Úrovně a struktura zkoušek

Jazykové centrum zajišťuje atestace z angličtinyněmčinyfrancouzštinyruštinyšpanělštinyitalštiny, latiny.

Typy zkoušek

Úroveň zkoušky, příp. povinný jazyk určuje studijní plán oboru.

Podrobný návod, jaký typ zkoušky a z jakého jazyka máte plnit, naleznete zde.

 • Pro předmět Cizí jazyk I je ve společném základu zpravidla stanovena zkouška B2.
 • Většina studijních plánů Bc. studia předepisuje v rámci společného základu ještě Cizí jazyk II ve formě zkoušky Akademické čtení.
 • Výběr jazyka obou zkoušek je dán studijním plánem oboru – pro zkoušku B2 zpravidla (AJ, NJ, FJ), pro zkoušku Akademické čtení zpravidla (AJ, NJ, FJ, RJ, ŠJ, IJ, popř. LAT).
 • V navazujícím Mgr. studiu jsou jazykové zkoušky stanoveny konkrétními studijními plány.
 • Zkoušky B2 i Akademické čtení jsou určeny studentům, kteří nestudují zvolený jazyk jako svůj studijní program.
 • Pokud jsou ve studijním plánu předepsané dvě jazykové zkoušky Cizí jazyk I a Cizí jazyk II, musí být splněny ze dvou různých jazyků.
 • Další jazykové zkoušky lze skládat jako volitelné předměty.
 • Pokud se studenti chtějí v jazykových dovednostech zdokonalovat postupně, mohou plnit ze zvoleného/předepsaného jazyka postupně obě zkoušky, ovšem pouze v pořadí Akademické čtení – zkouška B2. Obě zkoušky se nicméně považují za splnění pouze jedné předepsané jazykové atestace a v případě zkoušky Cizí jazyk II je nutné skládat atestaci z jiného jazyka.
 • Zkoušky je nutné splnit do konce studijního programu.

Odpovědi na své nejčastější dotazy naleznete zde.

Pro uznání  jazykových zkoušek, složených na FF UK nebo jiné fakultě či VŠ v předchozím/jiném studiu – info zde.

Příprava ke zkouškám

Jazykové zkoušky nejsou podmíněny účastí v kurzech, studenti se na ně mohou připravovat individuálně. Přesto doporučujeme kurzy JC navštěvovat, neboť zajišťují jak přípravu ke ZK (základní kurzy B1, B2, kurzy Akademické čtení, Gramatický přehled, Příprava na zkoušku B2 atd.), tak i další rozvoj akademických dovedností v daném jazyce (specializované kurzy) – viz struktura kurzů.

Jako intenzivní přípravu ke zkoušce lze využít blokové kurzy celoživotního vzdělávání (CŽV).

Zápis na zkoušku

Elektronický zápis je nutné provést jak pro předmět Zkouška pro obory FF (viz zápis do SIS a harmonogram zápisu), tak na konkrétní termíny atestací (neplatí pro studenty s certifikátem!), vypsané JC před začátkem zkouškového období.

Další informace lze získat u vedoucích jednotlivých jazyků.

Zkouška B2

ASZxJ1000, 5 kreditů

Zkouška ověřuje produktivní i receptivní dovednosti v daném jazyce na úrovni B2. Je určena pouze pro studenty FF UK, kteří mají tuto ZK ve svém studijním plánu.

Skládá se z písemné a ústní části. V žádné části zkoušky není dovoleno používat slovník.
Na celkovém hodnocení má písemná část podíl 60 % z celé zkoušky, ústní část 40 %.

Ústní část se koná zpravidla do týdne po písemné části, u menších jazyků je ji obvykle možné složit i odpoledne v den písemné zkoušky. Zápis na konkrétní termín ústní části probíhá dle pokynů v SIS.

Nově k ústní části zkoušky studenti zpracují:

 • písemné shrnutí v cizím jazyce (jazyk zkoušky)
 • seznam 3-5 klíčových slov
 • strukturovanou ústní prezentaci zvoleného odborného textu (cca 5 min.)

Formu shrnutí a způsob odevzdání písemných podkladů stanovují jednotlivé jazyky v anotaci v SIS.

V případě nejasností doporučujeme vše konzultovat s vedoucím příslušné jazykové sekce.

Studenti plnící písemnou část zkoušky formou odpovídajícího mezinárodního certifikátu zpracují ze zvoleného odborného textu cizojazyčné shrnutí v rozsahu 1-2 NS. To předají zkoušející/mu v domluveném časovém předstihu před konáním ústní části zkoušky. Více informací k certifikátům zde.

Písemná část Ústní část
 • poslech s porozuměním
 • čtení s porozuměním
 • gramaticko-lexikální test
 • vlastní písemný projev
 • rozbor výsledku písemného testu (u certifikátu rozbor shrnutí odborného textu)
 • krátké představení studenta v cizím jazyce a rozhovor na téma blízké akademickému, profesnímu nebo odbornému prostředí
 • strukturovaná prezentace zvoleného odborného textu v cizím jazyce na základě písemně připravených podkladů
 • diskuse o připraveném textu
 • intepretace úryvků vybraných z  tohoto odborného textu vyučujícím (s důrazem na porozumění užitého jazyka – shrnutí, parafráze, překlad, výčet argumentů atd.)

Kritéria pro splnění zkoušky

Pro splnění písemné části zkoušky je nutné získat min. 60 %. Z každé části testu je stanoveno min. 50 %. Při neúspěšném splnění jedné části testu je sice student klasifikován „neprospěl“ (známka 4), ale v opravném termínu může skládat pouze tu část, kterou v předchozím testu nesplnil. Dílčí oprava je možná pouze v rámci daného zkouškového období.

Bodové hodnocení písemné části:

 • Poslech s porozuměním – 12 b.
 • Čtení s porozuměním – 12 b.
 • Test z gramatiky a slovní zásoby – 18 b.
 • Písemný projev – 18 b.

Pro splnění ústní části zkoušky je nutné získat min. 50 %.
Bodové hodnocení ústní části:

 • Obsah – 20 b.
  • Shrnutí vybraného textu písemně v bodech, později přednesené v prezentaci
  • Zařazení informací uvedených v textu do kontextu vědeckého oboru
  • Koherence mluveného projevu
  • Interpretace vybrané pasáže textu
 • Přesnost – 7 b.
  • Schopnost používat vhodné gramatické struktury
  • Dovednost vybrat vhodná slova
  • Rozsah (škála) užitých jazykových prostředků
 • Interakce – 7 b.
  • Kompetence vést dialog se zkoušející/m, porozumět dotazům a reagovat na ně, dovysvětlit nejasnosti
 • Plynulost – 3 b.
  • Dovednost plynule mluvit v cizím jazyce
 • Výslovnost – 3 b.
  • Schopnost správně vyslovovat, artikulace, srozumitelnost projevu

Limit pro splnění celé zkoušky je 60 %.

Odborný cizojazyčný text (nově cca 20 NS)

Text se musí vztahovat ke studovanému oboru a obsahovat všechny náležitosti odborné práce (citační a poznámkový aparát atd.). Původním jazykem textu musí být cílový jazyk zkoušky. Měl by pocházet od rodilého mluvčího, příp. být vydán v renomovaném zahraničním nakladatelství (nikoli např. anonymní internetové stránky, wikipedie apod.). Nesmí být překladem z jiného jazyka. Text může být složen i ze dvou zdrojů, u fotokopií je třeba přiložit i titulní list se jmény autorů a bibliografickými údaji (editor, nakladatel, rok vydání).

Ke zkoušce studenti přinesou text čistý, bez pomocných poznámek. V případě elektronické formy textu studenti zajistí vlastní notebook či tablet. Při zkoušce si mohou dělat poznámky a pasáž vybranou vyučujícím krátce připravit.

Doporučujeme vhodnost textu předem zkonzultovat s vyučujícím příslušného jazyka.

V rámci Cizího jazyka II lze ZK B2 plnit také zkouškou z latiny vyšší úrovně ZK+ (ASZLJ0001, 6 kreditů), pokud je latina uvedena v nabídce konkrétního studijního plánu.

UNIcert II

Nově mohou studenti v Jazykovém centru získat také mezinárodní certifikát UNIcert II z angličtiny!

UNIcert II je mezinárodně uznávaný certifikát (certificate), resp. jazykový program pro studium jazyků na univerzitách, zakončený závěrečnou zkouškou na úrovni B2.

Ta je v záměnnosti se standardní zkouškou B2, kterou studenti skládají v JC. Po absolvování kurzu a úspěšném složení zkoušky UNIcert II je tedy povinnost zkoušky B2 z anglického jazyka splněna i s odpovídajícími kredity. Podrobnější informace zde.

Certifikát, který student získá, je uznáván na řadě evropských univerzit a dokládá znalost anglického jazyka na úrovni B2. Lze jej použít i pro budoucí zaměstnavatele jako doklad dosažené úrovně B2.

Jedná se o zpoplatněný certifikát – poplatek je ale hrazen až v samotném závěru programu za závěrečný blokový týdenní kurz BLOK III.

Zkouška/kurz Akademické čtení

NOVĚ je od r. 2021/22  možné plnit zkoušku z Akademického čtení dvěma způsoby:

 1. Složením zkoušky: studenti si v SIS zapíší předmět zkouška Akademické čtení (ASZxJ2000) a následně – kdykoliv v průběhu studia – složí tuto zkoušku dle pokynů níže (další podrobnosti ke zkoušce v SIS či níže).
 2. Absolvováním kurzu: studenti si zapíší kurz Akademické čtení (ASZxJ3050), který je nově od r. 2021/22 zakončen zkouškou. Tento kurz je v záměnnosti s předmětem zkouška Akademické čtení, proto se splněním kurzu automaticky plní povinnost zkoušky z Akademického čtení ve společném základu (kód ASZxJ2000 si tedy už studenti nezapisují). Podrobnosti viz SIS či níže.

1. Zkouška Akademické čtení

ASZxJ2000, 3 kredity

Zkouška ověřuje receptivní dovednost čtení odborného textu s porozuměním. Zaměřuje se na schopnost porozumění delšímu odbornému textu (pochopení základního smyslu textu i zachycení detailní informace) a jeho zasazení do kontextu studovaného oboru.

Zkouška se skládá z přípravy písemných podkladů na základě domácí četby cizojazyčného odborného textu a z ústní části (rozbor neznámého i známého textu).

U zkoušky bude k dispozici 1 výkladový a 1 překladový slovník, student si může přinést notebook s online slovníkem.

Vypracované písemné podklady i celý odborný text (v elektronickém formátu nebo naskenovaný) zašlou studenti příslušnému vyučujícímu minimálně 7 dní před konáním zkoušky (do ukončení zápisu v SIS). Jméno zkoušejícího – viz daný termín v SIS.

Písemné podklady
Ústní část (probíhá v češtině, cca 20 min.)
 • zvolený cizojazyčný odborný text (10–20 NS) v elektronickém formátu nebo naskenovaný v jednom souboru se základními bibl. údaji
 • shrnutí odborného textu s odkazy na příslušné pasáže textu (v češtině, 1-2 NS)
 • vysvětlení základních pojmů textu (cca 5 slov – původní termín v jazyce, český ekvivalent a souvislejší vysvětlení v kontextu zvoleného textu)
 • rozbor neznámého humanitně zaměřeného odborného textu (rozsah 1–2 NS, otázky k textu v češtině, důraz na globální porozumění textu, klíčová slova, základní vztahy a struktury)
 • prezentace domácí četby odborného textu
  (vztah ke studovanému oboru, přínos k dané problematice, argumentace autora a její zhodnocení)
 • rozbor konkrétní pasáže textu vybrané zkoušejícím (důraz na detailní porozumění textu)

Odborný cizojazyčný text (10–20 NS)

Aktuální odborný článek napsaný rodilým mluvčím a/nebo publikovaný v renomovaném zahraničním periodiku či nakladatelství, nepřeložený do češtiny. Článek by měl být pro studenta přínosný, ideálně by se měl věnovat tématu seminární/bakalářské/diplomové práce, nebo se alespoň vztahovat ke studovanému oboru. Doporučujeme vhodnost textu předem zkonzultovat s vyučujícím příslušného jazyka, příp. s oborovými vyučujícími nebo školiteli.

Ke zkoušce studenti přinesou text čistý, bez pomocných poznámek. V případě elektronické formy textu studenti zajistí vlastní notebook či tablet.

Studenti jiných fakult si zvolí odborný text vztahující se k některému z oborů studovaných na FF.

2. Kurz Akademické čtení

ASZxJ3050, 3 kredity

Požadavky pro atestaci kurzu jsou obdobné jako u zkoušky, ale příprava je rozložena do celého semestru pod vedením daného vyučujícího.

Atestace je udělena za průběžnou práci v semestru, plnění dílčích požadavků a za závěrečný úkol.
Součástí hodnocení je:

 • práce s vlastním odborným textem (např. příprava jeho prezentace, shrnutí a překlad části textu, výběr klíčových slov)
 • pravidelná docházka a příprava na hodiny
 • včasné odevzdávání zadaných úkolů
 • aktivita v hodině
 • závěrečný úkol/test zaměřený na porozumění neznámému odbornému textu

ZK Akademické čtení lze plnit také zkouškou z latiny nižší úrovně ZK- (ASZLJ0002, 4 kredity), pokud je latina uvedena v nabídce konkrétního studijního plánu.

Úvod > Exams > Zkoušky > Úrovně a struktura zkoušek