Latina

Vyučující

PhDr. Alena Bočková, Ph.D. vedoucí latiny, DS, CŽV, SSP, latina pro historiky, historiky umění, raněnovověká latina
PhDr. Dana Slabochová, CSc.
Mgr. Eva Popelková (Pauerová) latina pro romanisty a archeology
Bc. Šimon Dittrich externí spolupráce
Mgr. Martina Vaníková externí spolupráce, latina pro Erasmus
Mgr. Klára Žytková mateřská dovolená

Kurzy

Výuka latiny probíhá ve dvou typech pravidelných semestrálních kurzů (základní kurzy a kurzy FOJK) nebo formou krátkodobých placených kurzů v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV).

Konkrétní požadavky k nabízeným kurzům, základní studijní materiály a další informace jsou uvedeny v SIS (viz odkazy v přehledu nabízených kurzů níže).

Základní kurzy

Základní kurzy připravují ke zkoušce ZK-. Jejich cílem je postupné osvojení výslovnosti, gramatiky a lexikálního minima. Zaměřují se na dovednost čtení s porozuměním.

Základní kurzy se konají zpravidla 1 x 2 hodiny týdně, což předpokládá vysoký podíl samostatné domácí přípravy. Paralelní kurzy probíhající 2 x 2 hodiny týdně se více věnují procvičovaní probrané látky a četbě textů, rozsah probírané látky je stejný.

Zápočet (2 kredity) lze získat na základě pravidelné docházky, aktivní práce v hodinách a splnění stanovených úkolů (průběžné testy, závěrečný test).

Doplňkové testy ke kurzům jsou k dispozici na Moodle. Pro klíč k zápisu kontaktuje některého z vyučujících latiny.

Kurzy FOJK

Specializované kurzy jsou zaměřené na četbu odborných latinských pramenů (na úrovni pro pokročilé), a to obecně kulturněhistorických, historických, filozofických, muzikologických, lingvistických apod., s důrazem na bohemika. Kurzy připravují ke zkoušce ZK+.
Některé kurzy FOJK se neotevírají pravidelně kažný semestr – sledujte proto aktuální rozvrh.

Kurzy se konají 1 x 2 týdně a vyžadují intenzivní domácí přípravu.
Zápočet (3 kredity) lze získat na základě pravidelné docházky, průběžné práce v hodinách a splnění stanovených úkolů.

Latina pro romanisty je povinným oborovým základním kurzem probíhajícím ve dvou semestrech (na úrovni od začátečníků po středně pokročilé).

Rozvrh

Pokyny k zápisu do kurzů

Zkoušky

Zkoušky ověřují jazykové znalosti a dovednosti, zaměřené na četbu s porozuměním. Pro přípravu ke zkoušce jsou určeny jak základní, tak i specializované kurzy FOJK. Zkouška však není účastí v kurzech podmíněna.

Typ zkoušky si student volí sám na základě svého studijního plánu. Vyšší náročnost ZK+ spočívá ve větším rozsahu testovaných dovedností, v zaměření na složitější gramatické a syntaktické struktury a v přípravě formou domácí četby.

Konkrétní požadavky k jednotlivým zkouškám, doporučená literatura a další odkazy jsou uvedeny v SIS.
Pokyny k zápisu zkoušek.

Vzorové testy ke Zkoušce ZK+ a ZK- jsou k dispozici na Moodle. Pro klíč k zápisu kontaktuje některého z vyučujících latiny.

Termíny zkoušek

Doktorské studium

Studenti doktorského studia mohou navštěvovat kurzy z nabídky JC, zejména vhodné jsou kurzy FOJK, specializované na konkrétní akademické dovednosti. Pro účast v kurzech je povinný zápis v SIS.

Podrobné informace k atestacím viz Doktorské zkoušky.

Odpovědný pracovník: PhDr. Alena Bočková, Ph.D.

Veřejnost (CŽV)

Pro studenty FF, ostatních fakult UK i širší veřejnost otevírá Jazykové centrum řadu kurzů v rámci programu celoživotního vzdělávání (CŽV).