Aktuálně nabízené kurzy CŽV LS 2022/23

Vyberte si ze široké nabídky našich semestrálních jazykových kurzů:

Studenti UMPRUM info o ceně u B. Kosíkové

Členové klubu Alumni UK – cena kurzů je stejná jako pro zaměstnance UK.

 

INTENZIVNÍ OPAKOVACÍ KURZY KE ZKOUŠCE B2

Kurzy pro LS budou vypsány.

SPECIALIZOVANÉ KURZY

Němčina historických pramenů

Rozsah: 1x2hodiny každý lichý týden (7 setkání) – online přihláška
Forma výuky: prezenční, úterý 17:30-19:00 – od 28.2.2023
Vyučující: Mgr. Václav Kříž
Anotace kurzu: Kurz seznamuje posluchače s německým jazykem na území českých zemí od jeho počátků do pol. 20. století. Důraz je kladen na praktické zvládnutí četby německy psaných i tištěných pramenů české provenience 16. – 20. století, orientaci v textu a jeho překlad do češtiny. Je vhodný zejm. pro ty, jenž přichází do styku s německy psanými archivními prameny vůbec poprvé, ať už za účelem vlastního genealogického bádání, tvorby rodokmenu, historických rešerší v archivech apod. Vzhledem k povaze kurzu je vyžadována alespoň základní vstupní znalost současného německého jazyka na úrovni B1 (SERR).
Cena: 2.100 Kč, 1.800 Kč při účasti i na kurzu Genealogie

Genealogie: Úvod do tvorby vlastního rodokmenu

Rozsah: 1×2 hodiny každý lichý týden (7 setkání) – online přihláška
Forma výuky: prezenční, středa 17:30-19:00 od 1.3.2023
Vyučující: Mgr. Václav Kříž
Anotace kurzu: Kurz seznamuje posluchače se základními metodami a možnostmi vlastního genealogického bádání na základě archivních pramenů. Seznámí ho s pramennou základnou rozličných matričních knih a urbářů německé i české provenience. Důraz je kladen na praktické zvládnutí četby a překladu zejm. starších německy psaných matričních záznamů, kterým se badatel při tvorbě vlastních genealogických tabulek na území českých zemí nevyhne. Mimo jiné seznámí s německým názvoslovím starých a často již zaniklých řemesel a živností či německých názvů českých a moravských měst a obcí. Vzhledem k povaze kurzu je vyžadována alespoň základní znalost současného německého jazyka na úrovni A2 (SERR).
Cena: 2.100 Kč, 1.800 Kč při účasti i na kurzu Němčina historických pramenů

Latina. Malý princ

Rozsah: 1×2 hodiny týdně, 10 týdnů – online přihláška
Forma výuky: prezenční nebo online, čtvrtek 15:50-17:20, od 2. 3. 2023
Vyučující: Mgr. Šimon Dittrich
Anotace: Náplní kurzu bude četba latinského překladu Exupéryho Malého prince. Jedná se o překlad Augusta Hauryho z roku 1961 nazvaný Regulus vel pueri soli sapiunt. Četba samotná bude doprovázena komentářem gramaticky složitějších míst (podle potřeb účastníků). Číst budeme zhruba od 5. akpitoly (začínající rozhovorem o tom, zda ovce spásají baobaby).
Vstupní úroveň: Kurz není vhodný pro úplné začátečníky – je třeba znát alespoň základy latinské gramatiky, především ovládat latinské skloňování i časování. Latinský překlad Malého prince se podobně jako text původní vyznačuje poměrně jednoduchými souvětími, ale samozřejmě se nevyhýbá ani participiálním či infinitivním vazbám ani různým druhům vedlejších vět (např. s konjunktivy).
Ukázka z překladu: REGULUS: „Nempe id verum est, oves arbusculis vesci?“ A: „Ita est ut dicis.“ REGULUS: „Sane gaudeo!“ Non intellexi cur tanti esset oves arbusculis vesci. Ille porro: „Ergo andansoniis quoque vescuntur?“ (nempe – zdalipak; adansonia, ae, f. – baobab, vescor; ī – živit se)
Cena: 2.000 Kč

KURZY PRO ZAČÁTEČNÍKY 

Latina. Kurz pro začátečníky

Rozsah1×2 hodiny týdně, 10 týdnů – online přihláška
Forma výuky: prezenční, pondělí 15:50-17:20, od 27. 2. 2023
Vyučující: Mgr. Šimon Dittrich
Anotace: Kurz je určen pro zájemce o latinu z řad široké veřejnosti, kteří se tento jazyk dosud neučili. Kurz vede od naprostých začátků až k ovládnutí základů latinské substantivní a slovesné flexe. Výuka bude doplněna o zajímavosti z antické mytologie, historie či reálií. Absolvent nabude schopnosti překládat jednoduché umělé či upravené texty, okřídlená slova nebo jednoduché nápisy. 
Cena: 2. 000 Kč 

KURZY PRO FALEŠNÉ ZAČÁTEČNÍKY, MÍRNĚ A STŘEDNĚ POKROČILÉ

Němčina A1.2

Rozsah: 1×2 hodiny týdně, 13 týdnů – online přihláška
Forma výuky: prezenční, středa 14:10-15:40 (C353), od 1.3.2023
Vyučující: PhDr. Karel Mika
Anotace: Kurz je určen pro studující, kteří absolvovali kurz A1.1, popřípadě zvládnou prvních 5 kapitol z učebnice Němčina pro samouky (LEDA). Kurz je přizpůsoben především zaměstnancům UK, zájemcům z řad veřejnosti a studentům, kteří nejsou nuceni si osvojit jazyk za krátkou dobu a vyhovuje jim pomalejší tempo výuky. Účastníci kurzu se naučí slovní zásobu a gramatiku nutnou ke zvládnutí základů a druhé části úrovně A1. Součástí kurzu je také nácvik mluveného a písemného projevu.
Cena: 2.730 Kč; pro studenty UK 1.950 Kč; pro zaměstnance UK/UMPRUM 2.500 Kč

Němčina A2

Rozsah: 2×2 hodiny týdně, 13 týdnů – online přihláška
Forma výuky: prezenční, úterý 17:30-19:00 (C151), středa 15:50-17:20 (C353) – od 28.2.2023
Vyučující: PhDr. Karel Mika  
Anotace: Kurz je určen pro začátečníky v němčině (i věčné začátečníky) zejména z řad studentů UK, ale i širší univerzitní veřejnost. Účastníci kurzu se naučí slovní zásobu a gramatiku nutnou ke zvládnutí úrovně A2. Součástí kurzu je také nácvik mluveného a písemného projevu. Náplň kurzu je shodná s kreditovým kurzem  Němčina A2. Absolvování kurzu účastníkům zajistí upevnění základů jazyka a umožní jim vstup do navazujícího kurzu B1, pro studenty FF může být splněnou prerekvizitou pro vstup do kreditového kurzu Němčina B1Kurz vyžaduje aktivní spolupráci a intenzivní domácí přípravu. 
Cena: 5.460 Kč; pro studenty UK 3.900 Kč; pro zaměstnance UK/UMPRUM 4.900 Kč 

Němčina A2.3

Rozsah: 1×2 hodiny týdně, 13 týdnů – online přihláška
Forma výuky: online, úterý 14:10-15:40, od 28. 2. 2023
Vyučující: PhDr. Eva Podhajská, Ph.D. 
Anotace: Kurz na úrovni A2.3 je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost. Podmínkou vstupu je zvládnutí učebnice studio d A1 a lekcí 1–9 učebnice studio d A2. Kurz je přizpůsoben především zaměstnancům UK, zájemcům z řad veřejnosti a studentům, kteří nejsou nuceni si osvojit jazyk za krátkou dobu a vyhovuje jim pomalejší tempo výuky. Úroveň A2.3 má být poslední fází k zvládnutí úrovně A2 a k umožnění vstupu do kurzu úrovně B 1.
Cena: 2.730 Kč, pro studenty UK 1.950 Kč; pro zaměstnance UK/UMPRUM a účastníky, kteří pokračují v kurzu z předchozího semestru, 2.500 Kč

Němčina B1.2

Rozsah: 2×2 hodiny týdně, 13 týdnů – online přihláška
Forma výuky: prezenční, pondělí 17:30-19:00 (C149), středa17:30-19:00 (C353) – od 27.2.2023
Vyučující: PhDr. Karel Mika
Anotace: Kurz na úrovni B1 je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost. Vyžaduje aktivní spolupráci a intenzivní domácí přípravu. Podmínkou vstupu je zvládnutí úrovně A2 – absolvování vstupního testu či absolvování kurzu A2.
Cena: 5.460 Kč, pro studenty UK 3.900 Kč; pro zaměstnance UK/UMPRUM a účastníky, kteří pokračují v kurzu z předchozího semestru, 4.900 Kč

Němčina – procvičování gramatiky (A2/B1)

Rozsah: 1×2 hodiny týdně, 13 týdnů – online přihláška
Forma výuky: online, úterý 15:50-17:20, od 28.2.2023
Vyučující: PhDr. Eva Podhajská, Ph.D. 
Anotace: Kurz na úrovni A2/B1 je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost. Kurz se zaměřuje na opakování a upevnění gramatických jevů na úrovních A2-B1. Kurz obsahuje krátké teoretické výklady, důraz je však kladen na praktické procvičování pomocí různých typů cvičení.
Cena: 2.730 Kč, pro studenty UK 1.950 Kč; pro zaměstnance UK/UMPRUM a účastníky, kteří pokračují v kurzu z předchozího semestru, 2.500 Kč

Francouzština A1.2

Rozsah: 1x2 hodiny týdně, 13 týdnů – online přihláška
Forma výuky: prezenční, úterý 14:10-15:40 (C353), od 28. 2. 2023
Vyučující: Bc. Zuzana Hanajová
Anotace: Kurz je vhodný pro absolventy kurzu A1.1. Je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost, zejména pak pro studenty, kteří si potřebují doplnit své znalosti před vstupem do kurzů v JC. Kurz rozvíjí všechny jazykové kompetence (mluvený i psaný projev, porozumění) a zároveň umožňuje seznámení se životem ve Francii. V kurzu se pracuje s lekcemi 6-10 v učebnici Vite et bien 1 (Miquel, CLE International). Podmínkou účasti je absolvování kurzu A1.1 nebo vstupní test.
Cena: 2.730 Kč; pro studenty UK 1.950 Kč; pro zaměstnance UK/UMPRUM 2.500 Kč

Francouzština A2

Rozsah: 2×2 hodiny týdně, 13 týdnů – online přihláška
Forma výuky: prezenční, pondělí 15:50-17:20 (C353), středa 15:50-17:20 (C455) – od 27. 2. 2023
Vyučující: Mgr. Klára Suldovská
Anotace: Kurz je vhodný pro mírně pokročilé začátečníky se zvládnutou úrovní A1 a navazuje na kurz A1 z předchozího semestru. Je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost, zejména pak pro studenty, kteří si potřebují doplnit své znalosti před vstupem do kreditového kurzu Francouzština B1.1. v Jazykovém centru. Kurz rozvíjí všechny jazykové kompetence (mluvený i psaný projev, porozumění) a zároveň umožňuje seznámení se životem ve Francii. Vyžaduje aktivní spolupráci a intenzivní domácí přípravu. V kurzu se pracuje s lekcemi 11–20 učebnice Vite et bien 1 (Miquel, CLE International). Podmínkou účasti je absolvování kurzu A1 nebo vstupní test.
Cena: 5.460 Kč; pro studenty UK 3.900 Kč; pro zaměstnance UK/UMPRUM a pokračující z předchozího kurzu 4.900 Kč

Francouzština B1.2

Rozsah: 1×2 hodiny týdně, 13 týdnů – online přihláška
Forma výuky: online, čtvrtek 17:30-19:00 – od 2. 3. 2023
Vyučující: Mgr. Adéla Stříbrná
Anotace: Kurz je určen studentům, kteří zvládli základy obecné francouzštiny na úrovni A2/B1 (viz např. učebnice Vite et bien 1, lekce 1-20 + Vite et bien 2, lekce 1-10). Navazuje na kurz B1.1 ze ZS 2022/2023. Je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost. Rozvíjí všechny jazykové kompetence (mluvený i psaný projev a porozumění) a zároveň umožňuje seznámení se životem ve Francii. V kurzu se pracuje s lekcemi 10–14 učebnice Vite et bien 2 (Miquel, CLE International, 2./novější/ vydání). Podmínkou účasti je absolvování kurzu B1.1 nebo vstupní test.
Cena: 2.730 Kč; pro studenty UK 1.950 Kč; pro zaměstnance UK/UMPRUM 2.500 Kč

Španělština A1.2

Rozsah: 1×2 hodiny týdně, 13 týdnů – online přihláška
Forma výuky: prezenční, středa 15:50-17:20 (CM203) – od 1. 3. 2023
Vyučující: Mgr. Jana Králová 
Anotace: Kurz je vhodný pro absolventy kurzu A1.1.Semestrální kurz na úrovni A1.2 je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost a je zaměřen na jazykové jevy a dovednosti, které jsou předpokladem pro vstup do kurzu A2 v Jazykovém centru. Studenti si osvojí všechny jazykové kompetence (psaní, čtení, mluvení a poslech) v rozsahu modulů 3- 4 (lekce 5– 8 učebnice Embarque 1 (Edelsa). Kurz je vhodný i pro začátečníky a falešné začátečníky.
Cena: 2.730 Kč; pro studenty UK 1.950 Kč, pro zaměstnance UK/UMPRUM 2.500 Kč

Španělština A2

Rozsah: 2×2 hodiny týdně, 13 týdnů – online přihláška
Forma výuky: pondělí 16:00-17:30 (online), prezenční středa 17:30-19:00 (CM203) – od 27. 2. 2023
Vyučující: Mgr. Jana Králová 
Anotace: Kurz s výstupní úrovní A2 je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost, zejména je vhodný pro studenty, kteří se nedostali do běžných kurzů JC, a přesto se chtějí španělštinu naučit. Studenti si osvojí všechny jazykové kompetence (psaní, čtení, mluvení a poslech) v rozsahu modulů 5-8 (lekce 9–16) učebnice Embarque 1 (Edelsa) a dozví se zajímavosti z hispánského světa. Kurz vyžaduje velmi aktivní spolupráci a intenzivní domácí přípravu. Podmínkou pro vstup do kurzu je splnění vstupního testu nebo absolvování kurzu CŽV Španělština A1 z předchozího semestru. 
Cena: 5.460 Kč; pro studenty UK 3.900 Kč; pro zaměstnance UK/UMPRUM 4.900 Kč 

Španělština A2.2

Rozsah: 1×2 hodiny týdně, 13 týdnů – online přihláška
Forma výuky: online (Zoom), úterý 14:30-16:00
Vyučující:  Mgr. Jana Králová
Anotace: Kurz je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost, zejména je vhodný pro studenty, kteří se nedostali do běžných kurzů JC, a přesto se chtějí španělštinu naučit. Studenti si osvojí všechny jazykové kompetence (psaní, čtení, mluvení a poslech) v rozsahu lekcí 1-7 učebnice Vente 2 (Edelsa) a dozví se zajímavosti z hispánského světa. Podmínkou pro vstup do kurzu je splnění vstupního testu nebo absolvování kurzu CŽV Španělština A2.1 z předchozího semestru.
Gramatika: budoucí čas, minulé časy (pretérito perfecto compuesto, pretérito perfecto simple, pretérito imperfecto), rozkazovací způsob kladný a záporný.
Témata: Studia a vzdělávání, práce a pracovní pohovor, nákupy, cestování, atd.
Cena: 2.730 Kč; pro studenty UK 1.950 Kč, pro zaměstnance UK/UMPRUM a účastníky, kteří pokračují v kurzu z předchozího semestru, 2.500 Kč

Ruština A1.2

Rozsah: 1×2 hodiny týdně, 13 týdnů – online přihláška
Forma výuky: online, pondělí 17:00-18:30 přes ZOOM – od 27. 2. 2023
Vyučující: Mgr. Kateryna Zubkovska)
Anotace: “Pomalejší” kurz pro úplné začátečníky je určen především zaměstnancům UK, zájemcům z řad veřejnosti a studentům, kteří nejsou nuceni si osvojit jazyk za krátkou dobu a vyhovuje jim pomalejší tempo výuky. Kurz bude probíhat 1x týdně. Student se tak dostane na úroveň A1, na konci  semestru A1.2 což je běžné tempo pro výuku jazyka v jazykových školách. Náplní tohoto kurzu je lekce 16-30 učebnice S. Černyšova: Poechali 1.1 (materiály poskytne lektorka). Studenti se v tomto kurzu seznámí s ruštinou, naučí se číst, psát, osvojí si základní komunikační dovednosti a dozví se řadu zajímavostí ze života v Rusku.
Sylabus kurzu najdete zde  Sylabus A1.2.docx
Cena: 2.730 Kč; pro studenty UK 1.950 Kč; pro zaměstnance UK 2.500 Kč

Ruština B1.2

Rozsah: 1×2 hodiny týdně, 13 týdnůonline přihláška
Forma výuky:
online, úterý 17:45-19:15 přes ZOOMod 28. 2. 2023
Vyučující: 
Mgr. Ladislava Dolanová, Ph.D.
Anotace: Kurz navazuje na kurz B1.1. (sylabus tohoto kurzu najdete zde) a je určen pro mírně/středně pokročilé, kteří již jsou schopni domluvit se v základních komunikačních situacích, a chtěli by tyto dovednosti dále rozvíjet. Podrobný popis, co by měl  student se znalostí jazyka na úrovni B1 umět, najdete zde.Náplní kurzu je 2. díl učebnice S. Černyševa: Poechali 2 (Černyšev, S.: Poechali 2.2. Petrohrad 2021) – materiály poskytne lektorka.  Kurz je vhodný jak pro studenty či zaměstnance Uk, tak i pro širší veřejnost. Jako navazující kurz jej mohou využít i účastníci kurzu U3V, pro které se v ZS kurz neotvírá.
Podrobný sylabus kurzu najdete zde.
Cena: 2.730 Kč; pro studenty UK a seniory z kurzu U3V 1.950 Kč; pro zaměstnance UK a účastníky, kteří pokračují v kurzu z předchozího semestru, 2.500 Kč 

Latina. Kurz latinské četby pro pokročilé 

Rozsah: 1×2 hodiny týdně, 10 týdnů – online přihláška
Forma výuky: prezenční nebo online, čtvrtek 17:30-19:00
Vyučující: Mgr. Šimon Dittrich
Anotace: Kurz je určen pro všechny zájemce o četbu originálních latinských textů. Konkrétní výběr textů bude záviset na preferencích účastníků, a bude tedy upřesněn po proběhnutí první hodiny. 
Vstupní úroveň: Je potřebná dobrá znalost morfologie (zvláště skloňování všech deklinací, zájmen, časování sloves všech konjugací všech indikativů a konjunktivů, tvoření participií) a ze syntaxe alespoň znalost infinitivních vazeb (akuzativ a nominativ s infinitivem) a přinejmenším některých druhů vedlejších vět, ideálně i gerundia, gerundiva, vazby ablativu absolutního etc. 
Cena: 2.000 Kč 

KONVERZAČNÍ KURZY

Angličtina. Kurz anglické konverzace pro humanitní obory online (B2-C1)

Rozsah: 1×2 hodiny týdně,10 týdnů – online přihláška
Forma výuky: online, pondělí 17:30-19:00, od 27. 2. 2023
Vyučující: Mgr. Michaela Ritter Konárková
Anotace: Cílem online kurzu je rozvíjet zejména řečové dovednosti studentů v oblasti humanitních věd – psychologie, demografie, sociologie, etika, andragogika, filologie aj. Studenti si rozšiřují slovní zásobu na základě četby, lexikálních cvičení, audio a video zdrojů. Akcentují se pak dovednosti prezentační, schopnost vést diskusi a argumentovat.
Cena: 2.700 Kč; pro studenty UK 2.200 Kč, pro zaměstnance UK/UMPRUM a Alumni 2.500 Kč

Mluvíme německy bez zábran

Rozsah: 1×60 min. týdně, 15 týdnů – online přihláška
Forma výuky: prezenční, středa 19:10-20:10 (C151) – od 1. 3. 2023
Vyučující: PhDr. Karel Mika
Pro koho je určen: Kurz je určen pro všechny zájemce, kteří chtějí komunikovat v němčině a zbavit se strachu a obav z mluvení. 
Požadovaná vstupní úroveň jazyka: A2 
Anotace kurzu: Kurz je určen pro zájemce z široké veřejnosti, kteří chtějí odbourat případný strach z mluvení německy či hledají možnost si  mluvenou němčinu procvičit. Kurz je určen pro zájemce všech věkových kategorií s minimální znalostí němčiny na úrovni A2. Každé setkání bude věnováno určenému tématu, převážně z každodenního života. Účastníci kurzu mohou také sami témata navrhovat, v případě zájmu bude pozornost věnována také tématům specifickým. V popředí celého kurz bude nácvik komunikativních dovedností a odbourání strachu z mluvení před lidmi. 
Cena: 2.700 Kč; pro studenty UK 2.200 Kč, pro zaměstnance UK/UMPRUM a Alumni 2.500 Kč 

Španělština. Konverzace a kultura hispanofonních zemí (A2/B1)

Rozsah:1×2 hodiny týdně, 10 týdnů – online přihláška
Forma výuky: online, pátek 16:00-17:30, od 3. 3. 2023
Vyučující:  Mgr. Jana Králová 
Anotace:  Konverzační kurz pro studenty a další zájemce, kteří mají znalosti španělského jazyka na úrovni A2/B1 a chtěli by se rozmluvit, obohatit si slovní zásobu a dozvědět se zajímavosti z kultury a tradic Španělska a některých států Latinské Ameriky.
Cena: 2.700 Kč; pro studenty UK 2.200 Kč, pro zaměstnance UK/UMPRUM 2.500 Kč

 

 

Zpět nahoru

Úvod > Kurzy > Kurzy CŽV > Aktuálně nabízené kurzy CŽV LS 2022/23