Obecné info

Zkouška z cizího jazyka v doktorském studiu komplexně ověřuje jazykové kompetence studentů na úrovni B2/C1 se zaměřením na odborné a akademické jazykové dovednosti.

Zkouška z latiny je specifická – konkrétní náplň zde.

Počet atestací, jejich časový harmonogram a požadavky pro výběr jazyka jsou stanoveny v individuálním studijním plánu.

Zkouška je ústní, koná se v JC, trvá obvykle 20-30 minut a je možné ji složit standardně či alternativně (v případě certifikátu, publikace odborného textu v příslušném jazyce či obhájení Bc./Mgr. práce v daném jazyce).

Ve všech případech student prezentuje písemné podklady a následně probíhá diskuse.

Během zkoušky student prokazuje znalost odborného jazyka a schopnost formulace vlastních názorů, hodnotících stanovisek i pohotové a adekvátní reakce.

Písemné podklady se zasílají elektronicky danému vyučujícímu nejpozději 14 dní před termínem zkoušky a vytištěné student přinese na zkoušku.

Termín ZK si student domlouvá individuálně s vyučujícím.

Možnosti složení zkoušky

1. Standardní zkouška

Student předkládá tyto písemné materiály:

 • strukturované odborné CV (1-2 normostrany)
 • záměr disertační práce (2-3 normostrany)
 • resumé prostudovaného odborného textu, které musí obsahovat úplné bibliografické údaje (2-3 normostrany)
 • výklad 5-10 vybraných odborných termínů (2-3 normostrany)

Odborný text

 • 250-300 normostran dle vlastního výběru (případně po konzultaci se školitelem)
 • doporučuje se výběr z alespoň dvou publikací, jejichž autorem je rodilý mluvčí (nejlépe monografie, nedoporučujeme sborníky)
 • vhodné konzultovat s příslušnými vyučujícími

V ústní části standardní zkoušky student prezentuje a hodnotí předkládané písemné materiály, zejm. záměr disertační práce a prostudovaný odborný text, následně probíhá diskuse se zkoušejícím.

2. Alternativní zkouška

a) Pokud student vlastní certifikát UNICert úroveň 3 nebo 4, či certifikát o složení akademického modulu zkoušky IELTS s výsledkem minimálně 7 (ne starší než 10 let), předkládá:

 • daný certifikát
 • jednostránkové resumé disertačního projektu v daném jazyce

Případné další certifikáty posoudí odpovědný vyučující individuálně.

b) Pokud je student autorem odborného cizojazyčného textu v recenzovaném časopise, mezinárodním sborníku či monografii o rozsahu minimálně 10 normostran (max. 10 let od publikace), předkládá:

 • příslušný publikovaný cizojazyčný text v elektronické podobě ve formátu PDF
 • jednostránkové resumé disertačního projektu v daném jazyce

c) Pokud student obhájil bakalářskou/diplomovou práci napsanou v příslušném cizím jazyce (max.10 let od obhajoby), předkládá:

 • doklad o obhájení této bakalářské/diplomové práce (např. elektronický odkaz na Repozitář závěrečných prací UK nebo obdobný repozitář jiné univerzity; nebude-li z něj ale patrné, zda práce byla obhájena, je nutné předložit též doklad o obhájení, např. kopii dodatku k diplomu)
 • práci v elektronické podobě ve formátu PDF (není-li k dispozici ke stažení v Repozitáři), společně s jejím cizojazyčným resumé
 • jednostránkové resumé disertačního projektu v daném jazyce

V ústní části alternativní podoby zkoušky student prezentuje předkládané písemné materiály, zejm. záměr disertační práce, případně vlastní publikaci, následně probíhá diskuse se zkoušejícím.

[Zpět]

Příprava ke zkoušce

Na předepsané jazykové atestace se lze připravovat individuálně, v kurzech JC určených pro pregraduální studenty či na jiných kompetentních pracovištích (např. Akademie věd ČR).

Studenti DS mají možnost individuálních konzultací u odpovědných vyučujících JC.

Literatura

Doporučená literatura, odkazy a další informace pro jednotlivé jazyky:
angličtina, němčina, francouzština, ruština, španělština, latina

Zkoušky mimo JC

O uznání zkoušky v doktorském studiu složené mimo JC (např. na jiné vysoké škole) je třeba vždy rozhodnout na základě podané písemné žádosti.

Odpovědní vyučující

angličtina Terezie Límanová, M.A.
němčina Mgr. Petra Křenková
francouzština Mgr. Vojtěch Šarše
ruština PhDr. Jana Vinceová
španělština Mgr. et Mgr. Markéta Mlezivová
italština doc. Pavel Štichauer, Ph.D.
latina PhDr. Alena Bočková, Ph.D.

[Zpět nahoru]

Úvod > Zkoušky > Doktorské zkoušky > Obecné info