Doktorské zkoušky

Zkouška z cizího jazyka v doktorském studiu komplexně ověřuje jazykové kompetence studentů na úrovni B2/C1 se zaměřením na odborné a akademické jazykové dovednosti.

Počet atestací, jejich časový harmonogram a požadavky pro výběr jazyka jsou stanoveny v individuálním studijním plánu.

Zkouška je ústní, koná se v JC, trvá obvykle 20-30 minut a je možné ji složit standardně či alternativně (v případě vlastnictví certifikátu Unicert či IELTS, publikace odborného textu v příslušném jazyce či obhájení Bc./Mgr. práce v daném jazyce).

Ve všech případech student prezentuje písemné podklady a následně probíhá diskuse.

Během zkoušky studenti prokazují znalost odborného jazyka a schopnost formulace vlastních názorů, hodnotících stanovisek i pohotové a adekvátní reakce.

Písemné podklady lze zaslat elektronicky danému vyučujícímu nejpozději 14 dní před termínem zkoušky a vytištěné přinést na zkoušku.

Výsledek zkoušky se hodnotí slovy prospěl/a – neprospěl/a.

Možnosti složení zkoušky

1. Standardní zkouška

Student předkládá tyto písemné materiály:

 • strukturované odborné CV (1-2 normostrany)
 • záměr disertační práce (2-3 normostrany)
 • resumé prostudovaného odborného textu, které musí obsahovat úplné bibliografické údaje (2-3 normostrany)
 • výklad 5-10 vybraných odborných termínů (2-3 normostrany)

Odborný text

 • 250-300 normostran dle vlastního výběru (případně po konzultaci se školitelem)
 • doporučuje se výběr z alespoň dvou publikací, jejichž autorem je rodilý mluvčí (nejlépe monografie, nedoporučujeme sborníky)
 • vhodné konzultovat s příslušnými vyučujícími

V ústní části standardní zkoušky student prezentuje a hodnotí předkládané písemné materiály, zejm. záměr disertační práce a prostudovaný odborný text, následně probíhá diskuse se zkoušejícím.

2. Alternativní zkouška

a) Pokud student vlastní certifikát UNICert úroveň 3 nebo 4, či certifikát o složení akademického modulu zkoušky IELTS s výsledkem minimálně 7 (ne starší než 10 let), předkládá:

 • daný certifikát
 • jednostránkové resumé disertačního projektu v daném jazyce

b) Pokud je student autorem odborného cizojazyčného textu v recenzovaném časopise, mezinárodním sborníku či monografii o rozsahu minimálně 10 normostran (max. 10 let od publikace), předkládá:

 • příslušný publikovaný cizojazyčný text v elektronické podobě ve formátu PDF
 • jednostránkové resumé disertačního projektu v daném jazyce

c) Pokud student obhájil bakalářskou/diplomovou práci napsanou v příslušném cizím jazyce (max.10 let od obhajoby), předkládá:

 • doklad o obhájení této bakalářské/diplomové práce (např. elektronický odkaz na Repozitář závěrečných prací UK nebo obdobný repozitář jiné univerzity; nebude-li z něj ale patrné, zda práce byla obhájena, je nutné předložit též doklad o obhájení, např. kopii dodatku k diplomu)
 • práci v elektronické podobě ve formátu PDF (není-li k dispozici ke stažení v Repozitáři), společně s jejím cizojazyčným resumé
 • jednostránkové resumé disertačního projektu v daném jazyce

V ústní části alternativní podoby zkoušky student prezentuje předkládané písemné materiály, zejm. záměr disertační práce, případně vlastní publikaci, následně probíhá diskuse se zkoušejícím.

[Zpět]

Příprava ke zkoušce

Na předepsané jazykové atestace se lze připravovat individuálně, v kurzech JC určených pro pregraduální studenty či na jiných kompetentních pracovištích (např. Akademie věd ČR).

V některých jazycích, zejm. v angličtině, JC pořádá blokové přípravné kurzy ke Zk v rámci CŽV.

Studenti DS mají možnost individuálních konzultací u odpovědných vyučujících JC.

Literatura

Doporučená literatura, odkazy a další informace pro jednotlivé jazyky:
angličtina, němčina, francouzština, ruština, španělština, latina

Zkoušky mimo JC

O uznání zkoušky v doktorském studiu složené mimo JC (např. na jiné vysoké škole) je třeba vždy rozhodnout na základě podané písemné žádosti.

Odpovědní vyučující

angličtina PhDr. Mgr. Marie Hanzlíková (studenti A-M)
angličtina Terezie Límanová, M.A. (studenti N-Ž)
němčina Hedvika Blahníková, Mag. phil.
francouzština Mgr. Miluše Janišová
ruština PhDr. Jana Vinceová
španělština Mgr. et Mgr. Markéta Mlezivová
italština doc. Pavel Štichauer, Ph.D.
latina PhDr. Alena Bočková, Ph.D.

[Zpět nahoru]

Úvod > Zkoušky > Doktorské zkoušky