Aktuálně nabízené kurzy CŽV ZS 2022/23

Vyberte si ze široké nabídky našich semestrálních jazykových kurzů:

Studenti UMPRUM info o ceně u B. Kosíkové

Členové klubu Alumni UK – cena kurzů je stejná jako pro zaměstnance UK.

 

INTENZIVNÍ OPAKOVACÍ KURZY KE ZKOUŠCE B2

Kurzy budou vypsány.

SPECIALIZOVANÉ KURZY

Němčina pro maturanty a budoucí studenty VŠ

Termín: od 19. 10. 2022 – online přihláška
Rozsah: 1×2 hodiny týdně, 27 týdnů
Forma výuky: prezenčně či online dle preferencí účastníků, pondělí 19:10-20:40 (C-353)
Vyučující: PhDr. Karel Mika
Pro koho je kurz určen: Pro studenty středních škol, kteří chtějí ve školním roce 2021/22 maturovat z německého jazyka, a také pro zájemce o  studium němčiny nebo jiných oborů VŠ s povinnou zkouškou z němčiny.
Požadovaná vstupní úroveň jazyka: min. A2+/B1
Anotace kurzu: Kurz je určen pro budoucí maturanty z německého jazyka a také pro zájemce o studium germanistiky. Kurz bude věnován opakování, prohloubení a ukotvení gramatických jevů, posléze dovednostem čtení a poslechu s porozuměním. Účastníci kurzu si osvojí rychlost vyhledávání  požadovaných informací a zdokonalí se v pozornosti při mluveném/psaném projevu. Kurz bude také věnován nejrůznějším tématům, která se mohou vyskytnout u maturitní/přijímací zkoušky. V rámci těchto témat bude probíhat nácvik mluveného jazyka včetně odbourávání možných obav z mluvení před více lidmi. Na závěr kurzu mohou jeho účastnící sami navrhovat další témata, kterým bude věnována pozornost.
Cena: 5.670 Kč

KURZY PRO ZAČÁTEČNÍKY 

Němčina A1 

Termín: od 18. 10. 2022 – online přihláška
Rozsah: 2×2 hodiny týdně, 13 týdnů
Forma výuky: prezenční, úterý 17:30-19:00 (C-151), středa 15:50-17:20 (C-353)
Vyučující: PhDr. Karel Mika  
Anotace: Kurz je určen pro začátečníky v němčině (i věčné začátečníky) zejména z řad studentů UK, ale i širší univerzitní veřejnost. Účastníci kurzu se naučí slovní zásobu a gramatiku nutnou ke zvládnutí úrovně A1. Součástí kurzu je také nácvik mluveného a písemného projevu. Náplň kurzu je shodná s kreditovým kurzem Němčina A1. Absolvování kurzu účastníkům zajistí upevnění základů jazyka a umožní jim vstup do navazujícího kurzu A2, pro studenty FF může být splněnou prerekvizitou pro vstup do kreditového kurzu Němčina A2Kurz vyžaduje aktivní spolupráci a intenzivní domácí přípravu. 
Cena: 5.460 Kč; pro studenty UK 3.900 Kč; pro zaměstnance UK/UMPRUM 4.900 Kč   

Němčina A1.1

Termín: od 19. 10. 2022 – online přihláška
Rozsah: 1×2 hodiny týdně, 13 týdnů
Forma výuky: prezenční, středa 14:10-15:40 (C-353)
Vyučující: PhDr. Karel Mika
AnotaceKurz je určen pro úplné začátečníky bez předchozí znalosti němčiny (i věčné začátečníky). Kurz je přizpůsoben především zaměstnancům UK, zájemcům z řad veřejnosti a studentům, kteří nejsou nuceni si osvojit jazyk za krátkou dobu a vyhovuje jim pomalejší tempo výuky. Účastníci kurzu se naučí slovní zásobu a gramatiku nutnou ke zvládnutí základů a první části úrovně A1. Součástí kurzu je také nácvik mluveného a písemného projevu.  
Témata: Rodina, Lidé a bydlení, V kavárně, Orientace na pracovišti, Lidé a země, Cestování 
Gramatika: abeceda a výslovnost, osobní a přivlastňovací zájmena, podstatná jména a členy, přítomný čas a jednoduchý čas minulý 
Cena: 2.730 Kč; pro studenty UK 1.950 Kč; pro zaměstnance UK/UMPRUM 2.500 Kč

Francouzština A1

Termín: od 17. 10. 2022 – kurz je zcela naplněn, pro další informace kontaktujte prosím sekretářku B. Kosíkovou
Rozsah: 2×2 hodiny týdně, 13 týdnů
Forma výuky: prezenční, pondělí 15:50-17:20 (C-353), středa 15:50-17:20 (C-504)
Vyučující: Mgr. Klára Suldovská
Anotace: Kurz je vhodný pro úplné začátečníky bez předchozí znalosti francouzštiny. Je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost, zejména pak pro studenty, kteří si potřebují doplnit své znalosti před vstupem do kurzů v JC. Kurz rozvíjí všechny jazykové kompetence (mluvený i psaný projev, porozumění) a zároveň umožňuje seznámení se životem ve Francii. Vyžaduje aktivní spolupráci a intenzivní domácí přípravu. V kurzu se pracuje s lekcemi 1–10 učebnice Vite et bien 1 (Miquel  CLE International). Náplň kurzu je shodná s kreditovým kurzem Francouzština A1. Absolvování kurzu účastníkům umožní vstup do navazujícího kurzu A2, pro studenty FF může být splněnou prerekvizitou pro vstup do kreditového kurzu Francouzština A2. 
Cena: 5.460 Kč; pro studenty UK 3.900 Kč; pro zaměstnance UK/UMPRUM 4.900 Kč

Francouzština A1.1

Termín: od 18. 10. 2022 – kurz je zcela naplněn, pro další informace kontaktujte prosím sekretářku B. Kosíkovou
Rozsah: 1x2 hodiny týdně, 13 týdnů
Forma výuky: prezenční, úterý 14:10-15:40 (C-317c)
Vyučující: Bc. Zuzana Hanajová
Anotace: Kurz je vhodný pro úplné začátečníky bez předchozí znalosti francouzštiny. Je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost, zejména pak pro  studenty, kteří si potřebují doplnit své znalosti před vstupem do kurzů v JC. Kurz rozvíjí všechny jazykové kompetence (mluvený i psaný projev, porozumění) a zároveň umožňuje seznámení se životem ve Francii. V kurzu se pracuje s lekcemi 1–5 učebnice Vite et bien 1 (Miquel, CLE International). 
Cena: 2.730 Kč; pro studenty UK 1.950 Kč; pro zaměstnance UK/UMPRUM 2.500 Kč

Španělština A1

Termín: od 17. 10. 2022 – online přihláška
Rozsah: 2×2 hodiny týdně, 13 týdnů
Forma výuky: pondělí 15:50-17:20 (online), středa 17:30-19:00 (CM-203)
Vyučující: Mgr. Jana Králová 
Anotace: Semestrální kurz s výstupní úrovní A1 je vhodný pro úplné začátečníky. Kurz je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost, zejména pro studenty, kteří se nedostali do běžných kurzů JC, a přesto se chtějí španělštinu naučit. Studenti si osvojí všechny jazykové kompetence (psaní, čtení, mluvení a poslech) v rozsahu modulů 1-4 (lekce 1–8) učebnice Embarque 1 (Edelsa) a zajímavosti z hispánského prostředí. Náplň kurzu je shodná s kreditovým kurzem Španělština A1Absolvování kurzu účastníkům zajistí upevnění základů jazyka a umožní jim vstup do navazujícího kurzu A2, pro studenty FF může být splněnou prerekvizitou pro vstup do kreditového kurzu Španělština A2. 
Gramatika: přítomný čas, členy, rod a číslo, sloveso gustar, zvratná slovesa, zájmena.  
Témata: pozdravy a představování, studia a profese, popis osob, záliby, rodina, popis obydlí, každodenní aktivity. 
Cena: 5.460 Kč; pro studenty UK 3.900 Kč; pro zaměstnance UK/UMPRUM 4.900 Kč 

Španělština A1.1

Termín: od 19. 10. 2022 – online přihláška
Rozsah: 1×2 hodiny týdně, 13 týdnů
Forma výuky: prezenční, středa 15:50-17:20 (CM-203)
Vyučující: Mgr. Jana Králová 
Anotace: Kurz je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost a je vhodný pro začátečníky i falešné začátečníky. Kurz je určen zejména pro zájemce, kteří nejsou nuceni osvojit si jazyk v krátké době nebo upřednostňují pomalejší (poklidnější) tempo studia. V rámci kurzu si osvojí všechny jazykové kompetence (psaní, čtení, mluvení a poslech) v rozsahu modulů 1-2 (lekce 1–4 učebnice Embarque 1 (Edelsa). Na kurz navazuje kurz A1/2, který bude probíhat v letním semestru. 
Gramatikapřítomný čas pravidelná i nepravidelná slovesa, členy, rod a číslo číslovky 
Témata: pozdravy a představování, osobní údaje, studia a profese 
Cena: 2.730 Kč; pro studenty UK 1.950 Kč, pro zaměstnance UK/UMPRUM 2.500 Kč 

Ruština A1.1

Termín: od 17. 10 2022 – online přihláška
Rozsah: 1×2 hodiny týdně, 13 týdnů
Forma výuky: online, pondělí 17:00-18:30 přes ZOOM 
Vyučující: Mgr. Kateryna Zubkovska)
Anotace: “Pomalejší” kurz pro úplné začátečníky je určen především zaměstnancům UK, zájemcům z řad veřejnosti a studentům, kteří nejsou nuceni si osvojit jazyk za  krátkou dobu a vyhovuje jim pomalejší tempo výuky. Kurz bude probíhat 1x týdně a v LS na něj naváže kurz A1.2. Student se tak dostane na úroveň A1 za dva semestry,  což je běžné tempo pro výuku jazyka v jazykových školách. Náplní tohoto kurzu je prvních 15 lekcí učebnice S. Černyšova: Poechali 1.1 (materiály poskytne lektorka). Studenti se v tomto kurzu seznámí s ruštinou, naučí se číst, psát, osvojí si základní komunikační dovednosti a dozví se řadu zajímavostí ze života v Rusku. 
Sylabus kurzu najdete zde 
Cena: 2.730 Kč; pro studenty UK 1.950 Kč; pro zaměstnance UK 2.500 Kč 

Latina. Kurz pro začátečníky

Termín: od 10. 10. 2022 – online přihláška
Rozsah1×2 hodiny týdně, 10 týdnů
Forma výuky: prezenční, pondělí 15:50-17:20 (C-506)
Vyučující: Mgr. Šimon Dittrich
Anotace: Kurz je určen pro zájemce o latinu z řad široké veřejnosti, kteří se tento jazyk dosud neučili. Kurz vede od naprostých začátků až k ovládnutí základů latinské substantivní a slovesné flexe. Výuka bude doplněna o zajímavosti z antické mytologie, historie či reálií. Absolvent nabude schopnosti překládat jednoduché umělé či upravené texty, okřídlená slova nebo jednoduché nápisy. 
Cena: 2. 000 Kč 

KURZY PRO FALEŠNÉ ZAČÁTEČNÍKY, MÍRNĚ A STŘEDNĚ POKROČILÉ

Němčina A2.2

Termín: od 18. 10. 2022 – online přihláška
Rozsah: 1×2 hodiny týdně, 13 týdnů
Forma výuky: online, úterý 14:10-15:40
Vyučující: PhDr. Eva Podhajská, Ph.D. 
Anotace: Kurz na úrovni A2.2 je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost. Kurz nabízíme jako volné pokračování kurzu A2.1 z letního semestru 21/22. Podmínkou vstupu je zvládnutí učebnice studio d A1, lekce 1–4 studio d A2 nebo vstupní test. Kurz je přizpůsoben především zaměstnancům UK, zájemcům z řad veřejnosti a studentům, kteří nejsou nuceni si osvojit jazyk za krátkou dobu a vyhovuje jim pomalejší tempo výuky. Na úroveň A2 se tak dostanou za dva až tři semestry.  Témata: média v našem životě, aktivity ve volném čase, život ve městě a na venkově, evropská kultura. Gramatika: nepřímé otázky, skloňování adjektiv po nulovém členu, vztažné věty, préteritum modálních sloves, préteritum a perfektum pravidelných sloves.
Cena: 2.730 Kč, pro studenty UK 1.950 Kč; pro zaměstnance UK/UMPRUM a účastníky, kteří pokračují v kurzu z předchozího semestru, 2.500 Kč

Němčina B1

Termín: od 17. 10. 2022 – online přihláška
Rozsah: 2×2 hodiny týdně, 13 týdnů
Forma výuky: prezenční, pondělí 17:30-19:00 (C-353), středa17:30-19:00 (C-353)
Vyučující: PhDr. Karel Mika
Anotace: Kurz na úrovni B1 je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost. Vyžaduje aktivní spolupráci a intenzivní domácí přípravu. Podmínkou vstupu je zvládnutí úrovně A2 – absolvování vstupního testu či absolvování kurzu A2.
Cena: 5.460 Kč, pro studenty UK 3.900 Kč; pro zaměstnance UK/UMPRUM a účastníky, kteří pokračují v kurzu z předchozího semestru, 4.900 Kč

Němčina – procvičování gramatiky (A2/B1)

Termín: od 18. 10. 2022 – online přihláška
Rozsah: 1×2 hodiny týdně, 13 týdnů
Forma výuky: online, úterý 15:50-17:20
Vyučující: PhDr. Eva Podhajská, Ph.D. 
Anotace: Kurz na úrovni A2/B1 je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost. Kurz se zaměřuje na opakování a upevnění gramatických jevů na úrovních A1-B1. Kurz obsahuje krátké teoretické výklady, důraz je však kladen na praktické procvičování pomocí různých typů cvičení.
Cena: 2.730 Kč, pro studenty UK 1.950 Kč; pro zaměstnance UK/UMPRUM a účastníky, kteří pokračují v kurzu z předchozího semestru, 2.500 Kč

Francouzština B1.1

Termín: od 20. 10. 2022 – online přihláška
Rozsah: 1×2 hodiny týdně, 13 týdnů
Forma výuky: online, čtvrtek 17:30-19:00
Vyučující: Mgr. Adéla Stříbrná
Anotace: Kurz je určen studentům, kteří zvládli základy obecné francouzštiny na úrovni A2/B1 (viz např. učebnice Vite et bien 1, lekce 1-20 + Vite et bien 2, lekce 1-5). Navazuje na kurz A2/B1 z LS 2021/2022. Je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost. Rozvíjí všechny jazykové kompetence (mluvený i psaný projev a porozumění) a zároveň umožňuje seznámení se životem ve Francii. V kurzu se pracuje s lekcemi 6–10 učebnice Vite et bien 2 (Miquel, CLE International). Podmínkou účasti je absolvování kurzu A2/B1 nebo vstupní test.
Cena: 2.730 Kč, pro studenty UK 1.950 Kč; pro zaměstnance UK/UMPRUM a účastníky, kteří pokračují v kurzu z předchozího semestru, 2.500 Kč

Španělština A2.1

Termín: od 18. 10. 2022 – online přihláška
Rozsah: 1×2 hodiny týdně, 13 týdnů
Forma výuky: online (Zoom), úterý 14:30-16:00
Vyučující:  Mgr. Jana Králová 
Anotace: Kurz je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost, zejména je vhodný pro studenty, kteří se nedostali do běžných kurzů JC, a přesto se chtějí španělštinu naučit. Studenti si osvojí všechny jazykové kompetence (psaní, čtení, mluvení a poslech) v rozsahu modulů 5-8 (lekce 9–16) učebnice Embarque 1 (Edelsa) a dozví se zajímavosti z hispánského světa. Podmínkou pro vstup do kurzu je splnění vstupního testu nebo absolvování kurzu CŽV Španělština A1 z předchozího semestru. 
Gramatika: nepravidelná slovesa, slovesa ser x estar x hay, předložky, budoucí čas složený, minulý čas jednoduchý. 
Témata: cestování a dovolené, popis města a orientace ve městě, jídlo, volnočasové aktivity, počasí, oblečení. 
Cena: 2.730 Kč; pro studenty UK 1.950 Kč, pro zaměstnance UK/UMPRUM a účastníky, kteří pokračují v kurzu z předchozího semestru, 2.500 Kč

Ruština A2.1

Termín: od 20. 10. 2022 – online přihláška
Rozsah: 1×2 hodiny týdně, 13 týdnů
Forma výuky: online (Zoom), čtvrtek 17:00-18:30 hod.
Vyučující:Mgr. Kateryna Zubkovska 
Anotace: “Pomalejší” kurz pro mírně pokročilé, kteří již jsou schopni jednoduché ústní a písemné komunikace na úrovni A1 – podrobný popis, co by měl student se znalostí  jazyka na úrovni A1 umět, najdete zde. Tento kurz je určen především zaměstnancům UK, zájemcům z řad veřejnosti a studentům, kteří nejsou nuceni si osvojit jazyk za krátkou dobu a vyhovuje jim pomalejší tempo výuky. Kurz bude probíhat 1x týdně. Student se tak dostane na úroveň A2 za dva semestry, což je běžné tempo pro výuku  jazyka v jazykových školách. Náplní tohoto kurzu je 31.-42. lekce učebnice  S. Černyšova: Poechali 1.2 (materiály poskytne lektorka). Кurz je vhodný pro ty, kdo absolvovali kurz Ruština A1 či mají odpovídající znalosti, které je možné si snadno ověřit vyplněním vstupního diagnostického testu.
Sylabus kurzu najdete zde 
Cena: 2.730 Kč; pro studenty UK 1.950 Kč; pro zaměstnance UK/UMPRUM, Alumni a účastníky, kteří pokračují v kurzu z předchozího semestru, 2.500 Kč 

Ruština B1.2

Termín: od 18. 10. 2022 – online přihláška
Rozsah: 1×2 hodiny týdně, 13 týdnů
Forma výuky:
online, úterý 17:45-19:15 přes ZOOM
Vyučující: 
Mgr. Ladislava Dolanová, Ph.D.
Anotace: Kurz navazuje na kurz B1.1. (sylabus tohoto kurzu najdete  zde) a je určen pro mírně/středně pokročilé, kteří již jsou schopni domluvit se v základních komunikačních situacích, a chtěli by tyto dovednosti dále rozvíjet. Podrobný popis, co by měl  student se znalostí jazyka na úrovni B1 umět, najdete zde.Náplní kurzu je 2. díl učebnice S. Černyševa: Poechali 2 (Černyšev, S.: Poechali 2.2. Petrohrad 2021) – materiály poskytne lektorka.  Kurz je vhodný jak pro studenty či zaměstnance Uk, tak i pro širší veřejnost. Jako navazující kurz jej mohou využít i účastníci kurzu U3V, pro které se v ZS kurz neotvírá.
Podrobný sylabus kurzu najdete zde.
Cena: 2.730 Kč; pro studenty UK a seniory z kurzu U3V 1.950 Kč; pro zaměstnance UK a účastníky, kteří pokračují v kurzu z předchozího semestru, 2.500 Kč 

Latina. Kurz pro mírně pokročilé

Termín: od 10. 10. 2022 – online přihláška
Rozsah: 1×2 hodiny týdně, 10 týdnů
Forma výuky: prezenční, pondělí 17:30-19:00 (C-506)
Vyučující: Mgr. Šimon Dittrich
Anotace:Kurz je určen pro zájemce o latinu z řad široké veřejnosti, kteří se tento jazyk již učili a znají jeho základy – zvláště časování pravidelných sloves v prézentu, imperfektu a futuru a skloňování substantiv 1.–3. deklinace. Kurz vede k upevnění základů a k jejich doplnění (např. o skloňování 4.–5. deklinace, zájmena a indikativ perfekta). Výuka bude doplněna o zajímavosti z antické mytologie, historie či reálií. Absolvent nabude schopnosti překládat jednouché umělé či upravené texty, okřídlená slova nebo jednoduché nápisy.
Cena: 2.000 Kč

Latina. Kurz latinské četby pro pokročilé 

Termín: od 13. 10. 2022 – online přihláška
Rozsah: 1×2 hodiny týdně, 10 týdnů
Forma výuky: prezenční nebo online, čtvrtek 17:30-19:00 (C-353)
Vyučující: Mgr. Šimon Dittrich
Anotace: Kurz je určen pro všechny zájemce o četbu originálních latinských textů. Konkrétní výběr textů bude záviset na preferencích účastníků, a bude tedy upřesněn po proběhnutí první hodiny. 
Vstupní úroveň: Je potřebná dobrá znalost morfologie (zvláště skloňování všech deklinací, zájmen, časování sloves všech konjugací všech indikativů a konjunktivů, tvoření participií) a ze syntaxe alespoň znalost infinitivních vazeb (akuzativ a nominativ s infinitivem) a přinejmenším některých druhů vedlejších vět, ideálně i gerundia, gerundiva, vazby ablativu absolutního etc. 
Cena: 2.000 Kč 

Latina. Malý princ

Termín: od 10. 10. 2022 – online přihláška
Rozsah:1×2 hodiny týdně, 10 týdnů
Forma výuky: prezenční nebo online, čtvrtek 15:50-17:20 (C-353)
Vyučující: Mgr. Šimon Dittrich
Anotace: Náplní kurzu bude četba latinského překladu Exupéryho Malého prince. Jedná se o překlad Augusta Hauryho z roku 1961 nazvaný Regulus vel pueri soli sapiunt. Četba samotná bude doprovázena komentářem gramaticky složitějších míst (podle potřeb účastníků).
Vstupní úroveň: Kurz není vhodný pro úplné začátečníky – je třeba znát alespoň základy latinské gramatiky, především ovládat latinské skloňování i časování. Latinský překlad Malého prince se podobně jako text původní vyznačuje poměrně jednoduchými souvětími, ale samozřejmě se nevyhýbá ani různým druhům vedlejších vět (užívajících dle pravidel klasické latiny například příslušné konjunktivy; oproti tomu namátkou gerundium, gerundivum a participium futura aktiva se v textu vyskytují méně často).
Ukázka z překladu: Quodam die, cum sex annos natus essem, imaginem praeclare pictam in libro de silva quae integra dicitur vidi; qui liber inscribebatur: «Narratiunculae a vita ductae.» Picta erat boa serpens beluam exsorbens.
Cena: 2.000 Kč

KONVERZAČNÍ KURZY

Mluvíme německy bez zábran

Termín: od 19. 10. 2022 – online přihláška
Rozsah: 1×60 min. týdně, 15 týdnů
Forma výuky: prezenční nebo online dle preferencí účastníků, středa 19:10-20:10 (C-151)
Vyučující: PhDr. Karel Mika
Pro koho je určen: Kurz je určen pro všechny zájemce, kteří chtějí komunikovat v němčině a zbavit se strachu a obav z mluvení. 
Požadovaná vstupní úroveň jazyka: A2 
Anotace kurzu: Kurz je určen pro zájemce z široké veřejnosti, kteří chtějí odbourat případný strach z mluvení německy či hledají možnost si  mluvenou němčinu procvičit. Kurz je určen pro zájemce všech věkových kategorií s minimální znalostí němčiny na úrovni A2. Každé setkání bude věnováno určenému tématu, převážně z každodenního života. Účastníci kurzu mohou také sami témata navrhovat, v případě zájmu bude pozornost věnována také tématům specifickým. V popředí celého kurz bude nácvik komunikativních dovedností a odbourání strachu z mluvení před lidmi. 
Cena: 2.700 Kč; pro studenty UK 2.200 Kč, pro zaměstnance UK/UMPRUM a Alumni 2.500 Kč  

Španělština. Konverzace

Termín: od 19. 10. 2022 – online přihláška
Rozsah:1×2 hodiny týdně, 10 týdnů
Forma výuky: prezenční, středa 17:30-19:00
Vyučující:  Víctor Candía Múñoz, Lic. 
Anotace: Konverzační kurz s rodilým mluvčím pro studenty a další zájemce, kteří mají znalosti španělského jazyka na úrovni B1-B2 a chtěli by se rozmluvit, obohatit si slovní zásobu a dozvědět se zajímavosti z Latinské Ameriky.
Cena: 2.700 Kč; pro studenty UK 2.200 Kč, pro zaměstnance UK/UMPRUM 2.500 Kč

 

 

 

Zpět nahoru

Úvod > Kurzy > Kurzy CŽV > Aktuálně nabízené kurzy CŽV ZS 2022/23