FAQ

FAQ

 1. Kdy musím vykonat zkoušku z cizího jazyka?

Zápis na zkoušku platí po celou dobu studia, zkoušku tedy není třeba vykonat ve stejném semestru či roce, kdy byla zapsána (viz platné vnitřní předpisy FF UK – Pravidla pro organizaci studia). Doporučujeme ji však nenechávat na samý závěr studia, těsně před závěrečnými zkouškami.

 1. Musím skládat celou zkoušku, pokud mám certifikát, nebo si mohu zkoušku či její část nechat uznat?

U zkoušky B2 lze vybranými certifikáty splnit písemnou část zkoušky a v JC vykonat již jen ústní odbornou část. V tomto případě student nepodává žádost o uznání a rovnou se domluví s vedoucím příslušného jazyka na termínu ústní části zkoušky. Tu je možné skládat i v semestru, mimo termíny vypsané ve zkouškovém období.

 1. Mám zkoušku z cizího jazyka z jiné VŠ, mohu si ji nechat uznat?

ANO. Pokud student na jiné VŠ v ČR nebo v zahraničí vykonal odpovídající zkoušku z cizího jazyka, může požádat o její uznání. Uznávají se pouze zkoušky z jazyků vyučovaných v JC, které úrovní, obsahem a strukturou odpovídají naší zkoušce (zkouška B2 nebo zkouška Akademické čtení). V žádosti je nutné doložit obsah a úroveň složené zkoušky. Před podáním žádosti doporučujeme sylaby obou zkoušek dobře porovnat a žádost podat pouze v případě, že jsou zkoušky srovnatelné. Nelze uznat pouze část zkoušky, zkouška se buď uznává v plném rozsahu, nebo vůbec.

 1. Musím před složením zkoušky chodit na přípravné kurzy do JC?

Kurzy JC nejsou povinné. Přesto k přípravě na zkoušku doporučujeme využít v JC nabídku základních i specializovaných kurzů.

 1. Jak se mám připravit na zkoušku, pokud už jsou přípravné kurzy obsazené?

Na začátku zápisového období bývají kurzy JC z větší části obsazené, ale v průběhu zápisu se postupně místa uvolňují. V případě Vašeho skutečného zájmu doporučujeme zapsat se na čekací listinu a domluvit se s vyučujícím daného kurzu, zda je možné začít kurz navštěvovat hned od první hodiny.

 1. Jak moc je zkouška těžká?

Obtížnost zkoušek hodnotí každý student subjektivně. Vyplatí se:

 • zjistit si maximum informací o zkoušce na webových stránkách JC
 • vyzkoušet si ukázkový test v Moodle
 • využít přípravu v kurzech
 • využít konzultační hodiny
 • konzultovat výběr textů k ústní zkoušce a nevybírat si nepřiměřeně náročné a abstraktní texty
 • v případě, že nemáte zkušenosti s akademickým a odborným jazykem, nesnažte se složit zkoušku hned v 1. ročníku studia

Znalost akademického vyjadřování a způsobu argumentace i orientace v odborné literatuře Vám zkoušku výrazně usnadní.

 1. Koho mám kontaktovat ohledně zkoušek či kurzů s případnými dotazy?

Ohledně zkoušek můžete kontaktovat vedoucí příslušných jazyků, případně ostatní vyučující z dané sekce. S dotazy na konkrétní kurzy kontaktujte vyučujícího, který daný kurz vede (viz rozvrh).

 1. Kde naleznu kontakty na jednotlivé vyučující a informace o tom, kdy konzultují?

Kontakty i informace o konzultacích naleznete na webových stránkách JC. Doporučujeme sledovat aktuální změny uvedené na úvodní stránce JC.

 1. Jak vypadá zkouška z cizího jazyka?

V JC je možné skládat dva typy jazykových zkoušek – zkouška B2 a zkouška Akademické čtení. Typ zkoušky, popř. jazyk předepisuje studijní plán daného oboru. Konkrétní strukturu a popis jednotlivých jazykových zkoušek naleznete na webových stránkách JC.
Zkouška B2
Zkouška se skládá z pěti částí – poslech, čtení s porozuměním, lexikálně-gramatická část, písemný projev a ústní odborná část na základě domácí četby odborného textu.
Zkouška UNIcert II – angličtina
Místo zkoušky B2 z angličtiny lze nově plnit jazykový program UNIcert II. Studium se skládá ze 120 hodin prezenční výuky a závěrečné zkoušky (poslech, čtení s porozuměním, písemný projev, ústní část). Na rozdíl od standardní zkoušky není v písemné části lexikálně-gramatický test a odpadá domácí četba. Důraz je kladen na produktivní dovednosti (psaní a ústní projev – prezentace, diskuse, interakce).
Zkouška Akademické čtení
Od r. 2021/2022 existují dvě možnosti, jak splnit Zk akademické čtení. Podrobnosti najdete zde.

 1. Musím odevzdat odborný text k ústní části zkoušky B2 a Akademické čtení nebo jeho překlad předem?

Překlad nemusíte zpracovat písemně, důležité je prokázat porozumění obsahu textu, schopnost text interpretovat, představit, analyzovat a znalost odborné terminologie svého oboru. Ústní část spočívá v tom, že vám zkoušející vybere jeden až dva krátké úryvky, které přečtete a přeložíte/shrnete/parafrázujete.
U zkoušky B2 se odborný text neodevzdává předem, ale v případě nejasností doporučujeme jeho výběr konzultovat s vyčujicími daného jazyka. Text poté přinesete až na termín zkoušky.
U zkoušky Akademické čtení se písemné podklady i celé znění textu odevzdává předem dle pokynů v SIS. Pokud nechodíte na kurz, doporučujeme konzultaci k textu i ke zkoušce s příslušným vyučujícím.

 1. Naleznu někde ukázkové verze zkoušek?

ANO. Ukázkové verze zkoušek jsou v Moodle. Přihlašovací údaje do Moodle jsou stejné jako do SIS.

12. Mohou chodit studenti doktorského studia do jazykových kurzů JC?

Ano, mohou navštěvovat všechny kurzy všech úrovní. Doporučujeme zejména kurzy akademického jazyka. Doktorandi se do kurzů zapisují přes SIS.

13. Pokud budu chodit do placených kurzů CŽV, získám kredity?

Nikoliv. Studenti dostanou osvědčení o absolvování dané úrovně, kredity však nezískají.

14. Musím zkoušku B2 a zkoušku z Akademického čtení skládat ze dvou různých cizích jazyků?

Váš studijní program Vám určuje, ze kterého jazyka máte zkoušku složit a jaký typ zkoušky to má být.

15. Mám zkoušku z jazyka z předchozího studia/dělal jsem maturitu z cizího jazyka a nevím, jakou úroveň jazykového kurzu v JC si mám zvolit.

Pokud si nejste jistí, do jakého kurzu se přihlásit, zkuste nejprve kontaktovat vedoucí sekce daného jazyka, případně se podívat na anotaci a popis kurzu.

16. Jsem student z jiné fakulty a rád bych se k Vám zapsal – např. na angličtinu. Je to možné? 

ANO. Jazykových kurzů v JC se mohou účastnit i studenti z jiných fakult než je filozofická.

17. Mohu si předmět cizí jazyk zapsat vícekrát? 

ANO. Doporučujeme však zkonzultovat s vyučujícím, zda má smysl kurz opakovaně absolvovat.

18. Mohu chodit do více kurzů JC najednou?

ANO. Studenti mohou navštěvovat libovolný počet kurzů.

Úvod > FAQ