Jazykové centrum

Jazykové centrum je odborným pedagogickým pracovištěm, které se zaměřuje na výuku a atestace cizích jazyků (angličtiny, němčiny, francouzštiny, ruštiny, španělštiny, italštiny a latiny) pro obory studované na FF UK v bakalářských, magisterských i doktorských studijních programech v prezenční i kombinované formě.

Výuka se orientuje na odborný a akademický jazyk, na systematické rozvíjení akademických dovedností, osvojování jazykových a stylistických prostředků typických pro odborné vyjadřování, na metodický návod k práci s odborným cizojazyčným materiálem, na zprostředkování strategií a technik, které podporují autonomní studium, a konečně na prohlubování schopnosti všeobecné i odborné komunikace v příslušném jazyce.

Odborná činnost a spolupráce

Zaměření

Pracovníci JC se ve své odborné práci věnují specifickým lingvistickým otázkám aplikovaného výzkumu, tvorbě učebních materiálů (včetně e-learningových opor), metodice výuky, aplikaci audiovizuální a počítačové techniky, implementaci Evropského jazykového portfolia pro studenty VŠ do výuky a spolupracovali rovněž na tvorbě vysokoškolských kvalifikačních rámců (Q-Ram, MŠMT).

Řada pedagogů JC se zaměřila na specifické oblasti odborné problematiky oboru a patří k uznávaným a vyhledávaným odborníkům. Účast na (mezinárodních a národních) pracovních seminářích, workshopech, oponování příspěvků do odborných časopisů, posuzování abstraktů na konference (domácí i zahraniční), recenzní a redakční činnost pro časopisy, nakladatelství a jiné instituce, hodnotící činnost pro grantovou agenturu (např. FRVŠ) a odborné i umělecké překlady, popularizační činnost i vlastní tvorba jsou i nadále nedílnou součástí aktivit pedagogů JC.

Domácí spolupráce

JC spolupracuje s příbuznými pracovišti v rámci UK i dalšími vysokoškolskými i odbornými institucemi v ČR, např. s Centrem jazykového vzdělávání MU v Brně v rámci projektu COMPACT/IMPACT (popisy jazykových kompetencí v odborném a akademickém cizím jazyce včetně kritérií pro jejich posuzování) či Náprstkovým muzeem (posudky překladů odborných materiálů).

K odborné činnosti patří členství řady pedagogů v profesních a odborných sdruženích a asociacích, příp. práce ve výborech těchto organizací (ALFA, IANLS, ATECR, CASAJC, SUF apod.), i v redakčních radách (např. CASALC Review, Slavica Bruxellensia).

Zahraniční spolupráce

JC udržuje pravidelné kontakty s partnerskými pracovišti zahraničních univerzit zejména v oblasti pedagogicko-metodické a odborné (výuka LSP/LAP, inovace sylabů, testování a evaluace výsledků, uplatňování moderních technologií, tvorba výukových materiálů), organizační (nabídka a struktura kurzů, sledování kvality výuky, zvyšování odborné kvalifikace pracovníků apod.) a výzkumné (metodika výuky).

Součástí této spolupráce jsou výměnné a výukové pobyty v rámci přímé spolupráce (Katedra jazyků FiF UK Bratislava; ZE Sprachenzentrum Humboldt-Universität Berlin; Institut für Sprach-, Medien- und Musikwissenschaft, Abteilung  Interkulturelle Kommunikation und Mehrsprachigkeitsforschung, Sprachlernzentrum, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn), dále mobilita pedagogů LLP Erasmus (Sprachlernzentrum, Universität Bonn), přijímání studentů – praktikantů (Institut für Germanistik, Universität Wien), kteří působí v kurzech JC jako lektoři, spolupráce s Centrem českých studií při ULB Brusel při pořádání Letní univerzity (výuka češtiny).

Významné publikační výstupy

Bočková, A.: Historia S. Joannis Nepomuceni / Zpráva historická o životě sv. Jana Nepomuckého aneb Podoby barokního překladu. Scriptorium, Praha 2015 (v Soutěži vysoce kvalitních monografií na UK 2017 získala 8.–10. místo).

Bobková-Valentová, K., Bočková, A., Jacková, M. (eds.): Sv. Jan Nepomucký na jezuitských školních scénách. Academia, Praha 2015.

Buben, M.: Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích III. 4. svazek, Libri, Praha 2013.

Hasilová, H.: Lingvodidaktické problémy výuky odborného vyjadřování v němčině. Nácvik ústního a písemného referátu na české vysoké škole v česko-německém interkulturním prostředí. Karolinum, Praha 2011.

Slabochová, D., Kuťáková, E.: Ad fontes. Cursus Latinus. 4. přepracované vydání. Karolinum, Praha 2014.

Galatová, M., Kronusová, A.: Angličtina bez učebnice CD s MP3. 3 díly, Fragment, Praha 2010; Angličtina nejen do auta CD s MP3. 4 díly, Fragment, Praha 2013.

Kadlecová, Š. a kol.: Já a oni jsme my. Nápady a náměty pro multikulturní výchovu. In IUSTITIA, Praha 12012, 22014.

Mistrová V., Beljajev M., Molchan M., Bobrakova-Timochkina E., Dolanová L., Dolotina K., Sorokin A., Cínová J.: Velký kapesní rusko-český slovník. Pro kvalitní překlady, výuku i cestování. Praha, FRAGMENT, 2011.

Řada pedagogů JC se podílí na recenzní činnosti odborných i uměleckých textů, na překladech odborných i uměleckých publikací , příp. samostatně publikuje vlastní díla.

Další publikační činnost JC viz stránky jednotlivých vyučujících nebo publikační výsledky pracovníků FF UK v Osobní bibliografické databázi.

Granty a projekty

PROGRES Historie – klíč k pochopení globalizovaného světa, FF UK, 2017–2021, spoluřešitelky.

Standardní grantový projekt GA ČR č. 17-19400S Balbínova Diva Montis Sancti (1665) a její převody do národních jazyků jako jeden z typů barokních překladů, FF UK, 2017–2019, hlavní řešitelka.

Vnitřní rozvojový projekt FF UK č. FF_16_TO1_41 Tvorba tří nových na sebe navazujících předmětů German Course Level 1-3 vyučovaných v angličtině v rámci nabídky kurzů JC pro pregraduální studium, 2016–2018, hlavní řešitelka.

Vnitřní rozvojový projekt FF UK č. FF_16_TO1_88 Vytvoření nového předmětu Exploring Art and Visual Culture a jeho následná inovace, 2016–2018, hlavní řešitelka.

Program na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity NAKI II č. DG16P02M043 Telč a jezuité, řád a jeho mecenáši, Historický ústav AV ČR, 2016–2020, spoluřešitelka.

PRVOUK P12 Historie v interdisciplinární perspektivě – Společnost, kultura a komunikace v českých dějinách, FF UK, 2012–2016, spoluřešitelka.

Postdoktorský grantový projekt GA ČR č. 13-23261P Historia Sancti Joannis Nepomuceni (1729) a její dobový překlad v kontextu barokního překladatelství, FF UK, 2013–2015, hlavní řešitelka.

Projekt na podporu Post-doc, FF UK, 2015, hlavní řešitelky.

Vnitřní rozvojový program FF UK č. FF_15_TO1_055 Zavedení nového předmětu „English for Research“ do nabídky JC FF UK v rámci volitelných předmětů FOJK, FF UK, 2015, hlavní řešitelka.

Vnitřní rozvojový program č. FF_15_TO1_060 Rozvoj interkulturních kompetencí v rámci jazykového vzdělávání, FF UK, 2015, hlavní řešitelka.

Vnitřní rozvojový program č. FF_15_TO1_049 Tvorba nového povinného předmětu pro archeology v bakalářském studiu – Cvičení z cizího jazyka 2 (němčina), FF UK, 2015, hlavní řešitelka.

Vnitřní rozvojový program č. TO2 Tvorba nového povinného předmětu pro archeology v bakalářském studiu – Cvičení z cizího jazyka 1 (němčina), FF UK, 2014, hlavní řešitelka.

Projekt GA UK č. 1026214 Émile Benveniste a lingvistika výpovědi, FF UK, 2014, spoluřešitelka.

Grant na podporu mladých akademiků, FF UK, 2014, hlavní řešitelé.

Rozvojový projekt č. 460 332 Tvorba konceptu blended learningových forem výuky v jazykové přípravě, zahr. oddělení FF UK, 2013, dílčí část projektu JC FF UK – SLZ Bonn jako spoluřešitelé.

Rozvojový projekt FRVŠ č. 315/2013 Inovace předmětu Četba latinských textů pro muzikology a jiné umělecké obory, FF UK, 2013, hlavní řešitelé.

Rozvojový projekt FRVŠ č. 488/2012 Inovace předmětu Četba latinských textů pro archeology, FF UK, 2012, hlavní řešitelé.

OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33369 Inovace jazykové výuky v rámci akreditovaných bakalářských programů uměleckých a humanitních oborů, VŠUP a JC FF UK, 2011–2012, hlavní řešitelé.

Standardní grantový projekt GA ČR č. 404/09/2112 Architektura, urbanismus a krajinotvorba frýdlantského panství Albrechta z Valdštejna (1621–1634), Regionální muzeum a galerie v Jičíně, 2010–2013, odborná spolupráce.

[Zpět nahoru]

Úvod > Jazykové centrum