Struktura kurzů

Jazykové centrum zajišťuje kurzy  angličtinyněmčinyfrancouzštinyruštinyšpanělštiny, latiny italštiny.

Kurzy se standardně konají jednou nebo dvakrát 2 hod. týdně (2 hod. = 90 min.), a to formou přímé výuky (prezenční, popř. online synchronní výuky), blended learning nebo e-learning (viz níže).
Orientační popis jazykových úrovní (A1, A2, B1, B2, C1) naleznete zde.

Rámcová struktura kurzů

 • kurzy pro začátečníky
 • základní kurzy
 • specializované kurzy

Pro konkrétní realizaci kurzů viz stránky jednotlivých jazyků.
Aktuální seznam otevíraných kurzů s jejich anotacemi a konkrétními požadavky k nabízeným kurzům, základní studijní materiály a další informace jsou uvedeny v SIS.

Kurzy pro začátečníky

U živých jazyků slouží jako možnost doplnit si znalosti před vstupem do základních kurzů.
U kurzu A1 je vstupní úrovní je A0 a výstupní A1. Kurz je tak určen pro úplné začátečníky, kteří se jazyk nikdy neučili, nebo se jej učili, ale většinu z toho zapomněli.
U kurzu A2 je vstupní úrovní A1 a výstupní A2. Kurz je určen pro ty, kteří již mají základy jazyka, jsou schopni s dopomocí komunikovat v základních situacích, ale samostatná komunikace jim dělá ještě problémy.
Nově od akademického roku 2021/22 se tyto kurzy konají 2 x 2 hod. přímé výuky týdně.

Základní kurzy

Realizují se ve třech základních úrovních:

Kurzy B1

 • v angličtině odpovídá vstupní úroveň požadavkům k maturitě – výstupní úroveň B1+
 • na ostatních jazycích jsou kurzy rozděleny na dvě podúrovně:

B1.1 (vstupní úroveň A2/A2+ – výstupní B1-/B1)
B1.2 (vstupní úroveň B1-/B1 – výstupní B1/B1+)

Kurzy se konají 2 x 2 hod. přímé výuky týdně nebo formou blended learning (viz níže).

Kurzy B2

 • v angličtině odpovídá vstupní úroveň B1+ – výstupní úroveň B2/B2+ (kurzy se konají 2 x 2 hod. přímé výuky týdně nebo formou blended learning)
 • na ostatních jazycích jsou kurzy rozděleny na dvě podúrovně (kurzy se konají 1 x 2 hod. přímé výuky týdně):

B2.1 (vstupní úroveň B1/B1+ – výstupní B1+/B2-)
B2.2 (vstupní úroveň B1+/B2- – výstupní B2) – tento kurz je nabízen jen v některých semestrech na některých jazycích

Ke zkoušce současně doporučujeme absolvovat kurz Příprava na zkoušku B2.

Kurzy C1

 • jsou nabízeny v rámci některých specializovaných kurzů

Posloupnost úrovní v jazykových kurzech JC
Angličtina: A1 – A2 – B1 – B2
Ostatní jazyky: A1 – A2 – B1.1 – B1.2 – B2.1 – (B2.2)

Specializované kurzy

Specializované kurzy rozvíjejí akademické jazykové dovednosti, seznamují se specifiky odborného stylu a připravují na orientaci v cizojazyčném studijním a profesním prostředí.
Oborově zaměřené kurzy jsou součástí studijních plánů jednotlivých programů, nicméně jsou otevřeny všem zájemcům o danou tématiku.
Některé z těchto kurzů připravují na zkoušku B2 či Akademické čtení, jiné jsou kurzy nadstavbovými a mohou je navštěvovat všichni studenti s odpovídající úrovní, tedy i ti, kteří již zkoušku složili.

Latina

Struktura kurzů latiny je odlišná, výuka v základních kurzech začíná od začátečníků – podrobněji zde:
Latina I (kurz pro začátečníky)
Latina II (kurz pro mírně pokročilé)
Latina III (kurz pro středně pokročilé)
Specializované četby (na úrovni pro pokročilé)

Formy výuky

 • přímá výuka: 1 x 2 hod. nebo 2 x 2 hod. týdně prezenční výuky v učebně, popř. online synchronní výuky (ZOOM, MS Teams apod.)
 • blended learning: kurzy kombinující prezenční či online synchronní výuku (1 x 2 hod. týdně) s pravidelnou prací v Moodle (přibližně v rozsahu 1 x 2 hod. týdně) – podrobnosti u jednotlivých kurzů v SIS
 • e-learning: asynchronní kurzy vedené v prostředí Moodle, doplněné několika synchronními online setkáními, popř. konzultacemi

Atestace

Závěrečnou atestací většiny kurzů je zápočet za 3 kredity.
Kurz Akademické čtení má nově od ZS 2020/21 závěrečnou atestaci zkoušku za 3 kredity.

Podmínky účasti a zápis

Zápis do kurzů probíhá elektronicky.
Podmínkou pro splnění kurzu a získání atestace je pravidelná docházka, aktivní práce v hodině, splnění zadaných úkolů a příp. dílčí testy nebo závěrečný test.
Aktuální rozvrh kurzů.

Doktorské studium

Pro studenty doktorského studia doporučujeme zejména specializované kurzy.
I pro studenty DS je nutný zápis v SIS.
Základní informace viz Doktorské zkoušky.

Erasmus

Studenti Erasmus a dalších zahraničních programů si volí z nabídky kurzů JC – podrobné info zde.

Veřejnost (CŽV)

Pro studenty FF, ostatních fakult UK i širší veřejnost otevírá Jazykové centrum řadu kurzů v rámci programu celoživotního vzdělávání (CŽV).

Úvod > Kurzy > Struktura kurzů