Němčina

Vyučující

Klára Tschek, M.A. vedoucí němčiny, DS, Erasmus, SSP, e-learning
Hedvika Blahníková, Mag. phil. němčina pro historiky, CŽV
PhDr. Helena Hasilová, Ph.D. němčina pro archiváře, němčina historických pramenů
PhDr. Eva Kašparová správce SIS
ThLic. Mgr. Jaroslav Lorman, Th.D. akademické čtení, projekt OP VVV

Kurzy

Výuka německého jazyka probíhá ve třech typech pravidelných semestrálních kurzů (základní kurzy, specializované kurzy a kurzy FOJK) nebo formou krátkodobých placených kurzů v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV)

Konkrétní požadavky k nabízeným kurzům, základní studijní materiály a další informace jsou uvedeny v SIS (viz odkazy v přehledu nabízených kurzů níže).

Základní kurzy

Základní kurzy jsou primárně určeny studentům připravujícím se na zkoušky B2 a Akademické čtení.
Realizují se ve třech úrovních od mírně pokročilých (A2/B1) po pokročilé (vedoucí ke zkoušce B2) či po Kurzu pro středně pokročilé  se lze připravovat ve specializovaném kurzu na zkoušku Akademické čtení viz níže. Kurzy pro začátečníky se nabízejí pouze v rámci CŽV.

Základní kurzy se konají zpravidla 2 x 2 hodiny týdně.
U paralelních kurzů probíhajících 1 x 2 hodiny týdně se předpokládá větší podíl samostatné domácí přípravy, rozsah probírané látky je stejný.

Zápočet je udělován na základě pravidelné docházky, průběžné práce v hodinách, splnění stanovených úkolů, případně za závěrečný test, a je hodnocen 2 kredity.

Základní kurzy vyučované v anglickém jazyce

V Jazykovém centru postupně vznikají základní kurzy vyučované v angličtině vedoucí ke zkoušce. V akademickém roce 2017/18 se bude konat v ZS i LS kurz na úrovni odpovídající kurzu pro středně pokročilé s frekvencí 1 x 2 hodiny týdně (German Course Level 2).

Zápočet je udělován na základě pravidelné docházky, průběžné práce v hodinách, splnění stanovených úkolů a za závěrečný test, a je hodnocen 3 kredity.

Kurzy specializované

Kurz Akademické čtení se vstupní úrovní B1+ připravuje na zkoušku Akademické čtení. Kurz Grammatik intensiv se soustřeďuje na vybrané gramatické otázky.

Zápočet je udělován na základě pravidelné docházky, průběžné práce v hodinách, splnění stanovených úkolů, případně za závěrečný test, a je hodnocen 3 kredity.

Kurzy FOJK

Speciální kurzy FOJK (Formy odborné jazykové komunikace) rozvíjejí akademické jazykové dovednosti, seznamují se specifiky odborného stylu a připravují na orientaci v cizojazyčném studijním a profesním prostředí, odborně zaměřené kurzy jsou pak součástí studijních plánů jednotlivých programů, nicméně jsou otevřeny všem zájemcům o danou tématiku.
Kurzy jsou určeny studentům se znalostí jazyka na úrovni B2/C1. Mohou je navštěvovat všichni studenti s odpovídající úrovní, a to i ti, kteří již zkoušku složili a chtějí si dále prohlubovat znalosti němčiny.

Konají se zpravidla 1 x 2 hodiny týdně a vyžadují intenzivní domácí přípravu.

Zápočet je udělován na základě pravidelné docházky, průběžné práce v hodinách, splnění stanovených úkolů a je hodnocen 3 kredity.

Kurzy rodilého mluvčího (pouze v LS)

Kurzy rodilého mluvčího (rakouské lektorky) se konají 1 x 2 hodiny týdně, zpravidla v letním semestru.
Zápočet je udělován na základě pravidelné docházky, průběžné práce v hodinách, splnění stanovených úkolů a je hodnocen 2 kredity.

Rozvrh

Pokyny k zápisu do kurzů

Zkoušky

Zkoušky v JC jsou koncipovány v souladu s požadavky Společného evropského referenčního rámce i mezinárodně uznávaných certifikátů.

Pro přípravu ke zkoušce jsou určeny 3 základní, na sebe navazující kurzy němčiny, nicméně i některé kurzy FOJK doplňují přípravu na zkoušku. Zkouška však není účastí v kurzech podmíněna.

Podrobné informace viz struktura zkoušek a pokyny k zápisu zkoušek.
Konkrétní požadavky k jednotlivým zkouškám, doporučená literatura a další odkazy jsou uvedeny v SIS.

Vzorové testy jsou k dispozici na Moodle

Termíny zkoušek

Doktorské studium

Studenti doktorského studia mohou navštěvovat všechny kurzy z nabídky JC, zejména vhodné jsou kurzy FOJK, specializované na konkrétní akademické dovednosti. Pro účast v kurzech je povinný zápis v SIS.

Podrobné informace k atestacím viz Doktorské zkoušky.

Odpovědný pracovník: Klara Tschek, M.A.

Veřejnost (CŽV)

Pro studenty FF, ostatní fakult UK i širší veřejnost otevírá Jazykové centrum širokou nabídku kurzů v rámci programu celoživotního vzdělávání (CŽV).