Latina

Vyučující

PhDr. Alena Bočková, Ph.D. vedoucí latiny, DS, latina pro historiky a historiky umění, raněnovověká latina, Erasmus, SSP, CŽV
Mgr. Eva Popelková latina pro romanisty a archeology
Mgr. Šimon Dittrich U3V

Kurzy

Výuka latiny probíhá formou pravidelných semestrálních kurzů (základní kurzy a specializované kurzy) nebo formou krátkodobých placených kurzů v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV).

Konkrétní požadavky k nabízeným kurzům, základní studijní materiály a další informace jsou uvedeny v SIS (viz odkazy v přehledu nabízených kurzů níže).

Základní kurzy

Základní kurzy připravují ke zkoušce ZK-. Jejich cílem je postupné osvojení výslovnosti, gramatiky a lexikálního minima. Zaměřují se na dovednost čtení s porozuměním.

Základní kurzy se konají zpravidla 1 x 2 hodiny týdně, což předpokládá vysoký podíl samostatné domácí přípravy. Paralelní kurzy probíhající 2 x 2 hodiny týdně se více věnují procvičovaní probrané látky a četbě textů, rozsah probírané látky je stejný.

Nově vypisujeme Doplňkovou četbu a čvičení pro začátečníky a pro mírně pokročilé, která je pojata jako podpůrný kurz pro studenty předmětu Latina I. a Latina II. Jeho cílem je poskytnout studentům více prostoru pro procvičování a překládání latinských textů.

Zápočet (3 kredity) lze získat na základě pravidelné docházky, aktivní práce v hodinách a splnění stanovených úkolů (průběžné testy, závěrečný test).

Doplňkové testy ke kurzům jsou k dispozici na Moodle. Pro klíč k zápisu kontaktuje některého z vyučujících latiny.

Specializované kurzy

Specializované kurzy jsou zaměřené na četbu odborných latinských pramenů (na úrovni pro pokročilé), a to obecně kulturněhistorických, historických, filozofických, muzikologických, lingvistických apod., s důrazem na bohemika. Kurzy připravují ke zkoušce ZK+.
Některé specializované kurzy se neotevírají pravidelně každý semestr – sledujte proto aktuální rozvrh.

Kurzy se konají 1 x 2 hodiny týdně a vyžadují intenzivní domácí přípravu.
Zápočet (3 kredity) lze získat na základě pravidelné docházky, průběžné práce v hodinách a splnění stanovených úkolů.

Latina pro romanisty je povinným oborovým základním kurzem probíhajícím ve dvou semestrech (na úrovni od začátečníků po středně pokročilé).

Kurzy vyučované v anglickém jazyce

Kurzy vyučované v angličtině jsou určeny především pro studenty Erasmus a dalších zahraničních programů. Věnují se základům latiny a četbě jednoduchých textů.

Atestaci Zkouška (3 kredity) lze získat na základě pravidelné docházky, průběžné práce v hodinách a splnění stanovených úkolů.

Rozvrh

Pokyny k zápisu do kurzů

Zkoušky

Zkoušky ověřují jazykové znalosti a dovednosti, zaměřené na četbu s porozuměním. Pro přípravu ke zkoušce jsou určeny jak základní, tak i specializované kurzy. Zkouška však není účastí v kurzech podmíněna.

Typ zkoušky si student volí sám na základě svého studijního plánu. Vyšší náročnost ZK+ spočívá ve větším rozsahu testovaných dovedností, v zaměření na složitější gramatické a syntaktické struktury a v přípravě formou domácí četby, jejíž obsah je před každým zkouškovým obdobím obměňován (texty k domácí přípravě na letní semestr 2018/2019).

Konkrétní požadavky k jednotlivým zkouškám, doporučená literatura a další odkazy jsou uvedeny v SIS.
Pokyny k zápisu zkoušek.

Vzorové testy ke Zkoušce ZK+ a ZK- jsou k dispozici na Moodle.

Termíny zkoušek

Doktorské studium

Studenti doktorského studia mohou navštěvovat kurzy z nabídky JC, zejména vhodné jsou kurzy FOJK, specializované na konkrétní akademické dovednosti. Pro účast v kurzech je povinný zápis v SIS.

Podrobné informace k atestacím viz Doktorské zkoušky.

Odpovědný pracovník: PhDr. Alena Bočková, Ph.D.

Veřejnost (CŽV)

Pro studenty FF, ostatních fakult UK i širší veřejnost otevírá Jazykové centrum řadu kurzů v rámci programu celoživotního vzdělávání (CŽV).