Latina

Vyučující

Mgr. Šimon Dittrich vedoucí sekce, správce SIS, Erasmus, SSP, CŽV, U3V
PhDr. Alena Bočková, Ph.D. DS, latina pro historiky a historiky umění, raněnovověká latina
 Mgr. Eva Popelková, Ph.D.
Mgr. Adéla Stříbrná externí spolupráce
Bc. Markéta Stehlíková externí spolupráce

Kurzy

Výuka latiny probíhá formou pravidelných semestrálních kurzů, určených především pro studenty FF (základní kurzy a specializované kurzy) nebo formou placených kurzů v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV).
Seznam všech aktuálně otvíraných kurzů, anotace, sylaby, vstupní požadavky, základní studijní materiály, literatura, podmínky získání atestace a další informace jsou uvedeny v SIS.

Základní kurzy

 • Latina I
 • Latina I. Doplňková četba a cvičení (ZS)
 • Latina II
 • Latina II. Doplňková četba a cvičení (LS)
 • Latina III
 • Latina III. Doplňková četba a cvičení (ZS)

Úroveň základních kurzů je od začátečníků (Latina I), přes mírně pokročilé (Latina II), po středně pokročilé (Latina III).

Základní kurzy připravují ke zkoušce ZK-. Jejich cílem je postupné osvojení výslovnosti, gramatiky a lexikálního minima. Zaměřují se na dovednost čtení s porozuměním. Naváže-li se na ně specializovaným kurzem četby /viz níže/, podílejí se i na přípravě ke zkoušce ZK+.

Základní kurzy Latina I, II, III se nově konají kombinovanou formou (tzv. blended learning), a to 2 hodiny prezenčně a 2 hodiny samostatné práce v Moodle. To předpokládá vysoký podíl domácí přípravy na prezenční hodiny i samostatné práce na úkolech a cvičeních vypracovávaných v online prostředí Moodle.

Kurzy Doplňkové četby se konají 1×2 hodiny týdně a jsou pojaty jako doplňující a rozšiřující kurzy (nejen) pro studenty předmětů Latina I, II a III. Jejich cílem je poskytnout studentům více prostoru pro upevnění látky probrané v základních kurzech, procvičování a překládání ucelených latinských textů.

Zápočet (3 kredity) lze získat na základě pravidelné docházky, aktivní práce v hodinách a splnění stanovených úkolů (průběžné testy, závěrečný test).

Doplňkové testy ke kurzům jsou k dispozici v Moodle. Pro klíč k zápisu kontaktuje některého z vyučujících latiny.

Specializované kurzy

 • Četba latinských pramenů
 • Četba latinských textů pro historiky umění
 • Četba latinských textů pro historiky (obvykle LS)
 • Četba latinských textů pro filozofy (obvykle LS)
 • Raněnovověká latina

Specializované kurzy jsou zaměřené na četbu odborných latinských pramenů (na úrovni pro pokročilé), a to obecně kulturněhistorických, historických, filozofických, muzikologických, lingvistických apod., s důrazem na bohemika.
Některé specializované kurzy se neotevírají pravidelně každý semestr – sledujte proto aktuální rozvrh.

Kuz pro historiky umění připravuje ke zkoušce ZK- a kromě oborových studentů je otevřen i zájemcům o danou tématiku.
Prerekvizitou pro vstup do kurzu je zápočet z Latiny II nebo prokázání požadované jazykové úrovně na základě vstupního testu (před začátkem semestru).

Ostatní specializované kurzy připravují ke zkoušce ZK+, ale mohou je navštěvovat i studenti, kteří už mají zkoušku splněnou nebo ji nepotřebují skládat, ale mají zájem si dále prohlubovat své znalosti latiny a upevňovat dovednost překladu.
Vstupní požadavky odpovídají znalostem na úrovni kurzu Latina III.

Kurzy se konají 1×2 hodiny týdně a vyžadují intenzivní domácí přípravu.
Zápočet (3 kredity) lze získat na základě pravidelné docházky, průběžné práce v hodinách a splnění stanovených úkolů.

Latina pro romanisty

Od LS 2019/20 se Latina pro romanisty nevyučuje, studenti si zapisují:

 • kurzy ÚŘLS, které jsou s původní Latinou pro romanisty I a II v záměnnosti

Gramatický systém latiny (ALTV00122)
Četba latinských textů pro mírně pokročilé (ALTV00121)

 • nebo kurz a zkoušku v Jazykovém centru, u nichž je také nastavena tato záměnnost

Latina II (ASZLJ3020)
Zkouška ZK- (ASZLJ0002)

Kurzy vyučované v anglickém jazyce

 • Introductory Latin Course I (ZS)
 • Introductory Latin Course II (LS)

Kurzy vyučované v angličtině jsou určeny především pro studenty Erasmus a dalších zahraničních programů. Věnují se základům latiny a četbě jednoduchých textů.

Atestaci Zkouška (3 kredity) lze získat na základě pravidelné docházky, průběžné práce v hodinách a splnění stanovených úkolů.

Rozvrh

Pokyny k zápisu do kurzů

Zkoušky

Zkoušky ověřují jazykové znalosti a dovednosti, zaměřené na četbu s porozuměním. Pro přípravu ke zkoušce jsou určeny jak základní, tak i specializované kurzy. Zkouška však není účastí v kurzech podmíněna.

Typ zkoušky si student volí sám na základě svého studijního plánu. Vyšší náročnost ZK+ spočívá ve větším rozsahu testovaných dovedností, v zaměření na složitější gramatické a syntaktické struktury a v přípravě formou domácí četby, jejíž obsah je před každým zkouškovým obdobím obměňován. V LS 2023/24 je možné si vybrat ze dvou korpusů – buď je možné si zvolit korpus obecný (zde), anebo filosofický (zde); archeologové nechť si emailem požádají o vlastní korpus. Překlad je možné předem konzultovat se zkoušejícím.

Konkrétní požadavky k jednotlivým zkouškám, doporučená literatura a další odkazy jsou uvedeny v SIS.
Pokyny k zápisu zkoušek.

Vzorové testy ke Zkoušce ZK+ a ZK- jsou k dispozici v Moodle.

Termíny zkoušek

Doktorské studium

Studenti doktorského studia mohou navštěvovat kurzy z nabídky JC, zejména vhodné jsou kurzy specializované na konkrétní akademické dovednosti. Pro účast v kurzech je povinný zápis v SIS.

Podrobné informace k atestacím viz Doktorské zkoušky.

Odpovědný pracovník: PhDr. Alena Bočková, Ph.D.

Veřejnost (CŽV)

Pro studenty FF, ostatních fakult UK i širší veřejnost může Jazykové centrum při dostatečném počtu uchazečů vypsat kurz v rámci programu celoživotního vzdělávání (CŽV). Zájemci nechť napíší Mgr. Šimonu Dittrichovi (simon.dittrich@ff.cuni.cz).