Latina

Vyučující

Mgr. Šimon Dittrich vedoucí sekce, správce SIS, Erasmus, SSP, CŽV, U3V
PhDr. Alena Bočková, Ph.D. DS, latina pro historiky a historiky umění, raněnovověká latina
Mgr. Eva Popelková, Ph.D. mateřská dovolená
Bc. Václav Koutný externí spolupráce
Bc. Adéla Stříbrná externí spolupráce

Kurzy

Výuka latiny probíhá formou pravidelných semestrálních kurzů (základní kurzy a specializované kurzy) nebo formou krátkodobých placených kurzů v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV).

Konkrétní požadavky k nabízeným kurzům, základní studijní materiály a další informace jsou uvedeny v SIS (viz odkazy v přehledu nabízených kurzů níže).

Základní kurzy

Úroveň základních kurzů je od začátečníků (Latina I), přes mírně pokročilé (Latina II), po středně pokročilé (Latina III).

Základní kurzy připravují ke zkoušce ZK-. (Naváže-li se na ně specializovaným kurzem četby /viz níže/, podílejí se i na přípravě ke zkoušce Zk+.) Jejich cílem je postupné osvojení výslovnosti, gramatiky a lexikálního minima. Zaměřují se na dovednost čtení s porozuměním.

Základní kurzy se konají zpravidla 1 x 2 hodiny týdně, což předpokládá vysoký podíl samostatné domácí přípravy.
Paralelní kurzy probíhající 2 x 2 hodiny týdně se více věnují procvičovaní probrané látky a četbě textů, rozsah probírané látky je stejný.

Nově vypisujeme Doplňkovou četbu a čvičení, která je pojata jako podpůrný kurz pro studenty předmětů Latina I, II a III. Jeho cílem je poskytnout studentům více prostoru pro procvičování a překládání latinských textů.

Zápočet (3 kredity) lze získat na základě pravidelné docházky, aktivní práce v hodinách a splnění stanovených úkolů (průběžné testy, závěrečný test).

Doplňkové testy ke kurzům jsou k dispozici na Moodle. Pro klíč k zápisu kontaktuje některého z vyučujících latiny.

Specializované kurzy

Specializované kurzy jsou zaměřené na četbu odborných latinských pramenů (na úrovni pro pokročilé), a to obecně kulturněhistorických, historických, filozofických, muzikologických, lingvistických apod., s důrazem na bohemika. Kurzy připravují ke zkoušce ZK+.
Některé specializované kurzy se neotevírají pravidelně každý semestr – sledujte proto aktuální rozvrh.

Kurzy se konají 1 x 2 hodiny týdně a vyžadují intenzivní domácí přípravu.
Zápočet (3 kredity) lze získat na základě pravidelné docházky, průběžné práce v hodinách a splnění stanovených úkolů.

Latina pro romanisty je povinným oborovým základním kurzem probíhajícím ve dvou semestrech (na úrovni od začátečníků po středně pokročilé).

Kurzy vyučované v anglickém jazyce

Kurzy vyučované v angličtině jsou určeny především pro studenty Erasmus a dalších zahraničních programů. Věnují se základům latiny a četbě jednoduchých textů.

Atestaci Zkouška (3 kredity) lze získat na základě pravidelné docházky, průběžné práce v hodinách a splnění stanovených úkolů.

Rozvrh

Pokyny k zápisu do kurzů

Zkoušky

Zkoušky ověřují jazykové znalosti a dovednosti, zaměřené na četbu s porozuměním. Pro přípravu ke zkoušce jsou určeny jak základní, tak i specializované kurzy. Zkouška však není účastí v kurzech podmíněna.

Typ zkoušky si student volí sám na základě svého studijního plánu. Vyšší náročnost ZK+ spočívá ve větším rozsahu testovaných dovedností, v zaměření na složitější gramatické a syntaktické struktury a v přípravě formou domácí četby, jejíž obsah je před každým zkouškovým obdobím obměňován. V LS 2020 si každý student může vybrat jeden za tří možných korpusů podle svého oboru či preferencí (korpus obecný, filozofický, nebo historický).

Konkrétní požadavky k jednotlivým zkouškám, doporučená literatura a další odkazy jsou uvedeny v SIS.
Pokyny k zápisu zkoušek.

Vzorové testy ke Zkoušce ZK+ a ZK- jsou k dispozici na Moodle.

Termíny zkoušek

Doktorské studium

Studenti doktorského studia mohou navštěvovat kurzy z nabídky JC, zejména vhodné jsou kurzy specializované na konkrétní akademické dovednosti. Pro účast v kurzech je povinný zápis v SIS.

Podrobné informace k atestacím viz Doktorské zkoušky.

Odpovědný pracovník: PhDr. Alena Bočková, Ph.D.

Veřejnost (CŽV)

Pro studenty FF, ostatních fakult UK i širší veřejnost může Jazykové centrum při dostatečném počtu uchazečů vypsat kurz v rámci programu celoživotního vzdělávání (CŽV). Zájemci nechť napíší Mgr. Šimonu Dittrichovi (simon.dittrich@ff.cuni.cz).