Úrovně a struktura zkoušek

Jazykové centrum zajišťuje atestace z  angličtinyněmčinyfrancouzštinyruštinyšpanělštinyitalštiny, latiny.

Typy zkoušek

Reforma společného základu zavádí od akademického roku 2016/17 nové úrovně jazykových zkoušek na FF.

Úroveň zkoušky, příp. povinný jazyk určuje studijní plán oboru.

 • Pro předmět Cizí jazyk I je ve společném základu zpravidla stanovena zkouška B2.
 • Většina studijních plánů Bc. studia předepisuje v rámci společného základu ještě Cizí jazyk II ve formě zkoušky Akademické čtení.
 • Výběr jazyka obou zkoušek je dán studijním plánem oboru – pro zkoušku B2 zpravidla (AJ, NJ, FJ), pro zkoušku Akademické čtení zpravidla (AJ, NJ, FJ, RJ, ŠJ, IJ, popř. LAT).
 • V navazujícím Mgr. studiu jsou jazykové zkoušky stanoveny konkrétními studijními plány.
 • Zkoušky B2 i Akademické čtení jsou určeny studentům, kteří nestudují zvolený jazyk jako svůj studijní program.
 • Pokud jsou ve studijním plánu předepsané dvě jazykové zkoušky Cizí jazyk I a Cizí jazyk II, musí být splněny ze dvou různých jazyků.
 • Další jazykové zkoušky lze skládat jako volitelné předměty.
 • Pokud se studenti chtějí v jazykových dovednostech zdokonalovat postupně, mohou plnit ze zvoleného/předepsaného jazyka postupně obě zkoušky, ovšem pouze v pořadí Akademické čtení – zkouška B2. Obě zkoušky se nicméně považují za splnění pouze jedné předepsané jazykové atestace a v případě zkoušky Cizí jazyk II je nutné skládat atestaci z jiného jazyka.
 • Zkoušky je nutné splnit do konce studijního programu.

Odpovědi na své nejčastějí dotazy naleznete zde.

Příprava ke zkouškám

Jazykové zkoušky nejsou podmíněny účastí v kurzech, studenti se na ně mohou připravovat individuálně. Přesto doporučujeme kurzy JC navštěvovat, neboť zajišťují jak přípravu ke ZK (základní kurzy I, II, III, kurzy Akademické čtení, Gramatický přehled, Příprava na zkoušku B2), tak i další rozvoj akademických dovedností v daném jazyce (specializované kurzy) – viz struktura kurzů.

Jako intenzivní přípravu ke zkoušce lze využít kurzy celoživotního vzdělávání (CŽV).

Zápis na zkoušku

Elektronický zápis je nutné provést jak pro předmět Zkouška (viz zápis do SIS a harmonogram zápisu), tak na konkrétní termíny atestací, vypsané JC před začátkem zkouškového období.

Další informace lze získat u vedoucích jednotlivých jazyků.

Zkouška B2

ASZxJ1000, 5 kreditů

Zkouška z cizího jazyka se skládá ze dvou částí, písemné a ústní.

A.  Písemnou část zkoušky B2 lze splnit následujícími způsoby:

1. Vykonáním písemné části zkoušky v Jazykovém centru FF UK

Informace k jazykovým kurzům a ke zkouškám z cizích jazyků jsou na webových stránkách JC a v SIS (anotace předmětu).

2. Získáním odpovídajícího mezinárodního certifikátu pro příslušný jazyk

Pro splnění písemné části zkoušky tímto způsobem je třeba ověřit, že je daný mezinárodní certifikát pro zkoušku dostačující (přehled uznávaných certifikátů naleznete níže či na webu JC). Pokud ano, mohou si studenti sjednat termín ústní části zkoušky (bez podání žádosti).

Přehled mezinárodních certifikátů, které jsou dostačující pro splnění písemné části zkoušky B2 tímto způsobem, pokud od jejich získání uběhlo max. 10 let (případné další certifikáty budou individuálně hodnoceny vedoucími příslušných jazyků):

 • Angličtina: FCE; CAE, C; CPE ; IELTS min. 6; TOEFL min. 530b. (Paper); TOEFL min. 195b. (CBT); TOEFL min. 70b. (IBT); Unicert 2-4
 • Francouzština: DELF-DALF B2/C1, TCF B2/C1, Unicert 2-4
 • Němčina: Goethe-Zertifikat B2 min. 70b.; Goethe-Zertifikat C1, C2; UniCert 2–4; TestDaF; ÖSD ZB2,  ÖSD ZC1, ZC2, DSD II
 • Ruština: TRKI-2 min. 66%; TRKI-3 min. 66%; TRKI-4 min. 66%; Unicert 2-4
 • Španělština: El Diploma de Espaňol Nivel B2, C1 min. 60b.

B.  Ústní část zkoušky skládají všichni studenti

Pro ústní část zkoušky si studenti zvolí dle své specializace odborný text v rozsahu 40 normostran (1 NS = 1800 znaků včetně mezer). Text se musí vztahovat ke studovanému oboru a obsahovat všechny náležitosti odborné práce (citační a poznámkový aparát atd.). Vhodnost textu se doporučuje předem zkonzultovat s vyučující/m příslušného jazyka JC.

Studenti si připraví strukturovanou ústní prezentaci a ústní překlad do češtiny. Původním jazykem textu musí být cílový jazyk zkoušky, příp. musí být publikován v renomovaném zahraničním nakladatelství, (nikoli např. anonymní internetové stránky, wikipedie apod.). Text nesmí být překladem z jiného jazyka. Může být složen i ze dvou pramenů, u fotokopií je třeba přiložit titulní list se jmény autorů a bibliografickými údaji (editor, nakladatel, rok vydání).

Ke zkoušce studenti přinesou text čistý, bez pomocných poznámek. V případě elektronické formy textu studenti zajistí vlastní notebook či tablet. Při zkoušce si mohou dělat poznámky a pasáž k překladu krátce připravit.

Ústní zkouška se skládá z následujících částí:

 • rozbor výsledku písemné práce
 • krátké představení studenta v cizím jazyce a rozhovor na téma blízké akademickému, profesnímu nebo odbornému prostředí
 • představení zvoleného odborného textu v cizím jazyce
 • intepretace vybraných úryvků zvoleného odborného textu (s důrazem na porozumění užitého jazyka – překlad, parafráze atd.)

Studenti plnící písemnou část zkoušky formou získání odpovídajícího mezinárodního certifikátu zpracují navíc ze zvoleného odborného textu jednostránkové cizojazyčné shrnutí. To předají zkoušející/mu v domluveném časovém předstihu před konáním ústní části zkoušky.

V případě nejasností doporučujeme vše konzultovat s vedoucí sekce příslušného jazyka.

V rámci Cizího jazyka II lze ZK B2 plnit také zkouškou z latiny vyšší úrovně ZK+ (ASZLJ0001, 6 kreditů), pokud je latina uvedena v nabídce konkrétního studijního plánu.

UNIcert II

Nově mohou studenti v Jazykovém centru získat také mezinárodně uznávaný certifikát UNIcert II z angličtiny! UNIcert II je mezinárodně uznávaný certifikát (certificate) resp. jazykový program pro studium jazyků na univerzitách zakončený závěrečnou zkouškou na úrovni B2. Ta je v záměnnosti se standardní zkouškou B2, kterou studenti skládají v JC. Po absolvování kurzu a úspěšném složení zkoušky UNIcert II je tedy povinnost zkoušky B2 z anglického jazyka splněna i s odpovídajícími kredity. Certifikát, který student získá, je uznáván na řadě evropských univerzit a dokládá znalost anglického jazyka na úrovni B2; lze jej použít i pro budoucí zaměstnavatele jako doklad dosažené úrovně B2. Jedná se o zpoplatněný certifikát – poplatek je ale hrazen až v samotném závěru programu za závěrečný blokový týdenní kurz BLOK III.

Zkouška Akademické čtení

ASZxJ2000, 3 kredity

NOVĚ je od r. 2021/22  možné složit Zk z akademického čtení dvěma způsoby:

 1. klasicky: student si zapíše v zápisovém období předmět ASZx2000 a následně, kdykoliv v průběhu studijního programu, složí Zk za akademického čtení – podrobnosti viz SIS či níže.
 2. alternativně – student si zapíše předmět „akademické čtení“ – ASZx3050, který je nově od r.2021/22 zakončen zkouškou. Zkouška z kurzu mu pak automaticky splní povinnost zkoušky z 2. jazyka ve společném základu (kód ASZRJ2000 si tedy už student nezapisuje). Podrobnosti – viz SIS či níže:

ad 1.) „klasická“ Zk z AČ:

Zkouška ověřuje receptivní dovednost čtení odborného textu s porozuměním. Zaměřuje se na schopnost porozumění delšímu odbornému textu (pochopení základního smyslu textu i zachycení detailní informace) a jeho zasazení do kontextu studovaného oboru.

Zkouška se skládá z přípravy písemných podkladů na základě domácí četby cizojazyčného odborného textu a z ústní části (rozbor neznámého i známého textu).

U zkoušky bude k dispozici 1 výkladový a 1 překladový slovník, student si může přinést notebook s online slovníkem.

Vypracované písemné podklady i celý odborný text (v elektronickém formátu nebo naskenovaný) zašlou studenti příslušnému vyučujícímu minimálně 7 dní před konáním zkoušky (do ukončení zápisu v SIS). Jméno zkoušejícího – viz daný termín v SIS.

Informace níže platí pro jazyky: Aj, Fj, Rj, Šp, It. U němčiny jsou požadavky stejné, ale organizace zkoušky se mírně liší – podrobnější info zde.

Písemné podklady
Ústní část (probíhá v češtině, cca 20 min.)
 • zvolený cizojazyčný odborný text (10–20 NS)
  v elektronickém formátu nebo naskenovaný
  v jednom souboru se základním bibl. údajem
 • shrnutí odborného textu s odkazy na příslušné
  pasáže textu (v češtině, cca 1 NS)
 • vysvětlení základních pojmů textu
  (cca 5 slov – původní termín v jazyce,
  český ekvivalent a souvislejší vysvětlení
  v kontextu zvoleného textu)
 • rozbor neznámého humanitně zaměřeného
  odborného textu (rozsah 1–2 NS,
  otázky k textu v češtině, důraz na globální
  porozumění textu, klíčová slova, základní vztahy
  a struktury)
 • prezentace domácí četby odborného textu
  (vztah ke studovanému oboru, přínos k dané
  problematice, argumentace autora a její zhodnocení)
 • rozbor konkrétní pasáže textu vybrané zkoušejícím
  (důraz na detailní porozumění textu)

Odborný cizojazyčný text (10–20 NS)

Aktuální odborný článek napsaný rodilým mluvčím a/nebo publikovaný v renomovaném zahraničním periodiku či nakladatelství, nepřeložený do češtiny. Článek by měl být pro studenta přínosný, ideálně by se měl věnovat tématu seminární/bakalářské/diplomové práce, nebo se alespoň vztahovat ke studovanému oboru. Doporučujeme vhodnost textu předem zkonzultovat s vyučujícím příslušného jazyka, příp. s oborovými vyučujícími nebo školiteli.

Ke zkoušce studenti přinesou text čistý, bez pomocných poznámek. V případě elektronické formy textu studenti zajistí vlastní notebook či tablet.

Studenti jiných fakult si zvolí odborný text vztahující se k některému z oborů studovaných na FF.

ad 2) „alternativní Zk“ z akademického čtení

Požadavky ke Zk jsou obdobné jako u „klasické“ varianty, ale práce je rozložena do semestru pod vedením daného vyučujícího. Zk je hodnocena za průběžnou práci v semestru a za splnění závěrečného úkolu.
Práce v semestru, která je součástí hodnocení, zahrnuje:

 • práci s vlastním odborným textem (např. přípravu prezentace textu pro ostatní, překlad části textu, shrnutí, výběr klíčových slov)
 • pravidelnou docházku a přípravu na hodiny
 • včasné odevzdávání zadaných úkolů
 • aktivitu v hodině.

Průběžná práce v semestru tvoří základ hodnocení. To je doplněno o vyhodnocení závěrečného úkolu zaměřeného na porozumění neznámému odbornému textu.

ZK Akademické čtení lze plnit také zkouškou z latiny nižší úrovně ZK- (ASZLJ0002, 4 kredity), pokud je latina uvedena v nabídce konkrétního studijního plánu.

Úvod > Exams > Zkoušky > Úrovně a struktura zkoušek