Latina CŽV

Jazykové centrum otevírá v rámci programu celoživotního vzdělávání týdenní, blokové nebo semestrální kurzy pro studenty UK i pro širší univerzitní veřejnost.

Kurzy nejsou kreditově ohodnoceny a jsou placené, pro studenty UK nicméně nabízíme výrazné slevy.

Pokud máte o kurz zájem, vyplňte prosím online přihlášku připojenou k vypisovaným kurzům. Následně obdržíte vyrozumění o přijetí. Zprávu o konání a pokyny k platbě Vám pošleme nejpozději týden před zahájením kurzu.
Další informace a dotazy: barbora.kosikova@ff.cuni.cz

Obecné informace k organizaci a zápisu

Aktuálně nabízené a probíhající kurzy najdete zde 

V letním semestru 2022/23 nabízíme kurzy latiny pro začátečníky i pokročilé:
Latina. Kurz pro začátečníky (1×2 hodiny týdně, 10 týdnů)
Latina. Kurz latinské četby pro pokročilé (1×2 hodiny týdně, 10 týdnů)
i specializovaný kurz:
Latina. Malý princ (1×2 hodiny týdně, 10 týdnů)

Přehled kurzů CŽV:

Latina. Intenzivní opakovací kurz

Termín: termín bude vypsán
Rozsah: 5 dnů, 4 hodiny denně, celkem 20 hodin 
Forma výuky: prezenční, bloková 
Vyučující: Mgr. Šimon Dittrich
Anotace: Kurz je určen pro studenty FF UK a připravuje na zápočty z kurzů Latina I, II, III, resp. na zkoušku z latiny – dle zájmu přihlášených studentů. Náplň kurzu odpovídá příslušným lekcím z učebnice Ad fontes – Cursus Latinus (Kuťáková – Slabochová, Karolinum). 
Cena: 2.000 Kč 

Latina. Kurz pro začátečníky

Rozsah1×2 hodiny týdně, 10 týdnů
Forma výuky: prezenční, pondělí 15:50-17:20
Vyučující: Mgr. Šimon Dittrich
Anotace: Kurz je určen pro zájemce o latinu z řad široké veřejnosti, kteří se tento jazyk dosud neučili. Kurz vede od naprostých začátků až k ovládnutí základů latinské substantivní a slovesné flexe. Výuka bude doplněna o zajímavosti z antické mytologie, historie či reálií. Absolvent nabude schopnosti překládat jednoduché umělé či upravené texty, okřídlená slova nebo jednoduché nápisy. 
Cena: 2. 000 Kč 

Latina. Kurz pro mírně pokročilé

Rozsah: 1×2 hodiny týdně, 10 týdnů
Forma výuky: prezenční, pondělí 17:30-19:00
Vyučující: Mgr. Šimon Dittrich
Anotace:Kurz je určen pro zájemce o latinu z řad široké veřejnosti, kteří se tento jazyk již učili a znají jeho základy – zvláště časování pravidelných sloves v prézentu, imperfektu a futuru a skloňování substantiv 1.–3. deklinace. Kurz vede k upevnění základů a k jejich doplnění (např. o skloňování 4.–5. deklinace, zájmena a indikativ perfekta). Výuka bude doplněna o zajímavosti z antické mytologie, historie či reálií. Absolvent nabude schopnosti překládat jednouché umělé či upravené texty, okřídlená slova nebo jednoduché nápisy.
Cena: 2.000 Kč

Latina. Kurz latinské četby pro pokročilé 

Rozsah: 1×2 hodiny týdně, 10 týdnů
Forma výuky: prezenční nebo online, čtvrtek 17:30-19:00
Vyučující: Mgr. Šimon Dittrich
Anotace: Kurz je určen pro všechny zájemce o četbu originálních latinských textů. Konkrétní výběr textů bude záviset na preferencích účastníků, a bude tedy upřesněn po proběhnutí první hodiny. 
Vstupní úroveň: Je potřebná dobrá znalost morfologie (zvláště skloňování všech deklinací, zájmen, časování sloves všech konjugací všech indikativů a konjunktivů, tvoření participií) a ze syntaxe alespoň znalost infinitivních vazeb (akuzativ a nominativ s infinitivem) a přinejmenším některých druhů vedlejších vět, ideálně i gerundia, gerundiva, vazby ablativu absolutního etc. 
Cena: 2.000 Kč 

Latina. Malý princ

Rozsah:1×2 hodiny týdně, 10 týdnů
Forma výuky: prezenční nebo online, čtvrtek 15:50-17:20
Vyučující: Mgr. Šimon Dittrich
Anotace: Náplní kurzu bude četba latinského překladu Exupéryho Malého prince. Jedná se o překlad Augusta Hauryho z roku 1961 nazvaný Regulus vel pueri soli sapiunt. Četba samotná bude doprovázena komentářem gramaticky složitějších míst (podle potřeb účastníků). Číst budeme zhruba od 5. akpitoly (začínající rozhovorem o tom, zda ovce spásají baobaby).
Vstupní úroveň: Kurz není vhodný pro úplné začátečníky – je třeba znát alespoň základy latinské gramatiky, především ovládat latinské skloňování i časování. Latinský překlad Malého prince se podobně jako text původní vyznačuje poměrně jednoduchými souvětími, ale samozřejmě se nevyhýbá ani participiálním či infinitivním vazbám ani různým druhům vedlejších vět (např. s konjunktivy).
Ukázka z překladu: REGULUS: „Nempe id verum est, oves arbusculis vesci?“ A: „Ita est ut dicis.“ REGULUS: „Sane gaudeo!“ Non intellexi cur tanti esset oves arbusculis vesci. Ille porro: „Ergo andansoniis quoque vescuntur?“ (nempe – zdalipak; adansonia, ae, f. – baobab, vescor; ī – živit se)
Cena: 2.000 Kč

Úvod > Kurzy > Kurzy CŽV > Latina CŽV