Ruština

Vyučující

Mgr. Ladislava Dolanová, Ph.D. vedoucí ruštiny, akademické čtení, Erasmus, SSP
PhDr. Jana Vinceová DS, CŽV
Mgr. Kateryna Zubkovska externí spolupráce

Kurzy

Výuka ruského jazyka probíhá formou pravidelných semestrálních kurzů (základní kurzy, specializované kurzy a kurzy FOJK) nebo formou krátkodobých placených kurzů v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV)

Konkrétní požadavky k nabízeným kurzům, základní studijní materiály a další informace jsou uvedeny v SIS (viz odkazy v přehledu nabízených kurzů níže).

Základní kurzy

Základní kurzy jsou primárně určeny studentům připravujícím se na zkoušku.

Realizují se v úrovních od začátečníků (A0/A1) po pokročilé (B1/B2).

Základní kurzy se konají zpravidla 2 x 2 hodiny týdně.
U paralelních kurzů probíhajících 1 x 2 hodiny týdně se předpokládá větší podíl samostatné domácí přípravy, rozsah probírané látky je stejný.

Zápočet je udělován na základě pravidelné docházky, průběžné práce v hodinách, splnění stanovených úkolů, případně za závěrečný test, a je hodnocen 2 kredity.

Kurzy specializované

Specializované kurzy rozvíjejí akademické jazykové dovednosti, seznamují se specifiky odborného stylu a připravují na orientaci v cizojazyčném studijním a profesním prostředí. Jsou převážně určeny studentům, kteří se připravují na zkoušku a potřebují se zdokonalit v některé z dovedností.
Podmínkou pro vstup do kurzu je znalost jazyka minimálně na úrovni B1/B2.

Konají se zpravidla 1 x 2 hodiny týdně a vyžadují intenzivní domácí přípravu.

Zápočet je udělován na základě pravidelné docházky, průběžné práce v hodinách, splnění stanovených úkolů a je hodnocen 3 kredity.

Kurzy FOJK

Kurzy FOJK nejsou primárně určeny jako přípravné kurzy ke zkoušce. Jsou zaměřeny zejména na studenty, kteří již zkoušku složili nebo ji skládat nechtějí, ale rádi by se zdokonalili v cizím jazyce používaném v akademickém prostředí. Tyto kurzy rozvíjejí akademické jazykové dovednosti a připravují na orientaci v cizojazyčném studijním a profesním prostředí.

Jsou určeny studentům se znalostí jazyka minimálně na úrovni B1/B2 a lze je absolvovat opakovaně (obsah kurzu se mění).

Konají se zpravidla 1 x 2 hodiny týdně a vyžadují intenzivní domácí přípravu.

Zápočet je udělován na základě pravidelné docházky, průběžné práce v hodinách, splnění stanovených úkolů a je hodnocen 3 kredity.

Rozvrh

Pokyny k zápisu do kurzů

Zkoušky

Zkoušky v JC jsou koncipovány v souladu s požadavky Společného evropského referenčního rámce i mezinárodně uznávaných certifikátů.

Pro přípravu ke zkoušce jsou určeny jak základní, tak i některé specializované kurzy FOJK. Zkouška však není účastí v kurzech podmíněna.

Podrobné informace viz struktura zkoušek a pokyny k zápisu zkoušek.
Konkrétní požadavky k jednotlivým zkouškám, doporučená literatura a další odkazy jsou uvedeny v SIS.

Vzorové testy jsou k dispozici na Moodle

Termíny zkoušek

Doktorské studium

Studenti doktorského studia mohou navštěvovat kurzy z nabídky JC, zejména vhodné jsou kurzy FOJK, specializované na konkrétní akademické dovednosti. Pro účast v kurzech je povinný zápis v SIS.

Podrobné informace k atestacím viz Doktorské zkoušky.

Odpovědný pracovník: PhDr. Jana Vinceová

Veřejnost (CŽV)

Pro studenty FF, ostatních fakult UK i širší veřejnost otevírá Jazykové centrum širokou nabídku kurzů v rámci programu celoživotního vzdělávání (CŽV).