Latina DS

Zkouška z latiny v doktorském studiu

Předmětem zkoušky je ověření požadované úrovně jazykových znalostí a dovedností v rozsahu celé učebnice Ad fontes – Cursus Latinus (2014 a novější).

Požadavky na zkoušku: Cílovou dovedností je čtení s porozuměním. Student se dokáže orientovat v odborném autentickém textu, porozumí globálnímu sdělení, označí klíčová slova a relevantní gramatické konstrukce. Disponuje základním souborem gramatických a lexikálních jazykových prostředků a je schopen pracovat s latinsko-českým slovníkem. Zvládá věcně, gramaticky a stylisticky adekvátní překlad daného textu z latiny do češtiny.

Zkouška má dvě části, písemnou a ústní, v obou částech zkoušky je možné používat latinsko-český slovník.

Písemná část

 • písemný test Zkoušky ZK+ (pro doktorandy, kteří neabsolvovali v průběhu posledních 5 let v rámci pregraduálního studia zkoušku z latiny v Jazykovém centru FF)
  Tato část zkoušky se koná v termínech vypsaných ve zkouškovém období pro pregraduální studium, ale studenti se na ni hlásí e-mailem u PhDr. Aleny Bočkové, Ph.D.
 • písemná práce na téma blízké zaměření doktorské práce (návrhy tematických okruhů viz níže), glosář klíčových latinských odborných termínů k tématu (cca 10 hesel) a seznam odborné četby
 • překlad latinského textu do češtiny – individuálně zvolený, dosud nepřeložený text podle zaměření doktorské práce (rozsah cca 20 stran)

Písemné materiály je třeba odevzdat nejpozději 14 dní před stanoveným termínem ústní zkoušky.

Ústní část

 • zhodnocení písemných podkladů
 • četba, překlad, resp. výklad vybraného úryvku latinského textu na základě domácí přípravy

Překlad doporučujeme průběžně konzultovat.

Okruhy témat

 • latinský jazyk a jeho historický vývoj (latina starověká, středověká, raněnovověká)
 • latinské bohemikální spisy
 • latina ve školském systému českých zemí
 • latina v mezinárodní terminologii
 • slova latinského původu v české slovní zásobě

Doporučená literatura

 • Barandovská-Frank, V.: Latina jako mezinárodní jazyk. Dobřichovice, Kava-Pech 1995.
 • Kepartová, J.: Římané a Evropa. Praha, Karolinum 2005.
 • Nechutová, J.: Středověká latina. Praha, KLP 2002.
 • Tříška, J.: Latinitas Bohemica. Praha, Trizonia 1996.
 • Varcl, L. et alii: Antika a česká kultura. Praha, Academia 1978.

Podrobné informace k podobě zkoušky, další bibliografie a odkazy získáte v konzultacích PhDr. Aleny Bočkové, Ph.D.