Latina CŽV

Jazykové centrum otevírá v rámci programu celoživotního vzdělávání týdenní, blokové nebo semestrální kurzy pro studenty UK i pro širší univerzitní veřejnost.

Kurzy nejsou kreditově ohodnoceny a jsou placené, pro studenty UK nicméně nabízíme výrazné slevy.

Pokud máte o kurz zájem, vyplňte prosím online přihlášku připojenou k vypisovaným kurzům. Následně obdržíte vyrozumění o přijetí. Zprávu o konání a pokyny k platbě Vám pošleme nejpozději týden před zahájením kurzu.

Další informace a dotazy: barbora.kosikova@ff.cuni.cz

Obecné informace k organizaci a zápisu

Aktuálně nabízené a probíhající kurzy najdete zde

 

V zimním semestru 2023/24 nabízíme:

Přehled kurzů CŽV:

Latina. Kurz pro začátečníky

Rozsah1×2 hodiny týdně, 10 týdnů
Forma výuky: prezenční, čtvrtek 17:30-19:00 (C506)
Vyučující: Mgr. Šimon Dittrich
Anotace: Kurz je určen pro zájemce o latinu z řad široké veřejnosti, kteří se tento jazyk dosud neučili. Kurz vede od naprostých začátků až k ovládnutí základů latinské substantivní a slovesné flexe. Výuka bude doplněna o zajímavosti z antické mytologie, historie či reálií. Absolvent nabude schopnosti překládat jednoduché umělé či upravené texty, okřídlená slova nebo jednoduché nápisy. 
Cena: 2.000 Kč 

Latina. Kurz pro mírně pokročilé

Rozsah: 1×2 hodiny týdně, 10 týdnů
Forma výuky: prezenční, pondělí 15:50-17:20 (C455)
Vyučující: Mgr. Šimon Dittrich
Anotace:Kurz je určen pro zájemce o latinu z řad široké veřejnosti, kteří se tento jazyk již učili a znají jeho základy – zvláště časování pravidelných sloves v prézentu, imperfektu a futuru a skloňování substantiv 1.–3. deklinace. Kurz vede k upevnění základů a k jejich doplnění (např. o skloňování 4.–5. deklinace, zájmena a indikativ perfekta). Výuka bude doplněna o zajímavosti z antické mytologie, historie či reálií. Absolvent nabude schopnosti překládat jednouché umělé či upravené texty, okřídlená slova nebo jednoduché nápisy.
Cena: 2.000 Kč

Latina. Kurz latinské četby pro pokročilé

Rozsah: 1×2 hodiny týdně, 10 týdnů
Forma výuky: prezenční
Vyučující: Mgr. Šimon Dittrich
Anotace: Kurz je určen pro všechny zájemce o četbu originálních latinských textů. Konkrétní výběr textů bude záviset na preferencích účastníků, a bude tedy upřesněn po proběhnutí první hodiny.
Vstupní úroveň:  Je potřebná dobrá znalost morfologie (zvláště skloňování všech deklinací, zájmen, časování sloves všech konjugací všech indikativů a konjunktivů, tvoření participií) a ze syntaxe alespoň znalost infinitivních vazeb (akuzativ a nominativ s infinitivem) a přinejmenším některých druhů vedlejších vět, ideálně i gerundia, gerundiva, vazby ablativu absolutního etc.
Cena: 2.000 Kč

Latina. Četba a srovnávání různých latinských překladů Nového zákona

Rozsah: 1×2 hodiny týdně, 10 týdnů
Forma výuky: prezenční, čtvrtek 15:50-17:20 (C506)
Vyučující: Mgr. Šimon Dittrich
Anotace:Náplní kurzu bude četba vybraných míst Nového zákona v různých latinských překladech (kromě Vulgaty různá vydání Theodora Bezy a Erasma Rotterdamského a příležitostně i další). Cílem bude srovnat, jakou překladatelskou strategií která verze volí, a zamyslet se nad rozdíly jak jazykovými, tak obsahovými. Materiály (vždy jeden vybraný krátký úsek v několika latinských verzích spolu s řeckým originálem) studentům poskytne vyučující.
Vstupní úroveň: Kurz není vhodný pro úplné začátečníky – ba spíše je vhodný pro pokročilé latináře, kteří znají jevy jako je (namátkou) ablativ absolutní, participium futura aktiva, gerundium a gerundivum, konjunktivy vedlejších vět apod. (Samozřejmě není nezbytné vyznat se ve vší použité gramatice dokonale, ale zároveň cílem kurzu není především gramatické mezery doplňovat, nýbrž se těšit z četby a srovnání různých verzí).
Cena: 2.000 Kč 

Latina. Malý princ

Rozsah:1×2 hodiny týdně, 10 týdnů
Forma výuky: prezenční nebo online
Vyučující: Mgr. Šimon Dittrich
Anotace: Náplní kurzu bude četba latinského překladu Exupéryho Malého prince. Jedná se o překlad Augusta Hauryho z roku 1961 nazvaný Regulus vel pueri soli sapiunt. Četba samotná bude doprovázena komentářem gramaticky složitějších míst (podle potřeb účastníků).
Vstupní úroveň: Kurz není vhodný pro úplné začátečníky – je třeba znát alespoň základy latinské gramatiky, především ovládat latinské skloňování i časování. Latinský překlad Malého prince se podobně jako text původní vyznačuje poměrně jednoduchými souvětími, ale samozřejmě se nevyhýbá ani různým druhům vedlejších vět (užívajících dle pravidel klasické latiny například příslušné konjunktivy; oproti tomu namátkou gerundium, gerundivum a participium futura aktiva se v textu vyskytují méně často).
Ukázka z překladu: Quodam die, cum sex annos natus essem, imaginem praeclare pictam in libro de silva quae integra dicitur vidi; qui liber inscribebatur: «Narratiunculae a vita ductae.» Picta erat boa serpens beluam exsorbens.
Cena: 2.000 Kč