Doktorské zkoušky

Podrobné informace viz oficiální materiál Jazyková příprava a zkouška v DSprezentace z úvodní informační schůzky.

Zkouška z cizího jazyka v doktorském studiu komplexně ověřuje jazykové kompetence studentů na úrovni B2/C1 se zaměřením na odborné a akademické jazykové dovednosti.

Základem zkoušky je prezentace odborného záměru doktorské práce (případně práce magisterské nebo jiného rozsáhlejšího vědeckého úkolu), prostudované odborné literatury a výklad vybraných odborných pojmů.

Studenti prokazují znalost odborného jazyka a schopnost formulace vlastních názorů, hodnotících stanovisek i pohotové a adekvátní reakce v rámci diskuse.

Počet atestací a jejich časový harmonogram stanovuje individuální studijní plán.

Příprava ke zkoušce

Na předepsané jazykové atestace se lze připravovat individuálně nebo v kurzech JC určených pro pregraduální studenty.

Přípravu lze konat i na pracovištích Akademie věd ČR, jiných vysokých školách nebo na jiných katedrách a ústavech FF UK, které jsou jazykově kompetentní.

Příprava ke zkoušce trvá podle individuálních znalostí a schopností půl roku až rok.

Konzultace

Studenti DS mají možnost individuálních konzultací u odpovědných vyučujících JC.

Konání zkoušky

Závěrečná zkouška se vždy koná v JC, je zpravidla komisionální a může se jí účastnit i studentův školitel.

Zkouška se koná nejpozději do jednoho měsíce po předložení písemných materiálů a podkladů (kromě prázdnin).
Podklady lze doručit osobně na sekretariát JC, obyčejnou poštou (nikoliv doporučeně) na korespondenční adresu JC nebo elektronicky danému vyučujícímu (v případě el. odevzdání je prosím v den zkoušky přineste vytištěné).

Výsledek zkoušky se hodnotí slovy prospěl/a – neprospěl/a.

Možnosti skládání ZK pro DS

 1. Zkouška v JC
 2. Zkouška Unicert
 3. Publikace
 4. Absolvované studium
1. Zkouška v JC

Prezentace odborného textu i dalších písemných materiálů a následná diskuse.

Písemné materiály – v příslušném cizím jazyce

 • strukturované odborné CV (1-2 normostrany)
 • souvislý text CV nebo motivační dopis – po dohodě s vyučujícím (1 normostrana)
 • záměr disertační práce (2-3 normostrany)
 • resumé prostudovaného odborného textu, které musí obsahovat úplné bibliografické údaje (2-3 normostrany)
 • výklad vybraných odborných termínů (5-10 termínů, 2-3 normostrany)

Odborný text

 • 250-300 normostran dle vlastního výběru (případně po konzultaci se školitelem)
 • doporučuje se výběr z alespoň dvou publikací, jejichž autorem je rodilý mluvčí (nejlépe monografie, nedoporučujeme sborníky)
 • vhodné konzultovat s příslušnými vyučujícími

Ústní část – v daném cizím jazyce

 • představení projektu disertační práce
 • zhodnocení odborné literatury
 • diskuse na dané téma

[Zpět]

2. Zkouška UNICert

Zkouška UNICert úroveň 3 a 4, nebo v případě angličtiny akademický modul mezinárodní zkoušky IELTS s výsledkem minimálně 7 (ne starší než 10 let).

Podklady

 • kopie certifikátu UNICert nebo IELTS
 • jednostránkové resumé disertačního projektu v daném jazyce

Ústní část

 • představení projektu disertace a diskuse na dané téma

[Zpět]

3. Publikace

(a) Publikace odborného cizojazyčného textu v recenzovaném časopise, mezinárodním sborníku či monografii.
(b) Cizojazyčná obhájená bakalářská/diplomová práce (ne starší 10 let).

Podklady

 • doklad o obhájení bakalářské/diplomové práce v příslušném jazyce
 • a) příslušný publikovaný cizojazyčný text v elektronické podobě ve formátu PDF (rozsah min. 10 normostran), student musí být jeho jediným nebo hlavním autorem
  b) cizojazyčné resumé obhájené práce
 • jednostránkové resumé disertačního projektu v daném jazyce

Ústní část

 • představení projektu disertace a diskuse na dané téma

[Zpět]

4. Absolvované studium

Absolvování magisterského/bakalářského studia daného jazyka, pokud tento jazyk není současně předmětem doktorského studia (maximální doba od absolvování 10 let).

Podklady

 • doklad o absolvování magisterského/bakalářského studia daného jazyka
 • jednostránkové resumé disertačního projektu v daném jazyce

Ústní část

 • představení projektu disertace a diskuse na dané téma

[Zpět]

Literatura

Doporučená literatura, odkazy a další informace pro jednotlivé jazyky:
angličtina, němčina, francouzština, ruština, španělština, latina

Zkoušky mimo JC

O uznání zkoušky v doktorském studiu složené mimo JC (např. na jiné vysoké škole) je třeba vždy rozhodnout na základě podané písemné žádosti.

Odpovědní pracovníci

angličtina PhDr. Mgr. Marie Hanzlíková (studenti A-M)
angličtina Terezie Límanová, M.A. (studenti N-Ž)
němčina PhDr. Libuše Drnková nebo Hedvika Blahníková, Mag. phil.
francouzština PhDr. Dana Slabochová, CSc.
ruština PhDr. Jana Vinceová
španělština Mgr. Jana Králová
italština doc. Pavel Štichauer, Ph.D.
latina PhDr. Alena Bočková, Ph.D.

[Zpět nahoru]

Úvod > Zkoušky > Doktorské zkoušky