Úrovně a struktura zkoušek

Jazykové centrum zajišťuje atestace z  angličtinyněmčinyfrancouzštinyruštinyšpanělštinyitalštiny, latiny.

Typy zkoušek

Reforma společného základu zavádí od akademického roku 2016/17 nové úrovně jazykových zkoušek na FF.

Úroveň zkoušky, příp. povinný jazyk určuje studijní plán oboru.

 • Pro předmět Cizí jazyk I je ve společném základu zpravidla stanovena zkouška B2.
 • Většina studijních plánů Bc. studia předepisuje v rámci společného základu ještě Cizí jazyk II ve formě zkoušky Akademické čtení.
 • Výběr jazyka obou zkoušek je dán studijním plánem oboru – pro zkoušku B2 zpravidla (AJ, NJ, FJ), pro zkoušku Akademické čtení zpravidla (AJ, NJ, FJ, RJ, ŠJ, IJ, popř. LAT).
 • V navazujícím Mgr. studiu jsou jazykové zkoušky stanoveny konkrétními studijními plány.
 • Zkoušky B2 i Akademické čtení jsou určeny studentům, kteří nestudují zvolený jazyk jako svůj studijní program.
 • Pokud jsou ve studijním plánu předepsané dvě jazykové zkoušky Cizí jazyk I a Cizí jazyk II, musí být splněny ze dvou různých jazyků.
 • Další jazykové zkoušky lze skládat jako volitelné předměty.
 • Pokud se studenti chtějí v jazykových dovednostech zdokonalovat postupně, mohou plnit ze zvoleného/předepsaného jazyka postupně obě zkoušky, ovšem pouze v pořadí Akademické čtení – zkouška B2. Obě zkoušky se nicméně považují za splnění pouze jedné předepsané jazykové atestace a v případě zkoušky Cizí jazyk II je nutné skládat atestaci z jiného jazyka.
 • Zkoušky je nutné splnit do konce studijního programu.

Odpovědi na své nejčastějí dotazy naleznete zde.

Příprava ke zkouškám

Jazykové zkoušky nejsou podmíněny účastí v kurzech, studenti se na ně mohou připravovat individuálně. Přesto doporučujeme kurzy JC navštěvovat, neboť zajišťují jak přípravu ke ZK (základní kurzy I, II, III, kurzy Akademické čtení, Gramatický přehled, Příprava na zkoušku B2), tak i další rozvoj akademických dovedností v daném jazyce (specializované kurzy) – viz struktura kurzů.

Jako intenzivní přípravu ke zkoušce lze využít kurzy celoživotního vzdělávání (CŽV).

Zápis na zkoušku

Elektronický zápis je nutné provést jak pro předmět Zkouška (viz zápis do SIS a harmonogram zápisu), tak na konkrétní termíny atestací, vypsané JC před začátkem zkouškového období.

Další informace lze získat u vedoucích jednotlivých jazyků.

Zkouška B2

ASZxJ1000, 5 kreditů

Zkouška ověřuje produktivní i receptivní dovednosti v daném jazyce na úrovni B2. Skládá se z písemné a ústní části. V žádné části zkoušky není dovoleno používat slovník.

Ústní část se koná zpravidla do týdne po písemné části, u menších jazyků je ji obvykle možné složit i odpoledne v den písemné zkoušky. Zápis na konkrétní termín proběhne v den konání písemné zkoušky. K ústní zkoušce si studenti připraví odborný text v rozsahu 40 normostran.

Písemná část Ústní část
 • poslech s porozuměním
 • čtení s porozuměním
 • gramaticko-lexikální test
 • vlastní písemný projev
 • rozbor výsledku písemné práce
 • rozhovor v daném jazyce na téma blízké akademickému prostředí
 • strukturovaná prezentace zvoleného odborného textu a diskuse nad ním
 • překlad/parafráze/rozbor vybraných úryvků

Odborný text (40 NS)

Text se musí vztahovat ke studovanému oboru a obsahovat všechny náležitosti odborné práce (citační a poznámkový aparát atd.). Měl by pocházet od rodilého mluvčího, příp. být vydán v renomovaném zahraničním nakladatelství (nikoli např. anonymní internetové stránky, wikipedie apod.). Nesmí být překladem z jiného jazyka. Text může být složen i ze dvou zdrojů, u fotokopií je třeba přiložit i titulní list se jmény autorů a bibliografickými údaji (editor, nakladatel, rok vydání).

Ke zkoušce studenti přinesou text čistý, bez pomocných poznámek. V případě elektronické formy textu studenti zajistí vlastní notebook či tablet.

Studenti jiných fakult si zvolí odborný text vztahující se k některému z oborů studovaných na FF.

Doporučujeme vhodnost textu předem zkonzultovat s vyučujícím příslušného jazyka.

V rámci Cizího jazyka II lze ZK B2 plnit také zkouškou z latiny vyšší úrovně ZK+ (ASZLJ0001, 6 kreditů), pokud je latina uvedena v nabídce konkrétního studijního plánu.

UNIcert II

Nově mohou studenti v Jazykovém centru získat také mezinárodně uznávaný certifikát UNIcert II z angličtiny! UNIcert II je mezinárodně uznávaný certifikát (certificate) resp. jazykový program pro studium jazyků na univerzitách zakončený závěrečnou zkouškou na úrovni B2. Ta je v záměnnosti se standardní zkouškou B2, kterou studenti skládají v JC. Po absolvování kurzu a úspěšném složení zkoušky UNIcert II je tedy povinnost zkoušky B2 z anglického jazyka splněna i s odpovídajícími kredity. Certifikát, který student získá, je uznáván na řadě evropských univerzit a dokládá znalost anglického jazyka na úrovni B2; lze jej použít i pro budoucí zaměstnavatele jako doklad dosažené úrovně B2. Jedná se o zpoplatněný certifikát – poplatek je ale hrazen až v samotném závěru programu za závěrečný blokový týdenní kurz BLOK III.

Zkouška Akademické čtení

ASZxJ2000, 3 kredity

NOVĚ je od r. 2021/22  možné složit Zk z akademického čtení dvěma způsoby:

 1. klasicky: student si zapíše v zápisovém období předmět ASZx2000 a následně, kdykoliv v průběhu studijního programu, složí Zk za akademického čtení – podrobnosti viz SIS či níže.
 2. alternativně – student si zapíše předmět „akademické čtení“ – ASZx3050, který je nově od r.2021/22 zakončen zkouškou. Zkouška z kurzu mu pak automaticky splní povinnost zkoušky z 2. jazyka ve společném základu (kód ASZRJ2000 si tedy už student nezapisuje). Podrobnosti – viz SIS či níže:

ad 1.) „klasická“ Zk z AČ:

Zkouška ověřuje receptivní dovednost čtení odborného textu s porozuměním. Zaměřuje se na schopnost porozumění delšímu odbornému textu (pochopení základního smyslu textu i zachycení detailní informace) a jeho zasazení do kontextu studovaného oboru.

Zkouška se skládá z přípravy písemných podkladů na základě domácí četby cizojazyčného odborného textu a z ústní části (rozbor neznámého i známého textu).

U zkoušky bude k dispozici 1 výkladový a 1 překladový slovník, student si může přinést notebook s online slovníkem.

Vypracované písemné podklady i celý odborný text (v elektronickém formátu nebo naskenovaný) zašlou studenti příslušnému vyučujícímu minimálně 7 dní před konáním zkoušky (do ukončení zápisu v SIS). Jméno zkoušejícího – viz daný termín v SIS.

Informace níže platí pro jazyky: Aj, Fj, Rj, Šp, It. U němčiny jsou požadavky stejné, ale organizace zkoušky se mírně liší – podrobnější info zde.

Písemné podklady
Ústní část (probíhá v češtině, cca 20 min.)
 • zvolený cizojazyčný odborný text (10–20 NS)
  v elektronickém formátu nebo naskenovaný
  v jednom souboru se základním bibl. údajem
 • shrnutí odborného textu s odkazy na příslušné
  pasáže textu (v češtině, cca 1 NS)
 • vysvětlení základních pojmů textu
  (cca 5 slov – původní termín v jazyce,
  český ekvivalent a souvislejší vysvětlení
  v kontextu zvoleného textu)
 • rozbor neznámého humanitně zaměřeného
  odborného textu (rozsah 1–2 NS,
  otázky k textu v češtině, důraz na globální
  porozumění textu, klíčová slova, základní vztahy
  a struktury)
 • prezentace domácí četby odborného textu
  (vztah ke studovanému oboru, přínos k dané
  problematice, argumentace autora a její zhodnocení)
 • rozbor konkrétní pasáže textu vybrané zkoušejícím
  (důraz na detailní porozumění textu)

Odborný cizojazyčný text (10–20 NS)

Aktuální odborný článek napsaný rodilým mluvčím a/nebo publikovaný v renomovaném zahraničním periodiku či nakladatelství, nepřeložený do češtiny. Článek by měl být pro studenta přínosný, ideálně by se měl věnovat tématu seminární/bakalářské/diplomové práce, nebo se alespoň vztahovat ke studovanému oboru. Doporučujeme vhodnost textu předem zkonzultovat s vyučujícím příslušného jazyka, příp. s oborovými vyučujícími nebo školiteli.

Ke zkoušce studenti přinesou text čistý, bez pomocných poznámek. V případě elektronické formy textu studenti zajistí vlastní notebook či tablet.

Studenti jiných fakult si zvolí odborný text vztahující se k některému z oborů studovaných na FF.

ad 2) „alternativní Zk“ z akademického čtení

Požadavky ke Zk jsou obdobné jako u „klasické“ varianty, ale práce je rozložena do semestru pod vedením daného vyučujícího.

Zk je hodnocena za průběžnou práci v semestru a za splnění závěrečného úkolu.

Práce v semestru, která je součástí hodnocení, zahrnuje:

 • práci s vlastním odborným textem (např. přípravu prezentace textu pro ostatní, překlad části textu, shrnutí, výběr klíčových slov)
 • pravidelnou docházku a přípravu na hodiny
 • včasné odevzdávání zadaných úkolů
 • aktivitu v hodině.

Průběžná práce v semestru tvoří základ hodnocení. To je doplněno o vyhodnocení závěrečného úkolu zaměřeného na porozumění neznámému odbornému textu.

ZK Akademické čtení lze plnit také zkouškou z latiny nižší úrovně ZK- (ASZLJ0002, 4 kredity), pokud je latina uvedena v nabídce konkrétního studijního plánu.

Úvod > Zkoušky > Úrovně a struktura zkoušek