Latina CŽV

Jazykové centrum otevírá v rámci programu celoživotního vzdělávání týdenní, blokové nebo semestrální kurzy pro studenty UK i pro širší univerzitní veřejnost.

Kurzy nejsou kreditově ohodnoceny a jsou placené, pro studenty UK nicméně nabízíme výrazné slevy.

Pokud máte o kurz zájem, vyplňte prosím online přihlášku připojenou k vypisovaným kurzům. Následně obdržíte vyrozumění o přijetí. Zprávu o konání a pokyny k platbě Vám pošleme nejpozději týden před zahájením kurzu.

Další informace a dotazy: barbora.kosikova@ff.cuni.cz

Obecné informace k organizaci a zápisu

Aktuálně nabízené a probíhající kurzy najdete zde

 

V letním semestru 2023/24 nabízíme tyto kurzy:

Latina. Kurz pro mírně pokročilé I. (1×2 hodiny týdně, 10 týdnů)

Přehled kurzů CŽV:

Latina. Kurz pro začátečníky

Rozsah1×2 hodiny týdně, 15 týdnů
Forma výuky: prezenční
Vyučující: Mgr. Šimon Dittrich
Anotace: Kurz je určen pro zájemce o latinu z řad široké veřejnosti, kteří se tento jazyk dosud neučili. Kurz vede od naprostých začátků až k ovládnutí základů latinské substantivní a slovesné flexe. Výuka bude doplněna o zajímavosti z antické mytologie, historie či reálií. Absolvent nabude schopnosti překládat jednoduché umělé či upravené texty, okřídlená slova nebo jednoduché nápisy. 
Cena: 3.000 Kč 

Latina. Kurz pro pokročilé začátečníky

Rozsah: 1×2 hodiny týdně, 15 týdnů
Forma výuky: prezenční
Vyučující: Mgr. Šimon Dittrich
Anotace: Kurz je určen pro zájemce o latinu z řad široké veřejnosti, kteří se tento jazyk již učili a znají jeho základy – zvláště časování pravidelných sloves v prézentu aktiva, sloveso sum, esse a skloňování substantiv 1.–2. deklinace. Kurz se zakládá na četbě učebnice Lingua latina per se illustrata (Familia Romana) v rozsahu zhruba 6.–10. kapitoly prvního dílu. Studenti se tak seznámí s vazbou jmen místních, se základy nepravidelného slovesa eō, īre, s dalšími tvary zájmen ukazovacích a tázacích a se substantivy 3. deklinace. Četba s vysvětlováním užité gramatiky je doplňována latinskými citáty a písněmi.
Cena: 3.000 Kč

Latina. Kurz pro mírně pokročilé I.

Rozsah: 1×2 hodiny týdně, 15 týdnů
Forma výuky: prezenční
Vyučující: Mgr. Šimon Dittrich
Anotace:Kurz je určen pro zájemce z řad široké veřejnosti, kteří znají základy latinské gramatiky – zvláště časování pravidelných sloves v prézentu aktiva, vztažná a ukazovací zájmena, skloňování substantiv 1.–3. deklinace a vazbu akuzativu s infinitivem. Kurz se zakládá na četbě učebnice Lingua latina per se illustrata (Familia Romana) v rozsahu zhruba 12.–16. kapitoly prvního dílu. Studenti se tak seznámí se 4. a 5. deklinací, s adjektivy 3. deklinace, se stupňováním, s participiem prézenta aktiva a s deponentními slovesy. Četba s vysvětlováním užité gramatiky je doplňována latinskými citáty a písněmi.
Cena: 3.000 Kč

Latina. Kurz pro mírně pokročilé II.

Rozsah: 1×2 hodiny týdně, 15 týdnů
Forma výuky: prezenční
Vyučující: Mgr. Šimon Dittrich
Anotace:Kurz je určen pro zájemce z řad široké veřejnosti, kteří znají základy latinské gramatiky – zvláště časování pravidelných (i deponentních) sloves v indikativu prézentu aktiva, zájmena, substantiva 1.–5. deklinace, adjektiva 1.–3. daklinace, stupňování, participium prézenta aktiva. Kurz se zakládá na četbě učebnice Lingua latina per se illustrata (Familia Romana) v rozsahu zhruba 16.–20. kapitoly prvního dílu. Studenti se tak seznámí s pasivem (v ind. pr. akt.), s číslovkami, s adverbii a s indikativem imperfeka a futura. Četba s vysvětlováním užité gramatiky je doplňována latinskými citáty.
Cena: 3.000 Kč

Latina. Četba a srovnávání různých latinských překladů Nového zákona

Rozsah: 1×2 hodiny týdně, 10 týdnů
Forma výuky: prezenční
Vyučující: Mgr. Šimon Dittrich
Anotace:Náplní kurzu bude četba vybraných míst Nového zákona v různých latinských překladech (kromě Vulgaty různá vydání Theodora Bezy a Erasma Rotterdamského a příležitostně i další). Cílem bude srovnat, jakou překladatelskou strategií která verze volí, a zamyslet se nad rozdíly jak jazykovými, tak obsahovými. Materiály (vždy jeden vybraný krátký úsek v několika latinských verzích spolu s řeckým originálem) studentům poskytne vyučující.
Vstupní úroveň: Kurz není vhodný pro úplné začátečníky – ba spíše je vhodný pro pokročilé latináře, kteří znají jevy jako je (namátkou) ablativ absolutní, participium futura aktiva, gerundium a gerundivum, konjunktivy vedlejších vět apod. (Samozřejmě není nezbytné vyznat se ve vší použité gramatice dokonale, ale zároveň cílem kurzu není především gramatické mezery doplňovat, nýbrž se těšit z četby a srovnání různých verzí). Některé texty bude potřeba číst z dobových tisků (jejichž pdf vyučující poskytne).
Cena: 3.000 Kč 

Latina. Četba Husovy Postillae adumbratae

Rozsah:1×2 hodiny týdně, 10 týdnů
Forma výuky: prezenční nebo online
Vyučující: Mgr. Šimon Dittrich
Anotace: Náplní kurzu bude četba latinského textu Husova výkladu Bible, jmenovitě díla Postilla adumbrata. Konkrétně budeme číst výklad k Mt 10,16: Ecce, ego mitto vos sicut oves in medio luporum.
Četba bude doplňována výkladem v textu se objevujících gramatických jevů. Text studentům poskytne vyučující.
Vstupní úroveň: Kurz není vhodný pro úplné začátečníky – je třeba znát alespoň základy latinské gramatiky, především ovládat latinské skloňování i časování. Husova latina je obvykle poměrně jednoduchá – složitých souvětí, konjunktivních věta a participiálních vazeb je v ní podstatně méně než v klasických textech.
Ukázka z textu: ECCE, EGO MITTO VOS SICUT OVES IN MEDIO LUPORUM. Unde Salvator mittit, deinde instruit, tercio consolatur. Sed premittit admiracionem, dicens: ECCE, quasi dicat: „Mirabimini de mea missione!“ Unde 1o ponitur persona mittentis, cum dicitur: EGO;   2o persona missa, cum dicitur: VOS SICUT OVES;   3o, ad quos fit missio, cum dicitur: IN MEDIO LUPORUM.
Cena: 2.000 Kč