Doktorské zkoušky

Podrobné informace viz oficiální materiál Jazyková příprava a zkouška v DS.

Zkouška z cizího jazyka v doktorském studiu komplexně ověřuje jazykové kompetence studentů na úrovni B2/C1 se zaměřením na odborné a akademické jazykové dovednosti.

Základem zkoušky je prezentace odborného záměru doktorské práce (případně práce magisterské nebo jiného rozsáhlejšího vědeckého úkolu), prostudované odborné literatury a výklad vybraných odborných pojmů.

Studenti prokazují znalost odborného jazyka a schopnost formulace vlastních názorů, hodnotících stanovisek i pohotové a adekvátní reakce v rámci diskuse.

Počet atestací a jejich časový harmonogram stanovuje individuální studijní plán.

Příprava ke zkoušce

Na předepsané jazykové atestace se lze připravovat individuálně nebo v kurzech JC určených pro pregraduální studenty.

Přípravu lze konat i na pracovištích Akademie věd ČR, jiných vysokých školách nebo na jiných katedrách a ústavech FF UK, které jsou jazykově kompetentní.

Příprava ke zkoušce trvá podle individuálních znalostí a schopností půl roku až rok.

Konzultace

Studenti DS mají možnost individuálních konzultací u odpovědných vyučujících JC.

Konání zkoušky

Závěrečná zkouška se vždy koná v JC, je zpravidla komisionální a může se jí účastnit i studentův školitel.

Zkouška se koná nejpozději do jednoho měsíce po předložení písemných materiálů a podkladů (kromě prázdnin).
Podklady lze doručit osobně na sekretariát JC, obyčejnou poštou (nikoliv doporučeně) na korespondenční adresu JC nebo elektronicky danému vyučujícímu (v případě el. odevzdání je prosím v den zkoušky přineste vytištěné).

Výsledek zkoušky se hodnotí slovy prospěl/a – neprospěl/a.

Možnosti skládání ZK pro DS

 1. Zkouška v JC
 2. Zkouška Unicert
 3. Publikace
 4. Absolvované studium
1. Zkouška v JC

Prezentace odborného textu i dalších písemných materiálů a následná diskuse.

Písemné materiály – v příslušném cizím jazyce

 • strukturované odborné CV (1-2 normostrany)
 • souvislý text CV nebo motivační dopis – po dohodě s vyučujícím (1 normostrana)
 • záměr disertační práce (2-3 normostrany)
 • resumé prostudovaného odborného textu, které musí obsahovat úplné bibliografické údaje (2-3 normostrany)
 • výklad vybraných odborných termínů (5-10 termínů, 2-3 normostrany)

Odborný text

 • 250-300 normostran dle vlastního výběru (případně po konzultaci se školitelem)
 • doporučuje se výběr z alespoň dvou publikací, jejichž autorem je rodilý mluvčí (nejlépe monografie, nedoporučujeme sborníky)
 • vhodné konzultovat s příslušnými vyučujícími

Ústní část – v daném cizím jazyce

 • představení projektu disertační práce
 • zhodnocení odborné literatury
 • diskuse na dané téma

[Zpět]

2. Zkouška UNIcert

Zkouška UNIcert úroveň 3 a 4, nebo v případě angličtiny akademický modul mezinárodní zkoušky IELTS s výsledkem minimálně 7 (ne starší než 10 let).

Podklady

 • kopie certifikátu UNIcert nebo IELTS
 • jednostránkové resumé disertačního projektu v daném jazyce

Ústní část

 • představení projektu disertace a diskuse na dané téma

[Zpět]

3. Publikace

(a) Publikace odborného cizojazyčného textu v recenzovaném časopise, mezinárodním sborníku či monografii.
(b) Cizojazyčná obhájená bakalářská/diplomová práce (ne starší 10 let).

Podklady

 • doklad o obhájení bakalářské/diplomové práce v příslušném jazyce
 • a) příslušný publikovaný cizojazyčný text v elektronické podobě ve formátu PDF (rozsah min. 10 normostran), student musí být jeho jediným nebo hlavním autorem
  b) cizojazyčné resumé obhájené práce
 • jednostránkové resumé disertačního projektu v daném jazyce

Ústní část

 • představení projektu disertace a diskuse na dané téma

[Zpět]

4. Absolvované studium

Absolvování magisterského/bakalářského studia daného jazyka, pokud tento jazyk není současně předmětem doktorského studia (maximální doba od absolvování 10 let).

Podklady

 • doklad o absolvování magisterského/bakalářského studia daného jazyka
 • jednostránkové resumé disertačního projektu v daném jazyce

Ústní část

 • představení projektu disertace a diskuse na dané téma

[Zpět]

Literatura

Doporučená literatura, odkazy a další informace pro jednotlivé jazyky:
angličtina, němčina, francouzština, ruština, španělština, latina

Zkoušky mimo JC

O uznání zkoušky v doktorském studiu složené mimo JC (např. na jiné vysoké škole) je třeba vždy rozhodnout na základě podané písemné žádosti.

Odpovědní pracovníci

angličtina PhDr. Mgr. Marie Hanzlíková (studenti A-M)
angličtina Terezie Límanová, M.A. (studenti N-Ž)
němčina Hedvika Blahníková, Mag. phil.
francouzština Mgr. Eva Popelková
ruština PhDr. Jana Vinceová
španělština Mgr. et Mgr. Markéta Mlezivová
italština doc. Pavel Štichauer, Ph.D.
latina PhDr. Alena Bočková, Ph.D.

[Zpět nahoru]

Úvod > Zkoušky > Doktorské zkoušky