Francouzština

Vyučující

Mgr. Miluše Janišová vedoucí francouzštiny, DS, akademické čtení, Erasmus, SSP, CŽV
Mgr. Eva Popelková nekonzultuje
Benoit Meunier externí spolupráce

Kurzy

Výuka francouzštiny probíhá ve dvou typech pravidelných semestrálních kurzů (základní kurzy a specializované kurzy) nebo formou krátkodobých placených kurzů v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV).

Konkrétní požadavky k nabízeným kurzům, základní studijní materiály a další informace jsou uvedeny v SIS (viz odkazy v přehledu nabízených kurzů níže).

Základní kurzy

Základní kurzy jsou primárně určeny studentům připravujícím se na zkoušku.
Realizují se ve třech úrovních od mírně pokročilých (A2/B1) po pokročilé (B2). Kurzy pro začátečníky se nabízejí pouze v rámci CŽV.

POZOR Změna ve struktuře základních kurzů
V zájmu sjednocení s ostatními jazyky došlo k posunu úrovně jednotlivých kurzů o jeden semestr. Ke zkoušce B2 tak nyní připravuje už Francouzština III. (ASZFJ3030), nadále není nutné před složením zkoušky absolvovat kurzy FOJK. Při volbě kurzu proto prosím věnujte pozornost anotaci a sylabu v SISu, řiďte se např. lekcemi učebnice.

Základní kurzy se konají zpravidla 2 x 2 hodiny týdně.
U paralelních kurzů probíhajících 1 x 2 hodiny týdně se předpokládá větší podíl samostatné domácí přípravy, rozsah probírané látky je stejný.

Zápočet je udělován na základě pravidelné docházky, průběžné práce v hodinách, splnění stanovených úkolů, případně za závěrečný test, a je hodnocen 2 kredity.

Specializované kurzy

Kurzy FOJK

Specializované kurzy a kurzy FOJK (formy odborné jazykové komunikace) rozvíjejí akademické jazykové dovednosti, seznamují se specifiky odborného stylu a připravují na orientaci v cizojazyčném studijním a profesním prostředí.
Jsou určeny studentům se znalostí jazyka minimálně na úrovni B2.

Konají se zpravidla 1 x 2 hodiny týdně a vyžadují intenzivní domácí přípravu.

Zápočet je udělován na základě pravidelné docházky, průběžné práce v hodinách, splnění stanovených úkolů a je hodnocen 3 kredity.

Rozvrh

Pokyny k zápisu do kurzů

Zkoušky

Zkoušky v JC jsou koncipovány v souladu s požadavky Společného evropského referenčního rámce i mezinárodně uznávaných certifikátů.

Pro přípravu ke zkoušce jsou určeny jak základní, tak i některé specializované kurzy FOJK. Zkouška však není účastí v kurzech podmíněna.

Podrobné informace viz struktura zkoušek a pokyny k zápisu zkoušek.
Konkrétní požadavky k jednotlivým zkouškám, doporučená literatura a další odkazy jsou uvedeny v SIS.

Vzorové testy jsou k dispozici na Moodle.

Termíny zkoušek

Doktorské studium

Studenti doktorského studia mohou navštěvovat kurzy z nabídky JC, zejména vhodné jsou kurzy FOJK, specializované na konkrétní akademické dovednosti. Pro účast v kurzech je povinný zápis v SIS.

Podrobné informace k atestacím viz Doktorské zkoušky.

Odpovědný pracovník: Mgr. Míluše Janišová.

Veřejnost (CŽV)

Pro studenty FF, ostatních fakult UK i širší veřejnost otevírá Jazykové centrum řadu kurzů v rámci programu celoživotního vzdělávání (CŽV).