Ruština

Vyučující

 

Mgr. Ladislava Dolanová, Ph.D. vedoucí sekce, Erasmus, SSP, Akademické čtení, CŽV, U3V, certifikáty
Mgr. Kateryna Zubkovska DS, zkoušky B2
PhDr. Jana Vinceová externí spolupráce

Kurzy

Výuka ruského jazyka probíhá formou pravidelných semestrálních kurzů (kurzy pro začátečníky, základní a specializované kurzy) nebo formou krátkodobých placených kurzů v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV).

Kurzy pro začátečníky

  • Ruština A1 (ZS)
  • Ruština A2 (LS)

Kurzy pro začátečníky jsou určeny studentům, kteří mají nulové nebo jen základní znalosti ruštiny a chtějí se připravit na vstup do kurzu B1.1. Prezenční výuka probíhá 2x 2 hodiny týdně, předpokládá se však intenzivní domácí příprava.

Prerekvizitou pro vstup do kurzu A2 je zápočet z kurzu A1 nebo prokázání požadované jazykové úrovně na základě vstupního testu.

Zápočet je udělován na základě pravidelné docházky, průběžné práce v hodinách i v Moodle, splnění stanovených úkolů, případně za závěrečný test, a je hodnocen 3 kredity.

Základní kurzy

  • Ruština B1.1
  • Ruština B1.2
  • Ruština B2.1

Základní kurzy jsou primárně určeny studentům připravujícím se na zkoušku B2 a Akademické čtení. Realizují se v úrovních A2/B1 – B1/B2.

Základní kurzy se konají zpravidla 2 x 2 hodiny týdně, a to buď prezenčně, formou e-learningu (přes platformu Zoom) či v podobě Blended learningového kurzu (tj. 2 hodiny prezenčně a 2 hodiny samostatné práce v Moodle). Všechny typy kurzů vyžadují intenzivní domácí přípravu, kurzy blended learning mají vyšší podíl samostatné práce studentů.

Prerekvizitou pro vstup do kurzu B1.1 je zápočet z kurzu A2 nebo prokázání požadované jazykové úrovně na základě vstupního testu.

Zápočet je udělován na základě pravidelné docházky, průběžné práce v hodinách, splnění stanovených úkolů, případně za závěrečný test, a je hodnocen 3 kredity.

Specializované kurzy

  • Akademické čtení
  • Russia: Language, Society, Culture
  • Příprava na zkoušku B2

Specializované kurzy rozvíjejí akademické jazykové dovednosti, seznamují se specifiky odborného stylu a připravují na orientaci v cizojazyčném studijním a profesním prostředí.

Kurzy sloužící jako přímá příprava na zkoušku B2 či Akademické čtení se zaměřují na jazykové dovednosti požadované u zkoušky, ale jsou otevřeny i studentům, kteří zkoušku skládat nepotřebují.

U kurzu Akademického čtení je závěrečnou atestací nově zkouška, která je v záměnnosti se samostatnou zkouškou Akademické čtení (viz níže či SIS). Studenti, kteří úspěšně dokončí tento kurz, už tedy neskládají samostatnou zkoušku Akademické čtení a tato povinnost ze společného základu (Cizí jazyk II) je u nich považována za splněnou. Požadovanou úrovní pro vstup do kurzu je A2+/B1, proto je u kurzu nastavena prerekvizita – splněný kurz Ruština I/B1.1. Požadovanou úroveň lze doložit i jinak (maturita, certifikát, vstupní test).

Kurzy se konají 1×2 hodiny týdně a vyžadují intenzivní domácí přípravu.

Závěrečná atestace je udělována na základě pravidelné docházky, průběžné práce v hodinách, splnění stanovených úkolů a je hodnocena 3 kredity.

Rozvrh

Pokyny k zápisu do kurzů

Zkoušky

Zkoušky v JC jsou koncipovány v souladu s požadavky Společného evropského referenčního rámce i mezinárodně uznávaných certifikátů.

Pro přípravu ke zkoušce jsou určeny jak základní, tak i některé specializované kurzy. Zkouška však není účastí v kurzech podmíněna.

Nově lze zkoušku Akademické čtení plnit absolvováním kurzu Akademické čtení (viz výše). Studenti, kteří úspěšně dokončí tento kurz, už tedy neskládají samostatnou zkoušku Akademické čtení a tato povinnost ze společného základu (Cizí jazyk II) je u nich považována za splněnou.

Podrobné informace viz struktura zkoušek a pokyny k zápisu zkoušek.
Konkrétní požadavky k jednotlivým zkouškám, doporučená literatura a další odkazy jsou uvedeny v SIS.
Vzorové testy jsou k dispozici na Moodle

Termíny zkoušek

Doktorské studium

Studenti doktorského studia mohou navštěvovat kurzy z nabídky JC, zejména vhodné jsou specializované kurzy, zaměřené na konkrétní akademické dovednosti. Pro účast v kurzech je povinný zápis v SIS.

Podrobné informace k atestacím viz Doktorské zkoušky.

Odpovědný pracovník: Mgr. Kateryna Zubkovská

Veřejnost (CŽV)

Pro studenty FF, ostatních fakult UK i širší veřejnost otevírá Jazykové centrum širokou nabídku kurzů v rámci programu celoživotního vzdělávání (CŽV).