 Kč, pro studenty UK 1.950 Kč; pro zaměstnance UK a Alumni 2.500 Kč

Němčina – procvičování gramatiky (B2/C1)

Rozsah: 1×2 hodiny týdně, 13 týdnů, od  6. 3. 2024 – online přihláška
Forma výuky: online, středa 14:10-15:40
Vyučující: PhDr. Eva Podhajská, Ph.D.
Anotace: Kurz na úrovni B2-C1 procvičování gramatiky je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost. Kurz vyžaduje velmi aktivní spolupráci, a hlavně ochotu a možnost intenzivní domácí přípravy v rozsahu minimálně dalších 6 hodin týdně. Kurz se zaměřuje na opakování, upevnění a dovysvětlení gramatických jevů na úrovních B2 a C1. Kurz obsahuje krátké teoretické výklady pro pochopení gramatiky na daných úrovních, důraz je však kladen na praktické procvičování pomocí různých typů cvičení.
Cena: 2.730 Kč, pro studenty UK 1.950 Kč; pro zaměstnance UK a Alumni 2.500 Kč

Francouzština A1.2

Rozsah: 1x2 hodiny týdně, 13 týdnů, od  6. 3. 2024 – online přihláška 
Forma výuky: online, středa 17:30-19:00
Vyučující: Mgr. Adéla Stříbrná
Anotace: Kurz je vhodný pro absolventy kurzu A1.1. Je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost, zejména pak pro studenty, kteří si potřebují doplnit své znalosti před vstupem do kurzů v JC. Kurz rozvíjí všechny jazykové kompetence (mluvený i psaný projev, porozumění) a zároveň umožňuje seznámení se životem ve Francii. V kurzu se pracuje s lekcemi 6-10 v učebnici Vite et bien 1 (Miquel, CLE International). Podmínkou účasti je absolvování kurzu A1.1 nebo vstupní test.
Cena: 2.730 Kč; pro studenty UK 1.950 Kč; pro zaměstnance UK, Alumni a pokračující z předchozího kurzu 2.500 Kč

Španělština A1.2

Rozsah: 1×2 hodiny týdně, 13 týdnů – online přihláška
Forma výuky: prezenční, pátek 16:00-17:30 (C149), od  8. 3. 2024
Vyučující: Candía Muňoz Víctor, Lic.
Anotace: Kurz je vhodný pro absolventy kurzu A1.1.Semestrální kurz na úrovni A1.2 je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost a je zaměřen na jazykové jevy a dovednosti, které jsou předpokladem pro vstup do kurzu A2 v Jazykovém centru. Studenti si osvojí všechny jazykové kompetence (psaní, čtení, mluvení a poslech) v rozsahu lekcí 4-7 učebnice Vente 1, Libro del alumno (Edelsa). Kurz je vhodný i pro začátečníky a falešné začátečníky.Podmínkou pro vstup do kurzu je splnění vstupního testu nebo absolvování kurzu CŽV Španělština A1.1.
Cena: 2.730 Kč; pro studenty UK 1.950 Kč, pro zaměstnance UK, Alumni a pokračující z předchozího kurzu 2.500 Kč 

Španělština B1.2

Rozsah: 1×2 hodiny týdně, 13 týdnů online přihláška
Forma výuky: online, úterý 14:30-16:00, od  5. 3. 2024
Vyučující:  Mgr. Jana Králová
Anotace: Kurz s výstupní úrovní B1 je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost, zejména je vhodný pro studenty, kteří se nedostali do běžných kurzů JC, a přesto se chtějí španělštinu naučit. Studenti si osvojí všechny jazykové kompetence (psaní, čtení, mluvení a poslech) v rozsahu rozsahu lekcí 5-10 učebnice Nueva Aventura 2, Libro del alumno (Edelsa) a dozví se zajímavosti z hispánského světa. Kurz vyžaduje velmi aktivní spolupráci a intenzivní domácí přípravu. Podmínkou pro vstup do kurzu je splnění vstupního testu nebo absolvování kurzu CŽV Španělština B1.1.
Cena: 2.730 Kč; pro studenty UK 1.950 Kč, pro zaměstnance UK, Alumni a pokračující z předchozího kurzu 2.500 Kč

Ruština A1.2

Rozsah: 1×2 hodiny týdně, 13 týdnů – online přihláška
Forma výuky: online, pondělí 17:00-18:30, od  4. 3. 2024
Vyučující: Mgr. Kateryna Zubkovska
Anotace: “Pomalejší” kurz pro úplné začátečníky je určen především zaměstnancům UK, zájemcům z řad veřejnosti a studentům, kteří nejsou nuceni si osvojit jazyk za krátkou dobu a vyhovuje jim pomalejší tempo výuky. Kurz bude probíhat 1x týdně v LS. Kurz A1.2 navazuje na kurz A1.1. Během dvou semestrů tak student dosáhne úrovně A 1, což je běžné tempo pro výuku jazyka v jazykových školách. Náplní tohoto kurzu je lekce 16-30 z učebnice S. Černyšova: Poechali 1.1 (materiály poskytne lektorka). Studenti se v tomto kurzu seznámí s ruštinou, naučí se číst, psát, osvojí si základní komunikační dovednosti a dozví se řadu zajímavostí ze života v Rusku. 
Sylabus kurzu: Silabus A1.2.docx
Cena: 2.730 Kč; pro studenty UK 1.950 Kč; pro zaměstnance UK a Alumni a pokračující z předchozího kurzu 2.500 Kč 

Ruština B1.2

Rozsah: 1×2 hodiny týdně, 13 týdnů online přihláška 
Forma výuky:
online, úterý 17:45-19:15, od  5. 3. 2024
Vyučující: 
Mgr. Ladislava Dolanová, Ph.D.
Anotace: Kurz navazuje na kurz B1.1. (sylabus tohoto kurzu najdete zde) a je určen pro mírně/středně pokročilé, kteří již jsou schopni domluvit se v základních komunikačních situacích, a chtěli by tyto dovednosti dále rozvíjet. Podrobný popis, co by měl  student se znalostí jazyka na úrovni B1 umět, najdete zde.Náplní kurzu je 2. díl učebnice S. Černyševa: Poechali 2 (Černyšev, S.: Poechali 2.2. Petrohrad 2021) – materiály poskytne lektorka.  Kurz je vhodný jak pro studenty či zaměstnance Uk, tak i pro širší veřejnost. .
Sylabus kurzu zde.
Cena: 2.730 Kč; pro studenty UK 1.950 Kč; pro zaměstnance UK, Alumni a pokračující z předchozího kurzu 2.500 Kč 

Latina. Kurz pro mírně pokročilé

Rozsah: 1×2 hodiny týdně, 10 týdnů – od 1. 2. 2024 online přihláška
Forma výuky: prezenční, čtvrtek 17:30-19:00 (C506) – po domluvě s využujícím je možmé kurz absolvovat i online
Vyučující: Mgr. Šimon Dittrich
Anotace: Kurz je určen pro zájemce o latinu z řad široké veřejnosti, kteří se tento jazyk již učili a znají jeho základy – zvláště časování pravidelných sloves v prézentu aktiva, sloveso sum, esse a skloňování substantiv 1.–2. deklinace.
Kurz se zakládá na četbě učebnice Lingua latina per se illustrata (Familia Romana) v rozsahu zhruba 6.–10. kapitoly prvního dílu. Studenti se tak seznámí s vazbou jmen místních, se základy nepravidelného slovesa eō, īre, s dalšími tvary zájmen ukazovacích a tázacích a se substantivy 3. deklinace. Četba s vysvětlováním užité gramatiky je doplňována latinskými citáty a písněmi. Kurzu je po předchozí domluvě s vyučujícím možné se účastnit i dálkově přes zoom.
Cena: 2.000 Kč

KONVERZAČNÍ KURZY

Mluvíme německy bez zábran

Rozsah: 1×60 min. týdně, 15 týdnů, od 4. 3. 2024 – online přihláška
Forma výuky: prezenční, pondělí 19:10-20:10 (C151)
Vyučující: PhDr. Karel Mika
Pro koho je určen: Kurz je určen pro všechny zájemce, kteří chtějí komunikovat v němčině a zbavit se strachu a obav z mluvení. 
Požadovaná vstupní úroveň jazyka: A2 
Anotace: Kurz je určen pro zájemce z široké veřejnosti, kteří chtějí odbourat případný strach z mluvení německy či hledají možnost si  mluvenou němčinu procvičit. Kurz je určen pro zájemce všech věkových kategorií se znalostí němčiny minimálně na úrovni A2. Každé setkání bude věnováno určenému tématu, převážně z každodenního života. Účastníci kurzu mohou také sami témata navrhovat, v případě zájmu bude pozornost věnována také tématům specifickým. V popředí celého kurz bude nácvik komunikativních dovedností a odbourání strachu z mluvení před lidmi. 
Cena: 2.700 Kč; pro studenty UK 2.200 Kč, pro zaměstnance UK a Alumni 2.500 Kč  

 

 

Zpět nahoru

Úvod > Kurzy > Kurzy pro veřejnost/kurzy CŽV > Aktuálně nabízené kurzy CŽV LS 2023/24