Úrovně a struktura zkoušek

Jazykové centrum zajišťuje atestace z  angličtinyněmčinyfrancouzštinyruštinyšpanělštinyitalštiny, latiny.

Úrovně zkoušek

Reforma společného základu zavádí v průběhu akademického roku 2016/2017 novou strukturu úrovní jazykových zkoušek na FF.

Typy zkoušek

Úroveň zkoušky, příp. povinný jazyk určuje studijní plán oboru.

 • Pro předmět Cizí jazyk ve společném základu je stanovena zkouška B2.
 • Některé studijní plány Bc. studia předepisují jako Cizí jazyk II zkoušku B2, nebo zkoušku Akademické čtení.
 • V navazujícím Mgr. studiu jsou jazykové zkoušky stanoveny konkrétními studijními plány.
 • Další jazykové zkoušky lze skládat jako volitelné předměty.

Podmínky účasti a zápis

Jazykové zkoušky nejsou podmíněny účastí v kurzech, studenti se na ně mohou připravovat individuálně. Přesto doporučujeme kurzy JC navštěvovat, neboť zajišťují jak intenzivní přípravu ke ZK, tak i další rozvoj akademických dovedností v daném jazyce.

Elektronický zápis je nutné provést jak pro předmět Zkouška (viz zápis do SIS a harmonogram zápisu), tak na konkrétní termíny atestací, vypsané JC před začátkem zkouškového období.

Další informace lze získat u vedoucích sekcí, příp. dalších vyučujících jednotlivých jazyků – viz konzultace.

Jako intenzivní příprava ke zkoušce lze využít kurzy celoživotního vzdělávání (CŽV).

Struktura zkoušky

Zkoušky se skládají z písemné a ústní části. Ústní část se u angličtiny koná obvykle v týdnu následujícím po písemné části, u ostatních jazyků ve stejný den jako část písemná, příp. po dohodě s vyučujícím v následujících dnech (obvykle do týdne). K ústní zkoušce si student připraví odborný text v rozsahu stanoveném pro jednotlivé úrovně zkoušky.

Charakteristika odborného textu

Text se musí vztahovat ke studovanému oboru a obsahovat všechny náležitosti odborné práce (citační a poznámkový aparát atd.). Měl by pocházet od rodilého mluvčího, příp. být vydán v renomovaném zahraničním nakladatelství (nikoli např. anonymní internetové stránky, wikipedie apod.). Nesmí být překladem z jiného jazyka. Text může být složen i ze dvou zdrojů, u fotokopií je třeba přiložit i titulní list se jmény autorů a bibliografickými údaji (editor, nakladatel, rok vydání). Ke zkoušce studenti přinesou text čistý, bez pomocných poznámek. V případě elektronické formy textu studenti zajistí vlastní notebook či tablet.

U všech typů zkoušky doporučujeme vhodnost textu předem zkonzultovat s vyučujícím příslušného jazyka.

Zkouška B2

ASZxJ1000, 5 kreditů

(nahrazuje dřívější zkoušky B2+ a B2-, přičemž zkoušku B2- lze ještě skládat do konce akademického roku 2016/2017)
Zkouška ověřuje produktivní i receptivní dovednosti v daném jazyce na úrovni B2. Skládá se z písemné a ústní části.

Písemná část Ústní část
 • poslech s porozuměním
 • čtení s porozuměním
 • gramaticko-lexikální test
 • vlastní písemný projev
 • rozbor výsledku písemné práce
 • rozhovor v daném jazyce na téma blízké akademickému prostředí
 • strukturovaná prezentace zvoleného odborného textu a diskuse nad ním
 • překlad vybraných úryvků

Rozsah odborného textu 40 normostran.
V rámci Cizího jazyka II lze ZK B2 plnit také zkouškou z latiny vyšší úrovně ZK+ (ASZLJ0001, 6 kreditů).

Zkouška B2-

ASZxJ0002, 4 kredity

Tuto zkoušku je možné skládat pouze do konce akademického roku 2016/17!
Zkouška ověřuje produktivní i receptivní dovednosti v daném jazyce na úrovni B2-. Skládá se z písemné a ústní části.

Písemná část Ústní část
 • poslech s porozuměním
 • čtení s porozuměním
 • gramaticko-lexikální test
 • vlastní písemný projev
 • rozbor výsledku písemné práce
 • rozhovor v daném jazyce na téma blízké akademickému prostředí
 • strukturovaná prezentace zvoleného odborného textu a diskuse nad ním
 • překlad vybraných úryvků

Rozsah odborného textu 30 normostran.
V rámci Cizího jazyka II lze ZK B2- plnit také zkouškou z latiny nižší úrovně ZK- (ASZLJ0002, 4 kredity).

Zkouška Akademické čtení

ASZxJ2000, 3 kredity

Zkouška ověřuje receptivní dovednost čtení s porozuměním, a to na úrovni B2. Zaměřuje se na schopnost porozumění delšímu odbornému textu (aplikace techniky orientačního, detailního a selektivního čtení). Skládá se z písemné a ústní části.

Písemná část Ústní část
 • čtení s porozuměním (dva neznámé odborné texty, každý cca 1,5 normostrany)
 • úkoly receptivního charakteru (ANO/NE, výběr z možností, přiřazování atd.)
 • povoleno použití slovníku (nikoliv elektronická média) – studenti si přinesou vlastní slovník, JC dá k dispozici jeden překladový a jeden výkladový slovník.
 • doba trvání testu – 60 min.
 • rozbor výsledku písemné práce
 • představení zvoleného odborného textu v českém jazyce
 • volný překlad/shrnutí vybraných úryvků

Rozsah odborného textu 40 normostran.
ZK Akademické čtení lze plnit také zkouškou z latiny nižší úrovně ZK- (ASZLJ0002, 4 kredity).

Úvod > Zkoušky > Úrovně a struktura zkoušek