O nás

Pedagogická činnost

Jazykové centrum je fakultním jazykovým centrem, které zajišťuje výuku a atestace pro bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy.

Učíme tyto jazyky:

 • angličtina
 • němčina
 • francouzština
 • ruština
 • španělština
 • latina
 • italština (pouze atestace)

Naše pedagogické aktivity zahrnují:

 • výuku obecného jazyka
 • výuku odborného a akademického jazyka, jazyka pro specifické účely
 • kurzy specializované na jazykové dovednosti (akademické čtení, akademické psaní, prezentační dovednosti, kreativní psaní)
 • specializované oborové kurzy
 • kurzy pro Erasmus studenty (např. výuka němčiny nebo latiny prostřednictvím angličtiny, kurz o české literatuře, kultuře a historii v angličtině)
 • výuku pro Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze
 • výuku pro zaměstnance UK a širokou veřejnost (Univerzita třetího věku a kurzy Celoživotního vzdělávání)
 • podporu autonomie studenta
 • kolaborativní a projektové učení
 • interkulturní komunikaci
 • metody CLIL a LMI
 • e-learning a blended learning

Zkoušky v Jazykovém centru FF UK:

 • zkouška B2 pro jednotlivé jazyky
 • zkouška Akademické čtení
 • mezinárodní zkouška UNIcert
 • doktorské zkoušky z cizího jazyka
 • zkoušky z latiny

Odborná činnost

Naši pedagogové se účastní domácích i zahraničních konferencí, meziuniverzitních výměn a mezinárodních programů Erasmus+.
Pravidelně pořádáme metodologické workshopy, spolupracujeme s domácími i evropskými partnerskými pracovišti.

Máme bohatou grantovou a projektovou činnost.
Vyučující se kromě odborné publikační činnosti podílejí i na recenzování, překladech a někteří publikují i vlastní krásnou literaturu.

Odborná sdružení a asociace:

 • CASAJC (Česká a slovenská asociace jazykových center)
 • CercleS (European Confederation of Language Centres in Higher Education)
 • a další (ALFA, IANLS, ATECR, SUF, JKF, CzADH)

Významné publikační výstupy:

Bočková, A.: Historia S. Joannis Nepomuceni / Zpráva historická o životě sv. Jana Nepomuckého aneb Podoby barokního překladu. Scriptorium, Praha 2015 (v Soutěži vysoce kvalitních monografií na UK 2017 získala 8.–10. místo).

Bobková-Valentová, K., Bočková, A., Jacková, M. (eds.): Sv. Jan Nepomucký na jezuitských školních scénách. Academia, Praha 2015.

Buben, M.: Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích III. 4. svazek, Libri, Praha 2013.

Slabochová, D., Kuťáková, E.: Ad fontes. Cursus Latinus. 4. přepracované vydání. Karolinum, Praha 2014.

Galatová, M., Kronusová, A.: Angličtina bez učebnice CD s MP3. 3 díly, Fragment, Praha 2010; Angličtina nejen do auta CD s MP3. 4 díly, Fragment, Praha 2013.

Kadlecová, Š. : Acquiring Intercultural Competence: Students‘ Perspective. In Válková S.: Trendy v jazykovém vzdělávání v terciární sféře v jazykových centrech na univerzitách v ČR a SR III. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci,, 2018, s. • p. 28-34. ISBN 978-80-244-5325-5.

Mistrová V., Beljajev M., Molchan M., Bobrakova-Timochkina E., Dolanová L., Dolotina K., Sorokin A., Cínová J.: Velký kapesní rusko-český slovník. Pro kvalitní překlady, výuku i cestování. Praha, FRAGMENT, 2011.

Další publikační činnost JC viz stránky jednotlivých vyučujících nebo publikační výsledky pracovníků FF UK v Osobní bibliografické databázi.

Granty a projekty

ERASMUS+ Programme1, Key Action 2: Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices, Strategic Partnership for Higher Education , č. 2019-1-PL01-KA203-065746, Mediation in Language Learning and Teaching, UK, 2019-2021, spoluřešitelky.

OP VVV 56 ESF II č.CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013322 ESF pro VŠ II na UK, Vyrovnávací kurz anglického jazyka, UK, 2020 – 2022, spoluřešitelky.

Vnitřní soutěž FF UK č. FF_19_TO1_29 –  Vytvoření nového předmětu v anglickém jazyce Insights into Czech Literature, Language, Culture and Mentality, 2019-2020, hlavní řešitelka.

Standardní grantový projekt GA ČR č. 18-07309S Nový zákon 1601: vrchol biblické práce v jednotě bratrské, FF UK, 2018–2020, spoluřešitel.

OP VVV č. CZ.02.2.69/0.0/16_015/0002362 Zvýšení kvality vzdělávání a jeho relevance pro potřeby trhu práce, FF UK, 2017–2018, spoluřešitelé.

PROGRES Historie – klíč k pochopení globalizovaného světa, FF UK, 2017–2021, spoluřešitelky.

Standardní grantový projekt GA ČR č. 17-19400S Balbínova Diva Montis Sancti (1665) a její převody do národních jazyků jako jeden z typů barokních překladů, FF UK, 2017–2019, hlavní řešitelka.

Vnitřní rozvojový projekt FF UK č. FF_16_TO1_41 Tvorba tří nových na sebe navazujících předmětů German Course Level 1-3 vyučovaných v angličtině v rámci nabídky kurzů JC pro pregraduální studium, 2016–2018, hlavní řešitelka.

Vnitřní rozvojový projekt FF UK č. FF_16_TO1_88 Vytvoření nového předmětu Exploring Art and Visual Culture a jeho následná inovace, 2016–2018, hlavní řešitelka.

Program na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity NAKI II č. DG16P02M043 Telč a jezuité, řád a jeho mecenáši, Historický ústav AV ČR, 2016–2020, odborná spolupráce.

PRVOUK P12 Historie v interdisciplinární perspektivě – Společnost, kultura a komunikace v českých dějinách, FF UK, 2012–2016, spoluřešitelka.

Postdoktorský grantový projekt GA ČR č. 13-23261P Historia Sancti Joannis Nepomuceni (1729) a její dobový překlad v kontextu barokního překladatelství, FF UK, 2013–2015, hlavní řešitelka.

Projekt na podporu Post-doc, FF UK, 2015, hlavní řešitelky.

Vnitřní rozvojový program FF UK č. FF_15_TO1_055 Zavedení nového předmětu „English for Research“ do nabídky JC FF UK v rámci volitelných předmětů FOJK, FF UK, 2015, hlavní řešitelka.

Vnitřní rozvojový program č. FF_15_TO1_060 Rozvoj interkulturních kompetencí v rámci jazykového vzdělávání, FF UK, 2015, hlavní řešitelka.

Vnitřní rozvojový program č. FF_15_TO1_049 Tvorba nového povinného předmětu pro archeology v bakalářském studiu – Cvičení z cizího jazyka 2 (němčina), FF UK, 2015, hlavní řešitelka.

Vnitřní rozvojový program č. TO2 Tvorba nového povinného předmětu pro archeology v bakalářském studiu – Cvičení z cizího jazyka 1 (němčina), FF UK, 2014, hlavní řešitelka.

Projekt GA UK č. 1026214 Émile Benveniste a lingvistika výpovědi, FF UK, 2014, spoluřešitelka.

Grant na podporu mladých akademiků, FF UK, 2014, hlavní řešitelé.

Rozvojový projekt č. 460 332 Tvorba konceptu blended learningových forem výuky v jazykové přípravě, zahr. oddělení FF UK, 2013, dílčí část projektu JC FF UK – SLZ Bonn jako spoluřešitelé.

Rozvojový projekt FRVŠ č. 315/2013 Inovace předmětu Četba latinských textů pro muzikology a jiné umělecké obory, FF UK, 2013, hlavní řešitelé.

Rozvojový projekt FRVŠ č. 488/2012 Inovace předmětu Četba latinských textů pro archeology, FF UK, 2012, hlavní řešitelé.

OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33369 Inovace jazykové výuky v rámci akreditovaných bakalářských programů uměleckých a humanitních oborů, VŠUP a JC FF UK, 2011–2012, hlavní řešitelé.

Standardní grantový projekt GA ČR č. 404/09/2112 Architektura, urbanismus a krajinotvorba frýdlantského panství Albrechta z Valdštejna (1621–1634), Regionální muzeum a galerie v Jičíně, 2010–2013, odborná spolupráce.

[Zpět nahoru]