Uznávání zkoušek z předchozího/jiného studia

Informace o uznávání jazykových zkoušek

Pro uznání zkoušky v plném rozsahu je třeba podat žádost, která musí obsahovat následující údaje:

  • jméno a příjmení
  • současný/é studovaný/é obor/y
  • dříve studovaný obor
  • současný typ studia (magisterský – bakalářský)
  • dřívější typ studia (magisterský – bakalářský – jiný)
  • typ/charakter a obsah (sylabus) vykonané zkoušky (kdy, kde, potvrzení o úrovni zkoušky podle Společného evropského referenčního rámce, obsah a struktura složené zkoušky)
  • výsledek zkoušky (hodnocení) – originál nebo ověřenou kopii vysvědčení/certifikátu/indexu je nutno přiložit

Bez požadovaných údajů nelze žádost kvalifikovaně posoudit a doporučit k případnému kladnému vyřízení. Taková žádost bude studentovi vrácena k doplnění.

Formulář žádosti je ke stažení na webu FF a odevzdává se na studijním oddělení FF.

 

Důležité upozornění!

Studenti, kteří absolvovali filologický obor z daného jazyka (ukončené Bc. či Mgr. studium), o uznání nežádají, ale obracejí se na svou studijní referentku.

Příklad: student, který dokončil Bc. studium anglistiky a nyní studuje archeologii, zkoušku z Aj jako cizího jazyka skládat nemusí ani nepodává žádnou žádost o její uznání. Obrátí se na svou studijní referentku a ta mu rovnou ke Zk doplní „splněno“ (týká se jak Zk B2, tak Zk akademické čtení).

Úvod > Exams > Zkoušky > Uznávání zkoušek z předchozího/jiného studia