Francouzština

Vyučující

Mgr. Eva Popelková vedoucí francouzštiny, DS, Akademické čtení, Erasmus, SSP, CŽV
Mgr. Miluše Janišová  CŽV
Benoit Meunier externí spolupráce
PhDr. Dana Slabochová, CSc. externí spolupráce – U3V

Kurzy

Výuka francouzštiny probíhá ve dvou typech pravidelných semestrálních kurzů (základní kurzy a specializované kurzy) nebo formou krátkodobých placených kurzů v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV).

Konkrétní požadavky k nabízeným kurzům, základní studijní materiály a další informace jsou uvedeny v SIS (viz odkazy v přehledu nabízených kurzů níže).

Základní kurzy

Základní kurzy jsou primárně určeny studentům připravujícím se na zkoušku.
Realizují se ve třech úrovních od mírně pokročilých (A2/B1) po pokročilé (B2). Kurzy pro začátečníky se nabízejí pouze v rámci CŽV.

POZOR Změna ve struktuře základních kurzů
V zájmu sjednocení s ostatními jazyky došlo k posunu úrovně jednotlivých kurzů o jeden semestr. Ke zkoušce B2 tak nyní připravuje už Francouzština III. (ASZFJ3030), nadále není nutné před složením zkoušky absolvovat kurzy FOJK. Při volbě kurzu proto prosím věnujte pozornost anotaci a sylabu v SISu, řiďte se např. lekcemi učebnice.

Základní kurzy se konají zpravidla 2 x 2 hodiny týdně.
U paralelních kurzů probíhajících 1 x 2 hodiny týdně se předpokládá větší podíl samostatné domácí přípravy, rozsah probírané látky je stejný.

Zápočet je udělován na základě pravidelné docházky, průběžné práce v hodinách, splnění stanovených úkolů, případně za závěrečný test, a je hodnocen 2 kredity.

Specializované kurzy

Kurzy FOJK

Specializované kurzy a kurzy FOJK (formy odborné jazykové komunikace) rozvíjejí akademické jazykové dovednosti, seznamují se specifiky odborného stylu a připravují na orientaci v cizojazyčném studijním a profesním prostředí.
Jsou určeny studentům se znalostí jazyka minimálně na úrovni B2.

Konají se zpravidla 1 x 2 hodiny týdně a vyžadují intenzivní domácí přípravu.

Zápočet je udělován na základě pravidelné docházky, průběžné práce v hodinách, splnění stanovených úkolů a je hodnocen 3 kredity.

Rozvrh

Pokyny k zápisu do kurzů

Zkoušky

Zkoušky v JC jsou koncipovány v souladu s požadavky Společného evropského referenčního rámce i mezinárodně uznávaných certifikátů.

Pro přípravu ke zkoušce jsou určeny jak základní, tak i některé specializované kurzy FOJK. Zkouška však není účastí v kurzech podmíněna.

Podrobné informace viz struktura zkoušek a pokyny k zápisu zkoušek.
Konkrétní požadavky k jednotlivým zkouškám, doporučená literatura a další odkazy jsou uvedeny v SIS.

Vzorové testy jsou k dispozici na Moodle.

Termíny zkoušek

Doktorské studium

Studenti doktorského studia mohou navštěvovat kurzy z nabídky JC, zejména vhodné jsou kurzy FOJK, specializované na konkrétní akademické dovednosti. Pro účast v kurzech je povinný zápis v SIS.

Podrobné informace k atestacím viz Doktorské zkoušky.

Odpovědný pracovník: Mgr. Eva Popelková.

Veřejnost (CŽV)

Pro studenty FF, ostatních fakult UK i širší veřejnost otevírá Jazykové centrum řadu kurzů v rámci programu celoživotního vzdělávání (CŽV).