Němčina

Vyučující

Klára Tschek, M.A. vedoucí sekce, Erasmus, SSP, Akademické čtení, e-learning, certifikáty
Mgr. Petra Křenková DS, Akademické čtení, němčina pro archiváře a historiky
PhDr. Karel Mika zkoušky B2, CŽV, U3V
Mgr. Eliška Dunowski, Ph.D. externí spolupráce
PhDr. Eva Podhajská, Ph.D. externí spolupráce, Akademické čtení
PhDr. Marie Svačinová externí spolupráce

Kurzy

Výuka německého jazyka probíhá formou pravidelných semestrálních kurzů, určených především pro studenty FF (kurzy pro začátečníky, základní a specializované kurzy, konverzace), nebo formou placených kurzů v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV).
Seznam všech aktuálně otvíraných kurzů, anotace, sylaby, vstupní požadavky, základní studijní materiály, literatura, podmínky získání atestace a další informace jsou uvedeny v SIS.

Kurzy pro začátečníky

 • Němčina A1 (ZS)
 • Němčina A2 (LS)

Kurzy pro začátečníky jsou určeny studentům, kteří mají nulové nebo jen základní znalosti němčiny a chtějí se připravit na vstup do základních kurzů.

Výuka probíhá 2×2 hodiny týdně (2 hodiny prezenčně, 2 hodiny webkonference), předpokládá se však intenzivní domácí příprava a samostatná práce.
Prerekvizitou pro vstup do kurzu A2 je zápočet z kurzu A1 nebo prokázání požadované jazykové úrovně na základě vstupního testu.

Zápočet je udělován na základě pravidelné docházky, průběžné práce v hodinách i v Moodle, splnění stanovených úkolů, případně za závěrečný test, a je hodnocen 3 kredity.

Základní kurzy

 • Němčina B1.1
 • Němčina B1.2
 • Němčina B2.1

Základní kurzy jsou primárně určeny studentům připravujícím se na zkoušky B2 a Akademické čtení. Realizují se v úrovních od mírně pokročilých po pokročilé.
Vstupní úroveň základních kurzů je stanovena v anotacích v SIS a je ověřována vstupním testem.

Kurzy na úrovni B1.1 a B1.2 se konají 2×2 hodiny týdně, a to buď plně prezenčně, nebo formou blended learning (tj. 2 hodiny prezenčně a 2 hodiny samostatné práce v Moodle). Oba typy kurzů vyžadují intenzivní domácí přípravu, kurzy blended learning mají vyšší podíl samostatné práce studentů.
Kurz na úrovni B2.1 se koná 1×2 hodiny týdně a vyžaduje velký podíl samostatné práce a domácí přípravy studentů.

Zápočet je udělován na základě pravidelné docházky, průběžné práce v hodinách i v Moodle, splnění stanovených úkolů, případně za závěrečný test, a je hodnocen 3 kredity.

Specializované kurzy

 • Akademické čtení
 • Příprava na zkoušku B2
 • Genealogie: Úvod do tvorby rodokmenu
 • Grammatik intensiv
 • Deutsch mittelalterlicher Quellen
 • Deutsch neuzeitlicher Quellen (LS)
 • Němčina historických pramenů
 • Němčina pro historiky

Kurzy sloužící jako přímá příprava na zkoušku B2 či Akademické čtení se zaměřují na jazykové dovednosti požadované u zkoušky, ale jsou otevřeny i studentům, kteří zkoušku skládat nepotřebují.

Kurzy Akademického čtení jsou realizovány jak formou prezenční, tak e-learningem (tj. plně online).
Závěrečnou atestací je nově zkouška, která je v záměnnosti se samostatnou zkouškou Akademické čtení (viz níže). Studenti, kteří úspěšně dokončí tento kurz, už tedy neskládají samostatnou zkoušku Akademické čtení a tato povinnost ze společného základu (Cizí jazyk II) je u nich považována za splněnou.

Specializované kurzy rozvíjejí akademické jazykové dovednosti, seznamují se specifiky odborného stylu a připravují na orientaci v cizojazyčném studijním a profesním prostředí. Tyto nadstavbové kurzy mohou navštěvovat všichni studenti s odpovídající úrovní, tedy i ti, kteří již zkoušku složili.
Oborově zaměřené kurzy jsou pak součástí studijních plánů jednotlivých programů, nicméně jsou otevřeny všem zájemcům o danou tématiku.

Vstupní úroveň specializovaných kurzů je stanovena v anotacích v SIS.
Kurzy se konají 1×2 hodiny týdně a vyžadují intenzivní domácí přípravu.

Závěrečná atestace je udělována na základě pravidelné docházky, průběžné práce v hodinách, splnění stanovených úkolů a je hodnocena 3 kredity.

Konverzace (pouze v LS)

 • Konverzace I (pro mírně pokročilé)
 • Konverzace II (pro středně pokročilé)
 • Konverzace III (pro středně pokročilé)

Kurzy rodilého mluvčího se konají 1×2 hodiny týdně, zpravidla v letním semestru.

Zápočet je udělován na základě pravidelné docházky, průběžné práce v hodinách, splnění stanovených úkolů a je hodnocen 3 kredity.

Rozvrh

Pokyny k zápisu do kurzů

Zkoušky

Zkoušky v JC jsou koncipovány v souladu s požadavky Společného evropského referenčního rámce i mezinárodně uznávaných certifikátů.
Pro přípravu ke zkoušce jsou určeny základní i specializované kurzy němčiny. Zkouška však není účastí v kurzech podmíněna.

Nově lze zkoušku Akademické čtení plnit absolvováním kurzu Akademické čtení (viz výše). Studenti, kteří úspěšně dokončí tento kurz, už tedy neskládají samostatnou zkoušku Akademické čtení a tato povinnost ze společného základu (Cizí jazyk II) je u nich považována za splněnou.

Podrobné informace viz struktura zkoušek a pokyny k zápisu zkoušek.
Konkrétní požadavky k jednotlivým zkouškám, doporučená literatura a další odkazy jsou uvedeny v SIS.
Vzorové testy jsou k dispozici na Moodle

Termíny zkoušek

Doktorské studium

Studenti doktorského studia mohou navštěvovat všechny kurzy z nabídky JC, zejména vhodné jsou kurzy specializované na konkrétní akademické dovednosti. Pro účast v kurzech je povinný zápis v SIS.

Podrobné informace k atestacím viz Doktorské zkoušky.

Odpovědný pracovník: Mgr. Petra Křenková.

Veřejnost (CŽV)

Pro studenty FF, ostatní fakult UK i širší veřejnost otevírá Jazykové centrum širokou nabídku kurzů v rámci programu celoživotního vzdělávání (CŽV).