Španělština

Vyučující

Mgr. et Mgr. Markéta Mlezivová vedoucí sekce, DS, Erasmus, SSP, Akademické čtení, U3V, certifikáty
Mgr. Jana Králová, Lic.  zkoušky B2, CŽV
Víctor Candía Múňoz, Lic. externí spolupráce, CŽV

Kurzy

Výuka španělštiny probíhá formou pravidelných semestrálních kurzů (kurzy pro začátečníky, základní kurzy, specializované kurzy, konverzace) nebo formou krátkodobých placených kurzů v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV).

Seznam všech kurzů s anotacemi, konkrétními požadavky k nabízeným kurzům, základní studijní materiály a další informace jsou uvedeny v SIS.

Kurzy pro začátečníky

 • Španělština A1 (ZS)
 • Španělština A2 (LS)

Kurzy pro začátečníky jsou určeny studentům, kteří mají nulové nebo jen základní znalosti španělštiny a chtějí se připravit na vstup do kurzu Španělština B1.1. Prezenční výuka probíhá 2 x 2 hodiny týdně.

Základní kurzy

 • Španělština B1.1 (není v ZS 2021/22 vyučován)
 • Španělština B1.1 Blended Learning
 • Španělština B1.2 (není v ZS 2021/22 vyučován)
 • Španělština B1.2 Blended Learning
 • Španělština B2.1 (ZS)
 • Španělština B2.2 (LS)

Základní kurzy jsou primárně určeny studentům připravujícím se na zkoušku. Realizují se v úrovních A2/B1 – B2.

Základní kurzy se konají zpravidla 2 x 2 hodiny týdně.
U kurzu Blended Learning probíhá prezenční výuka 1 x 2 hodiny týdně a distanční výuka 1 x 2 hod. týdně (práce na úkolech v Moodle), rozsah probírané látky je stejný.

Kurzy na úrovni B1.1 a B1.2 se konají 2×2 hodiny týdně, a to buď plně prezenčně, nebo formou blended learning (tj. 2 hodiny prezenčně a 2 hodiny samostatné práce v Moodle). Oba typy kurzů vyžadují intenzivní domácí přípravu, kurzy blended learning mají vyšší podíl samostatné práce studentů.
Kurzy na úrovni B2.1  a B2.2 se konají prezenčně 1×2 hodiny týdně a vyžadují velký podíl samostatné práce a domácí přípravy studentů.

Zápočet je udělován na základě pravidelné docházky, průběžné práce v hodinách, splnění stanovených úkolů, případně za závěrečný test, a je hodnocen 3 kredity.

Specializované kurzy

 • Akademické čtení
 • Español – cultura y civilización hispana
 • Příprava na zkoušku B2

Specializované kurzy rozvíjejí akademické jazykové dovednosti, seznamují se specifiky odborného stylu a připravují na orientaci v cizojazyčném studijním a profesním prostředí.
Konají se zpravidla 1 x 2 hodiny týdně a vyžadují intenzivní domácí přípravu.

Vstupní úroveň spedializovaných kurzů je stanovena v anotacích v SIS.

Zápočet je udělován na základě pravidelné docházky, průběžné práce v hodinách, splnění stanovených úkolů a je hodnocen 3 kredity.

Kurzy sloužící jako přímá příprava na zkoušku B2 či Akademické čtení se zaměřují na jazykové dovednosti požadované u zkoušky, ale jsou otevřeny i ostatním studentům s odpovídající úroví jazyka, kteří zkoušku skládat nepotřebují.
Závěrečnou atestací kurzu Akademického čtení  je nově zkouška, která je v záměnnosti se samostatnou zkouškou Akademické čtení (viz níže). Studenti, kteří úspěšně dokončí tento kurz, už tedy neskládají samostatnou zkoušku Akademické čtení a tato povinnost ze společného základu (Cizí jazyk II) je u nich považována za splněnou.

 

Rozvrh

Pokyny k zápisu do kurzů

Zkoušky

Zkoušky v JC jsou koncipovány v souladu s požadavky Společného evropského referenčního rámce i mezinárodně uznávaných certifikátů.

Pro přípravu ke zkoušce jsou určeny jak základní, tak i některé specializované kurzy.  Zkouška však není účastí v kurzech podmíněna.

Podrobné informace viz struktura zkoušek a pokyny k zápisu zkoušek.
Konkrétní požadavky k jednotlivým zkouškám, doporučená literatura a další odkazy jsou uvedeny v SIS.

Vzorové testy jsou k dispozici na Moodle.

Termíny zkoušek

Doktorské studium

Studenti doktorského studia mohou navštěvovat kurzy z nabídky JC, zejména vhodné jsou specializované kurzy zaměřené na konkrétní akademické dovednosti. Pro účast v kurzech je povinný zápis v SIS.

Podrobné informace k atestacím viz Doktorské zkoušky.

Odpovědný pracovník: Mgr. et Mgr. Markéta Mlezivová

Veřejnost (CŽV)

Pro studenty FF, ostatní fakult UK i širší veřejnost otevírá Jazykové centrum širokou nabídku kurzů v rámci programu celoživotního vzdělávání (CŽV).